www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Spis powszechny – nabór rachmistrzów

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277 z 2010 r.) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Łomianki.

KANDYDAT NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
2. wykształcenie co najmniej średnie,
3. być osobą godną zaufania i dyspozycyjną,
4. wykazywać biegłą znajomość języka polskiego,
5. zamieszkiwać, pracować albo pobierać naukę na terenie gminy Łomianki
6. posiadać sprawność fizyczną ze względu na specyfikę pracy,
7. posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
8. posiadać umiejętność obsługi komputera (praktyczna znajomość funkcjonowania systemu GPS).

HARMONOGRAM ZADAŃ:
dyspozycyjność rachmistrzów związana z obowiązkową obecnością na:
– szkoleniu dla rachmistrzów (czas trwania szkolenia: 4 dni – łącznie 24 godzinne szkoleniowe) w okresie styczeń – luty 2011 r. zakończone egzaminem
– szkoleniu uzupełniającym i odprawie przedspisowej dla rachmistrzów 6-7 kwietnia 2011 r.
– wykonanie prac spisowych na wyznaczonym terenie gminy Łomianki. 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.

TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH:
1. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.
2. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
3. Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Łomiankach po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
4. Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
5. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania, (miejsce pracy lub nauki na terenie gminy Łomianki)
– nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
– data urodzenia,
2. zdjęcie do legitymacji
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, (kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej)
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych
6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe

Zgłoszenie winno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów – NSP 2011″ należy składać w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ul. Warszawka 115, w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00 w terminie do 16 grudnia 2010r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:
1. Etapy naboru to:
– sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
– rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędzie się w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00 w dniu 17 grudnia 2010r
2. Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 22 76 86 203, 22 76 86 226
3. Wojewódzki Urząd Statystyczny przewiduje 10 rachmistrzów spisowych realizujących spis na terenie gminy Łomianki.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *