www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Społecznej

Posiedzenie Komisji Społecznej odbyło się 9 stycznia 2007 r.

Porządek posiedzenia Komisji obejmował 2 punkty:
1.Problematyka ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Łomianki, segregacja śmieci, „dzikie wysypiska”.
2.Dotychczasowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyskusja nad sposobem dalszego funkcjonowania Komisji, jej zasadami działania i założeniami do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Ad. 1
Omówiono główne zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalono, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łomianki, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/261/97 z dnia 8.10.1997 roku wymaga zaktualizowania i dostosowania do obecnych warunków w gminie. Ustalono, że do 31 marca zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej projekt aktualizacji Regulaminu.

Komendant Straży Miejskiej opisał sposób postępowania z właścicielami posesji, którzy nie mają podpisanych umów na wywóz odpadów. Ze względu na natłok obowiązków Straż Miejska nie jest w stanie sprawdzać właścicieli posesji częściej niż robi to do tej pory. Na około 800 kontroli rocznie około 6-7% właścicieli posesji nie ma podpisanych umów. Komisja stwierdziła, ze jest to duży odsetek i Straż powinna częściej przeprowadzać podobne kontrole.

Przedstawiciel Referatu Infrastruktury potwierdził, że zgodnie z art. 3 pkt. 3 ww. ustawy w gminie powstaje ewidencja umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady, która jest aktualizowana co miesiąc po przesłaniu wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi firmy wywożące odpady zawarły lub rozwiązały umowy (zgodnie z art. 9a ustawy). Tworzenie ewidencji ma być zakończone do 31 marca br. Powstała ewidencja pomoże Straży Miejskiej w przyszłości prowadzić monitoring i kontrolę posesji, które nie posiadają podpisanych umów na wywóz odpadów.

Omawiano również problem segregacji śmieci i braku pojemników do segregacji na terenie gminy. Opisano sposób, w jaki segregacja była prowadzona na terenie osiedla Łomianki Majowe. Obecny na sali prezes firmy współpracującej z osiedlem potwierdził chęć dalszej współpracy na tym terenie (darmowy odbiór od mieszkańców posegregowanych odpadów). Na pytanie czy firma byłaby w stanie rozszerzyć tę akcję na cała gminę, przedstawiciel firmy zaprzeczył jakoby było to możliwe w tym momencie.

Ponadto zasygnalizowano problem pojemników do segregacji zlokalizowanych przy ul. Zachodniej. Ze względu na nieprzestrzeganie zasad wrzucania odpowiedniego rodzaju odpadów do poszczególnych pojemników, a co za tym idzie, ogromnego bałaganu w sąsiedztwie pojemników, na wniosek mieszkańców – właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników, zostaną one usunięte do 31 stycznia. Dyrektor szkoły w Sadowej stwierdziła, że najlepszym sposobem edukacji ekologicznej i uświadamiania mieszkańców jest usytuowanie pojemników na terenie szkoły, jak ma to miejsce w Sadowej. Mieszkańcy wrzucają do nich tylko odpowiednie do segregacji odpady. Być może sąsiedztwo szkoły i obserwacja ze strony nauczycieli i dzieci zmienia sposób myślenia dorosłych o problemie odpadów. Dlatego zaproponowano, aby pojemniki z ul. Zachodniej zostały przeniesione w miejsce ogrodzone i dozorowane (np. do innej szkoły lub na teren ogródka jordanowskiego przy ul. Akacjowej i Partyzantów).

Ad. 2
Komisja wysłuchała przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który omówił cele i zasady pracy Komisji.
Podkreślano, że dużym i do tej pory niestety prawie niedostrzeganym problemem na terenie gminy Łomianki jest narkomania. Brak jest długofalowych działań profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania narkomanii.
Komisja Społeczna przyznała, że jest to bardzo poważny problem i należy podjąć radykalne działania w kierunku profilaktyki i zmniejszania skutków narkomanii.Komisja postanowiła zorganizować dodatkowe posiedzenie w dniu 19 stycznia br. o godzinie 16.00. Celem posiedzenia ma być zebranie informacji potrzebnych do nawiązania kontaktu pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi problemem narkomanii w celu opracowania przyszłych wspólnych działań.

Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *