www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

W związku z prowadzonymi na terenie naszej gminy robotami budowlanymi pojawiła się konieczność wyznaczenia składowiska dla ziemi, gruzu oraz różnego typu odpadów budowlanych, których przechowywanie na terenie tych budów było z różnych względów niemożliwe lub uciążliwe. Miały one zostać „zdeponowane” w specjalnie do tego celu przygotowanym miejscu, do czasu zakończenia prac budowlanych. Obowiązek ich uprzątnięcia spoczywał w oczywisty sposób na ich właścicielu-dostawcy. Wydaje się być także sprawą bezdyskusyjną, że kontrola nad funkcjonowaniem takiego składowiska spoczywa na jego założycielu, czyli władzach gminnych.

Miejsce takie zostało wyznaczone w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, przy ulicy Brukowej. Składowisko zapełniło się błyskawicznie setkami metrów sześciennych odpadów budowlanych w postaci ziemi, gruzu, asfaltu oraz plastikowych fragmentów drenażu melioracyjnego. Niestety pokaźną część tego depozytu stanowiły tzw. zwykłe śmieci. Ilość odpadów przyrastała tak gwałtownie, prawdopodobnie w związku z intensywnością robót prowadzonych przy budowie hipermarketu Auchan oraz towarzyszących mu inwestycji, w postaci przebudowy węzła drogowego przy ulicy Kolejowej oraz instalacji odprowadzania i podczyszczania ścieków.

Gdy składowisko zostało zapełnione, ktoś podjął decyzję o jego opróżnieniu. I stało się… jego zawartość została przewieziona w międzywale Wisły!!!, kilkaset metrów od miejsca dotychczasowego składowania. Mimo konieczności zaangażowania w realizację tego szalonego przedsięwzięcia ogromnego zaplecza technicznego w postaci koparek, wywrotek, spychaczy oraz czasu potrzebnego na przewiezienie takich mas ziemi i śmieci (z pewnością musiało to trwać wiele dni), całe przedsięwzięcie uszło uwadze władz gminnych. Burmistrz oraz urzędnicy gminni zostali powiadomieni o tym procederze przez mieszkańców i sprawiają wrażenie zaskoczonych. Rodzi się więc pytanie, jak sprawowana była kontrola nad składowiskiem oraz terenem, w który śmieci zostały przewiezione. Teren międzywala Wisły na całym obszarze Łomianek podlega szczególnym rygorom ochrony przyrody, jako obszar włączony do europejskiego systemu obszarów ochrony przyrody „Natura 2000”. Nie sposób przy tym uniknąć pytania o granice ludzkiej bezmyślności. Poza brakiem elementarnego szacunku dla unikalnych walorów przyrodniczych miejsca, w które składowisko zostało przeniesione, pomysłodawcy opisanej przeprowadzki zakpili sobie z wysiłku jakie włożyli mieszkańcy całej gminy w czasie niedawnego zagrożenia powodzią. Ich brak refleksji nad konsekwencjami podjętych działań wymaga napiętnowania. Od władz gminnych oczekujemy natomiast zdecydowanych działań, w celu przywrócenia dotychczasowych walorów zdegradowanego przyrodniczo międzywala Wisły, jakkolwiek by one nie były spóźnione.

W imieniu Stowarzyszenia „Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju Łomianek”
Dariusz Dąbrowski


Jak się udało ustalić redakcji LOMIANKI.INFO teren, o którym mowa w powyższym artykule należy do Wspólnoty Gruntowej z Burakowa (stanowisko poniżej). Urząd Miejski w Łomiankach informuje, że nie wiedział o zaistniałej sytuacji oraz że podejmie działania, których celem będzie nakazanie uprzątnięcia terenu. Sprawa prawdopodobnie zostanie też skierowana do tzw. odpowiednich organów.

redakcja@lomianki.info


Stanowisko Wspólnoty Gruntowej w sprawie wywozu materiałów z budowy CH Auchan na teren działki 619 (międzywale) – 11.11.2012 r.

Wspólnota gruntowa w dniu 27.07.2012 r. zawarła porozumienie z firmą Synkret S.A. dot. wywozu materiałów z wykopów powstałych podczas budowy CH Auchan na teren wspólnoty (międzywale) celem wykonania podbudowy drogi komunikacji wewnętrznej, wyrównania bieżących nierówności i wzmocnienia stopy wału.

Wywożone materiały mają stanowić zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego głównie poprzez zmniejszenie bezpośredniego oddziaływania wody na stopę wału, systematycznie podmywaną podczas powodzi. Działanie takie niewątpliwie będzie skutkowało zmniejszeniem intensywności i prędkości przesiąkania wody przez grunt pod podstawą wału przeciwpowodziowego w kierunku obszarów zamieszkałych i zagrożonych powodzią.

Z uwagi, iż wywożony materiał posiadał różne nieczystości biologiczne fi rma Synkret S.A. na nasz monit zobowiązała się do niezwłocznego uporządkowania terenu i usunięcia nieczystości.

Przewodniczący Zarządu, Z. Serzysko


15 listopada 2012 r. UM informuje…

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi składowania nad Wisłą, w tak zwanym międzywalu, m.in. ziemi, gruzu i różnego pochodzenia odpadów budowlanych pragnę wyjaśnić, że Urząd Miejski w Łomiankach nie wydał żadnego pozwolenia na organizację wysypiska śmieci, ani w tym ani w innym miejscu w gminie. Gmina Łomianki nie wyznaczała terenu, na który można było „zwieźć różnego rodzaju odpady”, a tym bardziej jakiekolwiek śmieci.

Położona w Łomiankach Dolnych działka nr 690, na którą zwieziono ziemię, nie leży w obszarze rezerwatu przyrody, znajduje się natomiast w obszarze objętym programem Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Działka ta wraz z zanieczyszczeniami jest własnością prywatnej spółki, a gmina nie ma wpływu na porozumienia zawierane pomiędzy prywatnymi podmiotami działającymi na terenie gminy.

Po uzyskaniu informacji w tej sprawie Urząd Miejski w Łomiankach rozpoczął postępowanie wyjaśniające. Ustalamy obecnie stan faktyczny, który będzie miał wpływ na dalsze decyzje.

Piotr Rusiecki
Zastępca Burmistrza Łomianek ds. społecznych

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

Skąd się biorą śmieci nad Wisłą?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *