www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Stanowisko w sprawie absolutorium

„Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Łomianek absolutorium”

Szanowni Państwo,
„Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem GOSPODARNOŚCICELOWOŚCI podejmowanych działań należy do Rady Miejskiej”. Takim oto jednoznacznym wnioskiem kończy swoje uzasadnienie Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniując zeszłoroczne wykonanie budżetu pod kątem czysto rachunkowym – nie dopatrzyła się naruszenia przepisów prawa.

Jak wyglądała rzeczywistość? Warto przyjrzeć się dokładniej temu, w jaki sposób z inicjatywy Burmistrza Łomianek i jego zastępcy gospodarowano w 2016 r. finansami publicznymi.

Budżet to czy jedynie prowizorium?
Budżet, który nie ulega zmianom, jest tworem zastałym, jest budżetem martwym i może świadczyć o braku inwestycji. Jednakże zbyt częste zmiany w budżecie mogą oznaczać, iż tak naprawdę gmina nie realizuje budżetu, a jedynie wiecznie pracuje nad prowizorium.

W 2016 roku Burmistrz Tomasz Dąbrowski wprowadzał zmiany do budżetu aż… 25 razy, tj. średnio raz na 2 tygodnie. To absolutny rekord wszechczasów. Dla porównania w 2011 roku Burmistrz zmieniał budżet 8 razy, w 2012 – 9 razy, w 2013 – 10 razy, w 2014 – 6 razy, a w 2015 roku – 9 razy. Przyczynę tak częstych zmian należałoby upatrywać w samej konstrukcji budżetu. Normą jest, o czym wielokrotnie sygnalizowali radni z Klubu Radnych Niezależnych, przeszacowywanie wartości inwestycji lub ich niedoszacowanie, a także brak należytej staranności podczas przygotowywania przetargów. Skrajnie nieuczciwy podział dochodów Gminy, którego dokonało Kolegium Burmistrzowskie, (NIESTETY wraz z grupą radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego) sprawił, że np. inwestycje w Dziekanowie Bajkowym wyniosły w 2016 r. 0 złotych. Brak jest jakiegokolwiek nadzoru nad inwestycjami w gminie, co przekłada się na brak koordynacji działań inwestora, jakim jest Gmina, z wykonawcami. Najświeższym tego przykładem niech będzie bałagan związany z inwestycjami w ulicach Łyżwiarskiej, Narciarskiej i Żywicznej.

Inwestycje w realizacji
Burmistrz w gazecie „Łomiankowska.pl”, tubie propagandowej Urzędu chwali się prowadzonymi w gminie inwestycjami. Problem w tym, że niektóre z nich nie były w ogóle konsultowane z mieszkańcami, inne stoją w sprzeczności z interesami mieszkańców, a jeszcze inne nie posiadają ekonomicznego uzasadnienia do ich realizacji. Ogromne emocje wśród mieszkańców budzi rozpoczęta budowa stadionu, którego koszt ma wynieść ponad 14 milionów złotych, a z którego dobrodziejstw korzystać ma zaledwie garstka zawodników z klubu, którego do niedawna jeszcze trenerem był zastępca burmistrza p. Piotr Rusiecki. Miast tej inwestycji można by oświetlić w gminie ponad 100 km ulic, wyłożyć kostką brukową blisko 30 km dróg lub wybudować 80 dwufunkcyjnych boisk takich, jak w Dziekanowie Bajkowym. Ta wielomilionowa inwestycja konsultowana była jedynie… w szatni klubu KS Łomianki.

Kolejnym wyrazem daleko idącej niegospodarności i przejawem sprzeczności z interesami mieszkańców naszej gminy jest forsowana przez Burmistrza oraz jego zastępcę budowa tzw. Małej Obwodnicy Łomianek śladem Kościelnej Drogi. Tej kosztownej inwestycji stanowczo sprzeciwiają się mieszkańcy m.in. Dziekanowa Polskiego, Nowego oraz Kiełpina. Mieszkańcy Łomianek Dolnych, w tym sołectwa Łomianki Chopina, również mają mnóstwo zastrzeżeń do koncepcji zaproponowanej przez urząd. Od ul. Armii Poznań do ul. Warszawskiej potrzebna jest droga o charakterze lokalnym, przeznaczona dla mieszkańców gminy
Łomianki, chroniąca unikatowe tereny, m.in. rezerwat Jezioro Kiełpińskie. Natomiast istniejące plany zagospodarowania terenu Łomna Las pozwalają przypuszczać, iż proponowana przez Burmistrza droga o wybujałych parametrach w pierwszej kolejności posłuży mieszkańcom gminy Czosnów, których tysiące pojazdów skutecznie zakorkują wylot z Łomianek na wysokości osiedla Łomianki Prochownia.

Inwestycją sporną, pozbawioną celowości, lobbowaną przez zastępcę burmistrza stała się w 2016 r. przebudowa ul. Grzybowej. Pomimo sprzeciwu mieszkańców Dąbrowy Leśnej działający z upoważnienia burmistrza p. Piotr Rusiecki zamierzał dokonać wycinki starodrzewia i ulicę tę przebić, pozbawiając okolicznych mieszkańców unikalnego charakteru szlaku rowerowego łączącego Dąbrowę Leśną z KPN. Inwestycję tę na szczęście wstrzymał Wojewoda Mazowiecki, wydając decyzję uchylającą w całości decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczącą rozbudowy ul. Grzybowej.

Przerwane inwestycje
Wśród prowadzonych w 2016 roku inwestycji były również takie, których Burmistrz nie otoczył należytym nadzorem, co skutkowało nieraz wielotygodniowymi opóźnieniami w realizacji,
a czasem wręcz prowadziło do zmiany inwestora. Przez ponad rok Burmistrz nie potrafił należycie zabezpieczyć ul. Zachodniej po tym, gdy w trakcie prac plac budowy opuścił wykonawca. Mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej przez blisko rok, przemieszczając się tą ulicą, niszczyli zawieszenia w swoich samochodach.

Niewłaściwie przygotowany przetarg, wadliwa dokumentacja zawierająca braki i błędy w rysunkach, a także zdaniem wykonawcy paraliż decyzyjny po stronie inwestora (czyt. Urzędu) stały się powodem przerwania prac związanych z rozbudową szkoły w Dziekanowie…. Również podczas budowy przedszkola w Dziekanowie Leśnym Urząd wszedł w spór z wykonawcą, który skarżył się na arogancki stosunek władz miasta, brak komunikacji i problemy z finansowaniem inwestycji. Brak należytego nadzoru Burmistrza nad inwestycją przebudowy ul. Spokojnej doprowadził zaś do odstąpienia gminy od umowy i w konsekwencji przerwę w realizacji tego, jakże prostego zadania.

Burmistrz z pogardą do stanowionego prawa
Nie było w historii Łomianek burmistrza, który tak nagminnie, świadomie i na tak ogromną skalę dopuszczałby się naruszeń prawa. Burmistrz Tomasz Dąbrowski niewątpliwie w działaniu tym wiedzie… prym. Łamie prawo, ale i podżega innych do łamania prawa. Przywołam tu zaledwie kilka przykładów z 2016 roku świadczących o tym, z jaką pogardą Burmistrz wraz ze swoim zastępcą podchodzą do stanowionego w Łomiankach prawa.

W samym 2016 roku Wojewoda Mazowiecki trzykrotnie wzywał Radę Miejską (czyt. Radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego) do usunięcia naruszenia prawa.
* 29 lipca 2016 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich”;
* 17 listopada 2016 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XX/239/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łomianki Prochownia”;
* 17 listopada 2016 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XX/240/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”;

We wszystkich powyższych przypadkach radni z Klubu Radnych Niezależnych sygnalizowali Burmistrzowi Łomianek i jego radnym swoje wątpliwości.

* We wrześniu 2015 r.
zastępca burmistrza p. Piotr Rusiecki, z upoważnienia burmistrza wydał decyzję, którą pozbawił mieszkańców Dziekanowa Bajkowego funduszu sołeckiego na 2016 rok. Radni KWW Tomasza Dąbrowskiego za jego „namową” dwukrotnie podtrzymali wydaną decyzję. W styczniu 2016 r. wezwałem do usunięcia naruszenia prawa przytaczając bezsporne argumenty lekceważenia prawa poprzez wydaną przez Burmistrza decyzję. Wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok w sprawie jest druzgocący. W uzasadnieniu do wyroku można przeczytać, że Burmistrz Łomianek jest niekompetentny, stosuje błędne wykładnie przepisów prawa, a nierzadko wykazuje się jego nieznajomością.

Jednocześnie WSA stwierdził, że Burmistrz, odrzucając wniosek sołtysa dotyczący przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego, dopuścił się istotnego naruszenia prawa poprzez naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania aktów, naruszenie podstawy prawnej ich podjęcia, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego.

Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego w wyniku bezprawnych działań Burmistrza stracili w 2016 r. należne im ustawowo środki w kwocie 39 636 zł.

* 27 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym orzekł niezgodność z prawem zarządzenia Burmistrza Łomianek z dnia 2 kwietnia 2014 r. Nr RAG.0050.33.2014 oraz zarządzenia z dnia 21 maja 2014 r. Nr RAG.0050.63.2014.
Pomimo tego że wnosiłem do Burmistrza o usunięcie naruszenia prawa poprzez uchylenie obu zarządzeń, które obciążały mieszkańców dodatkowymi opłatami, Burmistrz przez trzy lata trwał przy swoim. Trzeba było dopiero wyroku sądowego, by przyszło opamiętanie. Ile osób przez ten czas Burmistrz oszukał? Trudne jest to w tej chwili do oszacowania.
* 01 marca 2016 r. na polecenie Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego obsługująca Urząd Miejski w Łomiankach Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański S.C. wysłała do sołtysa Dziekanowa Bajkowego pismo wymuszające na nim zwrot, nienależnie zdaniem Burmistrza, pobranych diet. Burmistrz od stycznia 2015 r. nie uznaje sołtysa Dziekanowa Bajkowego.

* W sierpniu 2016 r. Burmistrz odmówił sołtysowi Dziekanowa Bajkowego przekazania informacji o przypadających na 2017 r. środkach w ramach funduszu sołeckiego. Złamał tym samym świadomie zapisy Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2017 r. można przeczytać: „Burmistrz Łomianek przypominając, iż w dniu 19 stycznia 2015 r. Sołtys Jerzy Gregorczyk złożył do Burmistrza pismo z rezygnacją z tej funkcji – zażądał od niego wskazania podstawy prawnej do zwołania zebrania wiejskiego i dalszego pełnienia funkcji, sam zapominając, iż niezwłocznie po dojściu do niego oświadczenia woli Jerzego Gregorczyka o rezygnacji z funkcji sołtysa zobowiązany był do zwołania zebrania wiejskiego w celu podjęcia uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji i wyboru jego następcy. Do czasu przyjęcia rezygnacji przez zwołane przez Burmistrza zebranie wiejskie Sołtys powinien wypełniać swoje obowiązki, co czynił.

W efekcie wspomnianych działań Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego stracą w bieżącym 2017 roku blisko 42 000 zł.

W 2016 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zainteresowała sprawa braku działania Burmistrza Łomianek w kwestii wyegzekwowania zasądzonych przez sąd należności od Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska”. Warto w tym miejscu zapytać – czy przypadkiem to nie tej spółdzielni Członkiem jest p. Halina Rusiecka – matka zastępcy burmistrza? I czy to nie tej spółdzielni Prezesem Zarządu był do niedawna Wiesław Bochenek
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach? Zaniechanie Burmistrza w kwestii skutecznego ściągnięcia należności było ze szkodą dla budżetu gminy.

W innej sprawie Burmistrz do dziś uchyla się od uregulowania należności zasądzonych przez sąd na rzecz Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Baczyńskiego”. Z jednej strony narażając gminę na dodatkowe koszty związane z prowadzonym postępowaniem, z drugiej zaś, świadomie blokując inwestycje, które zaplanowane ma spółdzielnia a konto odzyskanych środków.

Zakupy kontrolowane…
Gdy kładzione są w drodze media, takie jak: wodociąg czy kanalizacja, gdy doprowadzane są do posesji energia, gaz oraz telefon, gdy ulica zyskuje asfaltową nakładkę, powstają spowalniacze, odwodnienie i chodnik, gdy przy drodze montowane są oprawy oświetleniowe – ceny nieruchomości w okolicy mocno zyskują na wartości. Niektórzy mieszkańcy zdają się tego nie dostrzegać i próbują na inwestycjach takich dodatkowo zarobić poprzez żądanie wykupu przez gminę gruntu, pod którym mają przebiegać wspomniane media. Zachowanie takie jest nieetyczne i winno być piętnowane. Należałoby rozważyć, czy takich aspołecznych mieszkańców nie należałoby pominąć w planowanych inwestycjach. W ostateczności sporne grunty winny być przejmowane w drodze decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

Burmistrz Łomianek tymczasem ochoczo gromadzi, a dalej wydatkuje środki pochodzące z naszych podatków, by finansować nimi mieszkańców, którzy blokują inwestycje. Ani to mądre, ani sprawiedliwe! Jak bowiem sytuację tę wytłumaczyć mieszkającemu tuż obok sąsiadowi, który rok wcześniej przekazał nieodpłatnie gminie swój grunt pod drogą? Jak wytłumaczyć zwykłemu Kowalskiemu, że osoba, od której Burmistrz nabywa za astronomiczną kwotę pasek gruntu, nie jest np. bliskim znajomym Burmistrza? Jak wreszcie namawiać innych mieszkańców gminy do tego, by w imię szeroko pojętego wspólnego dobra przekazywali oni nieodpłatnie gminie grunty pod drogę?

W 2016 r. Burmistrz wielokrotnie wydatkował publiczne środki na wykup gruntów od prywatnych właścicieli, wykładając tylko na cztery działki przy ul. Paderewskiego niemal pół miliona złotych. Brak w tym według naszej oceny i gospodarności i celowości.

Mierni, wierni i wysoko opłacani
Przejawem niegospodarności Burmistrza było również utrzymywanie w 2016 r. wysoko opłacanej kadry zarządzającej. Mieszkańcy gminy łożyli na wynagrodzenia osób, które podejmowały błędne decyzje lub których orzeczenia stały w sprzeczności z interesem mieszkańców. Pod wieloma decyzjami podpisywał się z upoważnienia burmistrza jego zastępca – p. Piotra Rusieckiego. Otrzymał on za 2016 r. wynagrodzenie w kwocie 222 tys. zł.
Dla porównania Prezydent Gdańska zarobił w tym samym czasie 160 tys., Prezydent Warszawy 159 tys., zaś Prezydent Krakowa 157 tys.

Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wóltański S.C. – zatrudniona do obsługi Urzędu, współodpowiedzialna za pozbawienie mieszkańców Dziekanowa Bajkowego ponad 80 tys. zł., legitymująca uchylane przez sądy zarządzenia, parafująca zapisy uchwał zaskarżanych przez wojewodę – zainkasowała w 2016 r. kwotę ponad 200 tys. zł.

Zarzucamy Burmistrzowi Łomianek bierność wobec redaktor naczelnej gazety „Łomiankowska.pl”. Gazety ze wszech miar nieobiektywnej, choć w ogromnej mierze finansowanej z publicznych środków. Wielokrotnie zamieszczane były w niej informacje tendencyjne, kłamliwe, nierzadko obraźliwe. Mieszkańcom nie umożliwiano zamieszczania do artykułów sprostowań. Zaś osoby mające poglądy odmienne niż te prezentowane przez Urząd nie miały możliwości zamieszczania w gazecie tej biznesowych płatnych ogłoszeń, co dodatkowo należałoby potraktować, jako działanie ze szkodą dla wydawcy, którym jest Komunikacja Miejska w Łomiankach. Redaktor Joanna
Zielke za swoje szkodliwe działania otrzymała w 2016 r. wynagrodzenie sięgające blisko 100 tys. zł.

Szanowni Państwo Radni,
Udzielenie Burmistrzowi Łomianek absolutorium będzie stanowiło w swej istocie Waszą akceptację przytoczonych tu przykładów złych praktyk, które Burmistrz Tomasz Dąbrowski świadomie firmował własnym nazwiskiem, zarządzając finansami gminy w okresie, który dziś poddawany jest Waszej ocenie. Warto zmierzyć się z przywołanymi tu argumentami, które stanowią niezaprzeczalne FAKTY. Źródłami popartymi konkretnymi datami, a nawet sygnaturami akt.

Wasz głos w sprawie absolutorium będzie wyrazem zaprzeczenia lub akceptacji dla określonych wartości, jakimi są uczciwość, praworządność, ale też zwykła ludzka przyzwoitość.

Marcin ETIENNE


Załączone dokumenty:
Wyrok WSA – Fundusz Sołecki.pdf
Wyrok NSA – Zarządzenie Opłaty.pdf
Pismo CBA ws nieprawidłowości.pdf
Stanowisko ws absolutorium.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

5 komentarzy

 1. Radek

  Jak zagłosowali radni w świetle tych dokumentów, które radny Etiene opublikował powyżej? Czy udzielono burmistrzowi Rusieckiemu absolutorium?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Nemo

  Burmistrzem Łomianek nie jest p Rusiecki a p.Dąbrowski. P.Rusiecki jest urzędnikiem zatrudnionym przez p.Dąbrowskiego.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. terelek

  Mnie interesuje sprawa zaniechania poboru podatków od spółdzielni. O jakiej kwocie mówimy i czy została ostatecznie zapłacona?

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Dociekliwy

  Z tego co widzę to odpuścili tej spółdzielni około 2 miliony 🙁
  lomianki.info/moje_lomianki/dokumenty/2016_09_10_1473514643.pdf

  0
  0
  Odpowiedz
 5. adaśko

  Nemo w świetle decyzji mam niestety co do osoby zarządzającej pewne obiekcje. Do końca nie wiem kto podejmuje decyzje? zatem być może #Radek nie popełnił błedu?
  #telerelek, powstaje nowy stadion? powstaje. Co ze starym? i tu dochodzimy do sedna. Gdy zacznie się budowa na bazarku odpowiedź jest wiadoma.
  Te same pytania i niescislóści zastanawiają przy podjętej decyzji co do planowanej drogi, niby dawnej Kościelnej Drogi,
  niestety nie jest to Kościelna Droga w zasadniczym słowa rozumieniu. Jest to droga która biegnie zupełnie nowym szlakiem rozbijając wieś Dziek. Polski i Nowy, niszcząc je poprzez szerokość/wyburzenia/ oraz niskie odszkodowania. Jak one będą się miały do tych o których pisał Etienne na Chopina? Pewnie jak pięść do oka -30 pln za metr. Ciekaw jestem za co poszkodowani wystawia sobie domy, dostaną stówkę, za którą będą musieli postawić dom i niejednokrotnie dokupić pod budowę działkę. Zapewne będą latami bezowocnie latać po sądach w imię fantasmagorii pewnego wysoko opłacanego urzędnika który dzięki kancelarii pozostanie bezkarny.

  Gdzie w końcu jest Radny Dziekanowa A.S który niby jest przeciw a jak doszło do głosowania nad absolutorium to zapadł się pod ziemię. Zatem jest za czy przeciw??? budowie i rozbiorowi Wsi swoich wyborców?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *