www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

S7 – KIEDY ZBUDUJĄ?

W grudniu do Ministerstwa Infrastruktury ogłosiło publicznie projekt Programu BudowyDróg Krajowych na lata 2011-2015. Oficjalnym powodem stworzenia nowego programu są trudnościfi nansowe kraju i konieczność przeprowadzenia cięć wydatków na inwestycje drogowe w Polsce. Rządteż mówi o konieczności urealnienia programu budowy dróg krajowych, który został stworzony przezPiS jeszcze w 2007 roku i opierał się na całkowicie nierealnych założeniach inwestycyjno-fi nansowych.Niestety w nowym programie drogowym cięcia nie ominęły inwestycji realizowanych w Warszawiei okolicach. W tym też zakłada się, że realizacja drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Płońskbędzie rozpoczęta po 2013 roku (bez podania konkretnej daty – może więc to być rok 2014, 2015lub później). Co to oznacza dla Łomianek? Czy jest szansa na rozpoczęcie budowy S7 wcześniej?

Łomianki potrzebują S7

Jakie problemy komunikacyjne mają obecnie mieszkańcyŁomianek, nie trzeba nikomu wyjaśniać. Łomiankisą silnie związane z Warszawą, która większościmieszkańców daje zatrudnienie. Istniejące drogowepołączenie ze stolicą opiera się praktycznie na jednejdrodze krajowej nr 7, która straciła przepustowość jużprawie dwie dekady temu. Zbudowanie wysokiej klasynowej trasy wlotowej do Warszawy, wpisującej sięw system warszawskich obwodnic, w znacznymstopniu opróżniłoby ciąg ulic Kolejowa-Pułkowa, coz kolei dałoby szansę na zwiększenie roli komunikacjipublicznej w dojazdach do węzła przesiadkowego„Młociny” i skróciło ogólny czas przejazdu dla pracującychlub uczących się w Warszawie.

Aktualna procedura dla budowy drogi ekspresowejS7 na odcinku Bemowo-Czosnów, rozpoczęła sięw 2006 roku. W maju 2009 roku została wydana decyzjaśrodowiskowa dla trasy w wariancie wykorzystującymrezerwę terenu przy granicy z Puszczą Kampinoską.Decyzja ta w tej chwili jest ostateczna w trybieadministracyjnym.

Jeszcze w 2009 roku rozpoczęło się tworzenie dokumentacjiprojektowej niezbędnej do uzyskania zezwoleniana realizację inwestycji drogowej.

W lipcu 2010 r. odbyły się wstępne konsultacje społecznewe wszystkich zainteresowanych gminachpodwarszawskich i dzielnicach Warszawy, podczasktórych prezentowane były konkretne już rozwiązaniaprojektowe dla drogi. Mieszkańcy Łomianek aktywniew nich uczestniczyli, składając kilka merytorycznychuwag do projektu.

W połowie 2011 roku projekt budowlany, wraz z ponownąoceną oddziaływania na środowisko, miał byćskończony i rozpoczęta procedura uzyskiwania decyzjirealizacyjnej dla drogi. Szacowany czas uzyskaniatej decyzji to przełom 2011 i 2012 roku.Sama budowa drogi mogłaby ruszyć późną jesienią2012 od wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym,a oddanie do ruchu odcinka S7 pomiędzyTrasą AK na Bemowie a Czosnowem mogłoby się dokonaćpod koniec 2014 roku.

Problemem są pieniądze

Podane wyżej terminy zakładają bezproblemoweprzeprowadzenie całej dalszej procedury inwestycyjnej i otrzymanie gwarancji fi nansowania inwestycjiprzez Państwo. Istnieje jednak realne zagrożenie, powstaniawieloletnich opóźnień z powodu braku funduszy.S7 pomiędzy Warszawą a Czosnowem to m.in.dwa tunele drogowe na Bemowie i Chomiczówce,osiem węzłów drogowych i wiele innych obiektów inżynierskich.Szacowany koszt budowy może wynieść4 miliardy złotych. Istnieje możliwość etapowaniabudowy, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Inwestycjęmożna podzielić na dwa etapy: od węzła„Kolejowa” do węzła „NS” (z Trasą AK) i od Czosnowado węzła „Kolejowa”. Pierwszy etap stworzyłby już obwodnicęŁomianek, jednak i tak koszty jego budowybyłyby znaczne, przekraczające 3 mld. zł. Czy Państwoznajdzie potrzebne fundusze na tą inwestycję? Odpowiedźjest prosta – Państwo nie ma innego wyjścia.Nie wiadomo tylko kiedy rozpocznie się budowa S7.

W szykowanym Programie Budowy Dróg Krajowychna lata 2011-2015 droga S7 została potraktowana jakojedna inwestycja pomiędzy Warszawą a Płońskiemi przeznaczona do realizacji po 2013 roku. MieszkańcyŁomianek masowo wysyłali wnioski do Ministerstwa Infrastrukturyby podzielić tą inwestycję na dwa niezależnezadania: Płońsk-Czosnów i Czosnów-Warszawa. Jestto całkiem logiczne, gdyż te inwestycje były do tej porytraktowane niezależnie w procedurze środowiskoweji są na różnym etapie projektowania. Po wydzieleniu S7pomiędzy Czosnowem a Warszawą, można ten odcinekzacząć budować przed 2013 rokiem. Jak się okazało,w czasie trwania konsultacji dla nowego programudrogowego wpłynęło około 3 tys. wniosków, z czegonajwięcej dotyczyło właśnie podziału S7 na dwa zadaniai przesunięcia odcinka Czosnów-Warszawa do działu„możliwego rozpoczęcia realizacji przed 2013 rokiem”.

Nowy program drogowy zostanie przyjęty przezRadę Ministrów na przełomie stycznia i lutego 2011.Czy zostaną uwzględnione uwagi składane masowoprzez mieszkańców i władze Łomianek? Tego dziś niewiadomo. Jednak Rada Ministrów będzie musiała odnieśćsię do wszystkich wniosków i ich przyjęcie lubodrzucenie uzasadnić.

Argumenty są po naszej stronie

Natężenie ruchu na projektowanej S7 będzie na tyleduże, że gwarantuje wysoką efektywność ekonomicznąinwestycji. Droga ma duże znaczenie strategicznedla Warszawy jako łącznik komunikacyjny dobudowanego właśnie lotniska w Modlinie. Jest też natak zaawansowanym etapie procedury inwestycyjnej,że możliwe jest rozpoczęcie budowy pod koniec 2012roku. Praktycznie jedyny problem, to znalezienie funduszyw budżecie centralnym.

Stowarzyszenie SISKOM, które aktywnie od lat wspieraŁomianki w dążeniu do budowy S7, nie tylko wnioskowałoo rozpoczęcie budowy tej drogi przed 2013rokiem, ale też przeanalizowało cały program budowydróg krajowych i znalazło fundusze na realizację obwodnicyŁomianek.

Okazało się, że w konsultowanym programie znalazłosię wiele inwestycji drogowych przeznaczonych dorozpoczęcia budowy przed 2013 rokiem, a nie posiadającychnawet decyzji środowiskowych. To międzyinnymi droga S6, tzw. Trasa Kaszubska, pomiędzyGdańskiem a Lęborkiem. Szacowany koszt tej inwestycjiwynosi ponad 4 miliardy złotych, a brak decyzjiśrodowiskowej oznacza, że trasa ta jest zapóźnionajuż w tej chwili o ponad półtora roku w stosunku dołomiankowskiego odcinka S7. Gdyby nawet dziś zostaławydana decyzja środowiskowa na Trasę Kaszubską,to jej budowa ruszy najwcześniej w połowie 2014roku. Rzeczą oczywistą jest, że w takim przypadku planowanierozpoczęcia budowy S6 przed 2013 rokiem(a przekładanie budowy obwodnicy Łomianek na „po2013”) jest nieporozumieniem.

11 stycznia 2011 roku ukazała się informacja o unieważnieniudecyzji środowiskowej dla obwodnicy Janeki Raszyna (tzw. Trasy Salomea-Wolica). W związkuz tym realizacja południowego wylotu z Warszawyna Katowice, będzie możliwa dopiero po 2014 roku.Trasa Salomea-Wolica była planowana do rozpoczęciabudowy przed 2013 rokiem. Siłą rzeczy ta inwestycjabędzie musiała ustąpić miejsca innej, i najlogiczniejszebyłoby gdyby na zwolnione miejsce przez jednąz warszawskich wylotówek, wskoczyła inna. Co prawdakoszt obwodnicy Raszyna to niecałe 2 mld. jednakSISKOM, analizując program budowy dróg krajowych,znalazł kilka inwestycji bez ważnych decyzji środowiskowych,przeznaczonych do realizacji przed 2013.Łączny koszt tych przedsięwzięć przekracza 8 miliardówzłotych. Żadna z tych inwestycji nie ma szans narozpoczęcie budowy przed końcem 2013 roku.

Pieniądze na budowę S7 można więc znaleźć a to, czysię one rzeczywiście znajdą, zależy jedynie od decyzjipolitycznych polskiego rządu. Zależy też od tego, jakwładze i mieszkańcy Łomianek oraz Warszawy będąnaciskać na rząd, by dokonał kilku oczywistych przesunięćw inwestycjach i nadał drodze S7 większy priorytet.Póki co Łomianki spisują się znakomicie, co byłowidać po ilości złożonych wniosków w konsultacjachdo nowego programu drogowego.

Kiedy pojedziemy drogą S7 pomiędzy Łomiankami a Trasą AK?

WARIANT OPTYMISTYCZNY: koniec 2014 / początek 2015
WARIANT RZĄDOWY: pomiędzy 2016 a 2020
WARIANT PESYMISTYCZNY: najwcześniej około 2020 – jeżeli ważność utraci decyzja środowiskowa

Robert Chwiałkowski
Wiceprezes SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 1/2011

S7 - KIEDY ZBUDUJĄ?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. m044

    Cześć, jestem Maria z Łodzi Polska, dostałem 100 000 PLN pożyczki od Chris Barry Finance w zeszłym tygodniu możesz również skontaktować się z nimi za pożyczkę, tutaj jest ich kontaktowy adres e-mail: chrisbarryfinance@gmail.com

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *