www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sprostowanie do artykułu w GŁ

W związku z tym, że w LOMIANKI.INFO cenzura nigdy nie obowiązywała i nie obowiązuje, a łamy są otwarte na wypowiedź mieszkańców… publikujemy na prośbę radnego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego sprostowanie, które nie zostało opublikowane w gazecie kontrolowanym przez Burmistrza Łomianek.

Ceniąc zwłaszcza głos czytelników LOMIANKI.INFO, mieszkańców Łomianek zapraszamy wszystkich do przesyłanie swoich listów, komentarzy zgodnie z REGULAMINEM i ZASADAMI WSPÓŁPRACY

Swoje opinie możecie również publikować w MOJE.LOMIANKI.INFO

redakcja@lomianki.info


W związku z odmową opublikowania sprostowania i przeprosin przez; Wydawcę Gazety Łomiankowskiej tj; (KMŁ Sp. z o.o. w Kiełpinie, będąca pod nadzorem właścicielskim Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego), Redaktora Naczelnego – Joanna Zielke /Naczelnik Wydziału Promocji w Łomiankach/ oraz autora artykułu w załączeniu przesyłam tekst sprostowania w celu publikacji, jeśli jest to możliwe.

Z poważaniem
Adam Salwowski
Radny Rady Miejskiej w Łomiankach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sprostowanie do artykułu pt. „Spotkanie dezinformacyjne…”
zamieszczonego w Gazecie Łomiankowskiej nr 118
z dnia 24 marca 2017 roku, s. 12.

Jest prawdą, że jako mieszkaniec, członek rady sołeckiej w Dziekanowie oraz Radny Rady Miejskiej w Łomiankach, zabiegam od co najmniej 20 lat, o stworzenie i uchwalenie planów miejscowych w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym. Przyjaznych dla mieszkańców i właścicieli działek, a nie dla drogi zbiorczej która spowoduje; smog, hałas oraz spadek wartości nieruchomości w Dziekanowie.

Jest prawdą, że w dniu 3 marca 2017 roku Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski został zaproszony pisemnie na spotkanie informacyjne mieszkańców wsi Dziekanów Polski i  Dziekanów Nowy, które odbyło się 08.03.2017 r. w szkole w Dziekanowie Polskim. W dniu 7 marca 2017 roku o godzinie 11:27, w formie e-maila, Pani Sołtys Dziekanowa Nowego otrzymała pisemną odpowiedź (pismo nr. PR.0020.00001.2017 z dn. 06.03.2017 r.) cyt: „………………Dziękując za zaproszenie z dnia 03.03.2017 r., niniejszym informuję, iż ze względu na zaplanowane na w/w dzień spotkanie, udział Burmistrza Łomianek w organizowanym przez Państwa spotkaniu nie będzie możliwy ………………”. W zastępstwie nie został również przysłany kompetentny pracownik Urzędu Miasta.

Obecne natomiast były osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Łomiankach między innymi pracownik Działu Promocji, (który przy rozstawianiu profesjonalnego sprzętu do nagrywania (kamera),;na zadane pytanie, co będzie robił? odpowiedział, że cyt:, jest przysłany na polecenie Pana Burmistrza) oraz osoba odpowiedzialna za porządek w gminie.

Nie jest prawdą, że fragment planowanej tzw. Małej Obwodnicy Łomianek, przebiegający w Dziekanowie na odcinku od granicy z gminą Czosnów do ul. Wędkarskiej/Rolniczej będzie podobny do dzisiejszej ul. Rolniczej (o szerokości około 12 metrów).

Jest prawdą, że spotkanie informacyjne mieszkańców wsi zostało zwołane z inicjatywy Sołtysa Dziekanowa Polskiego. Pana Henryka Zielińskiego i Sołtysa Dziekanowa Nowego Panią Krystynę Salwowską, do czego mieli prawo jako nasi reprezentanci, na  ustny wniosek kilkudziesięciu osób, które będąc na spotkaniu w ICDS w dniu 02.03.2017 r. nie miały możliwości zadania pytań projektantowi i uzyskania bliższych informacji o wyżej wymienionym odcinku obwodnicy w Dziekanowie.

Na ok. 300 osób obecnych na spotkaniu w ICDS głos zabrały 2 osoby z Dziekanowa w tym Radny Rady Miejskiej w Łomiankach Pan Adam Janusz Salwowski, który złożył trzy wnioski do protokołu:
1) Zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących odcinka planowanej drogi od ul. Rolniczej/Wędkarskiej do granicy z gminą Czosnów w Szkole Podstawowej im. Por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435.
2) Zmiany kategorii drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej do granicy z gmina Czosnów ze zbiorczej (Z) na lokalną (L).
3) Skorelowanie przebiegu planowanej drogi z linią wysokiego napięcia, która przebiega przez Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy.

Nie jest prawdą, że osoby prowadzące zebranie nie były merytorycznie przygotowane do pokazania mieszkańcom trasy przebiegu planowanej przez gminę tzw: Małej Obwodnicy Łomianek. Trasa przebiegu interesująca mieszkańców wsi jest widoczna na planach Urzędu Miasta Łomianki i jest całkowicie czytelna nawet dla laika .

Nie jest prawdą, że zebranie prowadził Radny Rady Miejskiej w Łomiankach Pan Adam Janusz Salwowski, gdyż zebranie otworzyli sołtysi wsi Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy. Sołtysi poinformowali o temacie zebrania, a następnie oddali głos radnemu, który z racji swojej funkcji i uczestnictwa w konsultacjach w ICDS, posiadał wystarczającą wiedzę do odpowiedzi na większość pytań mieszkańców, których nie interesowały szczegóły, jako że nie były nawet omawiane na konsultacjach w ICDS.
Mieszkańców interesowała jedynie trasa przebiegu i szerokość obwodnicy.
Pierwszy jej odcinek o szerokości około 20 metrów rozpoczyna się na granicy z gminą Czosnów we wsi Dziekanów Nowy i biegnie równolegle do ulicy Rolniczej około 350-270 metrów (około 10-30 metrów od linii wysokiego napięcia) i około 200 metrów od ulicy Poziomkowej, aż do ulicy Podróżnej.
Dalszy ciąg tzw. Małej Obwodnicy Łomianek, o szerokości około 20 metrów rozpoczyna się we wsi Dziekanów Polski od ulicy Podróżnej i biegnie równolegle do ulicy Rolniczej około 270-250 metrów mniej więcej na wysokości istniejącej linii wysokiego napięcia, aż do ulicy Wędkarskiej (około 10-30 metrów od ww. linii). Następnie rondo na ulicy Wędkarskiej i trasa skręca w lewo w kierunku ulicy Rolniczej. Na skrzyżowaniu ul. Wędkarskiej/Rolniczej (przy 96 letniej Kapliczce) skręca w prawo (rondo) i istniejącą ulicą Rolniczą, po której biegnie przez 1,5 km (bez przebudowy), a następnie przy fermie kurzej skręca w lewo – rondo (dojazd do bazy KMŁ).
Mieszkańcy zostali poinformowani, że trasa biegnie zgodnie z nowym Studium z 2015 r.

Nie jest prawdą, że mieszkańcy nie zostali poinformowani również, o tym, że jest to koncepcja do dyskusji i można zgłaszać uwagi tylko do piątku tj. do 10.03.2017 r.

Jest prawdą, że spotkanie informacyjne musiało się odbyć w dniu 08.03.2017 r. a nie później, bo 10.03.2017 r., kończył się termin konsultacji i składania wniosków w sprawie koncepcji tzw: Małej Obwodnicy Łomianek, a część mieszkańców posiadała zbyt małą wiedzę na ten temat lub nic nie wiedzieli o planach Urzędu.
Dopiero na sesji w dniu (09.03.2017 r.) Pani Radna Małgorzata Żebrowska-Piotrak zgłosiła wniosek o wydłużenie ww. terminu do 31.03.2017 r. (do końca miesiąca) na który wyraził zgodę Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.

W dyskusji nad koncepcją planu obwodnicy przeważały następujące uwagi:
Jest prawdą, że grunty wykupuje się pod drogi i wszyscy doskonale o tym wiedzą, a autor artykułu nie musi o tym przypominać właścicielom działek. Urząd Miasta mając dawno taki plan powinien uzyskać przynajmniej akceptację większości mieszkańców i właścicieli gruntów oraz ich zgodę na wykup, a takiej akceptacji wydaje się nie ma.
Takie nieprzemyślane działania włodarzy miasta mogą doprowadzić do gigantycznych odszkodowań od Urzędu Miasta za spadek wartości działek, bo przecież nikt nie będzie chciał ich kupować i mieszkać przy tak ruchliwej drodze jak: Mała Obwodnica Łomianek w Dziekanowie czy Łomiankach.
Podsumowując wypowiedzi ze spotkania należy stwierdzić, że mieszkańcy na nim obecni generalnie nie zgadzają się z koncepcją przebiegu obwodnicy do ulicy Rolniczej, a potem ulicą Rolniczą do ul. Wędkarskiej i dalej po ich działkach do granicy z gminą Czosnów w bliskiej odległości od ich rodzinnych domów.
Zmiana Studium w 2015 r. spowodowała, iż przebieg ulicą Rolniczą planowanej obwodnicy przez środek wsi Dziekanów Polski i Dziekanów Bajkowy jest z mieszkańcami uzgodniony, bo podobno mieszkańcy zgodzili się w 2015 r. na taki zapis w Studium – co jest oczywistą bzdurą patrząc na liczbę wniosków, które mieszkańcy złożyli do planowanej koncepcji drogi zbiorczej (Z).

Jest prawdą, że część mieszkańców przyniosła na zebranie napisane wcześniej uwagi do planowanej trasy obwodnicy i udostępniła je innym.

Jest prawdą, że ja jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Adam Janusz Salwowski będąc mieszkańcem Dziekanowa także zgłosiłem swoje uwagi do koncepcji (złożone do protokołu na spotkaniu w ICDS w dniu 02.03.2017 r.,) i dwie dodatkowe, które zgłaszali mi mieszkańcy po spotkaniu tj.:
1) Uzyskanie pisemnych oświadczeń (zgody) od wszystkich właścicieli działek w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym.
2) Nie wyrażam zgody na budowę drogi zbiorczej (Z) w ul. Rolnicza/Wędkarska do granicy z gminą Czosnów (MAŁA OBWODNICA ŁOMIANEK NA TERENIE DZIEKANOWA POLSKIEGO I DZIEKANOWA NOWEGO).
3) Dwa wolne miejsca, na wpisanie dodatkowych uwag…………………………..
4)
i udostępniłem mieszkańcom obecnym na zebraniu. Osoby zgadzające się z opiniami autorów wniosków i moimi podpisywały, w pełni świadomie i z własnej woli już przygotowane wnioski, ewentualnie dopisując jeszcze swoje uwagi. Czasu było bardzo mało, żeby każdy z obecnych sam tworzył korespondencję i zanosił ją do urzędu. Wiele osób zgadzając się z postulatami autorów pism po prostu je podpisało na zebraniu a część w dniach 09-10.03.2017 r., i później.

Jest prawdą, że to Miasto organizując spotkanie w sprawie koncepcji tzw; Małej Obwodnicy Łomianek oraz dając krótki termin na składanie wniosków w tak ważnym dla nas mieszkańców temacie (8 dni, wydłużono potem o kolejne 22 dni), samo wymusiło ten sposób kontaktowania się wielu osób z urzędem.

Autor artykułu pt. „Spotkanie dezinformacyjne……..” zamieszczonego w Gazecie Łomiankowskiej nr 118 z dnia 24 marca 2017 r., s.. 12, obnażył prawdziwe intencje swoich mocodawców. Jest to tym bardziej haniebne, jeśli wykorzystuje się do tego Gazetę Łomiankowską finansowaną z naszych podatków i kiedy interes prywatny bierze górę nad interesem społecznym.

Jest prawdą, że mieszkańcy Dziekanowa złożyli do Urzędu kilkaset wniosków w sprawie konsultacji przebiegu tzw. Małej Obwodnicy Łomianki w Dziekanowie.

Adam Janusz Salwowski
Radny Rady Miejskiej w Łomiankach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sprostowanie do artykułu w GŁ

Sprostowanie do artykułu w GŁ

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

8 komentarzy

 1. Z_Łomianek

  Jedna uwaga do artykułu: Pisze Pan: „Urząd Miasta mając dawno taki plan powinien uzyskać przynajmniej akceptację większości mieszkańców i właścicieli gruntów oraz ich zgodę na wykup, a takiej akceptacji wydaje się nie ma.”
  Urząd nie potrzebuje zgody właścicieli na wykup ziemi. Urząd załatwi to specustawą drogową tak jak załatwia specustawą obecnie przebudowywane uliczki w Łomiankach. A właściciele dostaną tylko informację z Powiatu o możliwości zapoznania się z projektem drogi. Tu macie Państwo jedno z pism http://bip.pwz.pl/plik,9619,obwieszczenie-14-2017-pdf.pdf?adm . I tak naprawdę prawo własności w tym momencie ogranicza się do zaakceptowania nowego podziału gruntu. I ew. sądzenie się o wysokość odszkodowania.
  Taka smutna rzeczywistość…

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Kiwi

  To kolejny radny z „partii” Dąbrowskiego i Rusieckiego który zauważył jak panowie traktują tych co odważą się mieć swoje zdanie?
  Panie Salwowski dopiero teraz pan przejrzał na oczy? A mówią że pan taki bystry 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 3. gdzieś

  Gdzieś przecież drogi być muszą. Większość ma samochody, większość narzeka na korki i kurz…Trudno działać w myśl zasady drogi tak, byle dalej od mojego domu, gdyż idąc tym tokiem rozumowania to powinniśmy mieszkać w lesie, jeździć duktami leśnymi na koniu lub latać nad ziemią.
  Drogi muszą powstawać, gdyż coraz więcej osób przemieszcza się samochodami. Bez rozwiązań komunikacyjnych utkniemy w korkach na zawsze…Tam gdzie są domy muszą być drogi i to drogi dla OGÓŁU, dla dobra wspólnego.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Tomek

  Mieszkańcy nie zgadzają się na drogę dla OSIEDLA BLOKÓW które jest planowane w Łomnie (tereny po dawnym PGR ok. 200 ha.), na 20-30 tys. mieszkań, a dojazd przez planowaną „Małą Obwodnicę Łomianek” w Dziekanowie.
  To jest droga dla Czosnowa, nie dla dobra wspólnego ???

  0
  0
  Odpowiedz
 5. sąsiad

  Nie wiem czemu się Pan tłumaczy. Jeżeli ma Pan nabiał niech Pan walczy.Jest też Pan w błędzie jeżeli chodzi o postawę sołtysów.
  Owszem przejrzała na oczy sołtys Nowego, natomiast Ten z Polskiego, niestety reprezentuje postawę wymaganą przez jego zwierzchnika.
  Jest tak elastyczny że chwilę zacznie chodzić i przekonywać że białe jest czarne a czarne jest białe.
  Najwyższy czas wziąć udział w wyborach i pożegnać tego co chodzi od bramy do bramy i plecie co popadnie.

  Proszę się też zapytać z kim jeździ na wakacje??
  a to bardzo ciekawy temat? bardzo i bardzo na temat.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. lepiej z mądrymzgubić

  Gdzieś. Dla dobra wspólnego poklep się po czole, będziesz mądrzejszy.
  Ta droga jest do nikąd przez wieś, gdzie jej nie poszerzysz. No chyba że wjedziesz spychaczem.
  Prowadzi do ronda w Burakowie gdzie korek będzie się ciągnął kilometrami.

  O ile Radny nie będzie chciał walczyć))))
  Może liczyć ale nie na Sołtysów, ale na właścicieli i własną Rodzinę

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Kaligula

  Radny Adam, Janusz jak go i jego rodzinę chcą stuknąć po kieszeni to się jakby z letargu obudził. A taki był usłużny i dyspozycyjny dla Piotrka, Tadka i Tomka. Nawet czasami w swojej nadgorliwości wykazywał własną inwencję. Jednocześnie choć wywalony ze świty burmistrzów to na sesji absolutoryjnej zachował się jak ciota. Zrobił unik i wyszedł przed głosowaniem z sali. Niby duży chłopczyk a z nabiałem ma coś nie halo.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. BIU

  z tego wynika że mieszkańcy wiedzieli że żadnych wyburzeń nie będzie a i tak protestowali przeciw wyburzeniom więc panie radny wytłumaczył pan mieszkańcom że nie ma mowy o wyburzeniach?
  i jeszcze jedno dlaczego zaczął pan działać dopiero teraz skoro sam pan pisze że planowane było od dawno a czy sołtys z dziekanowa nowego czasem nie wycofał się z tych waszych protestów

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *