www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Strategie, plany, programy

We wrześniu gmina Łomianki rozpoczęłaprace nad aktualizacją Strategii RozwojuGminy do 2020 roku oraz nad opracowaniemWieloletniego Planu Inwestycyjnegoi Wieloletniego Planu Finansowego do2015 roku.

Strategię opracowują pracownicy SzkołyGłównej Handlowej w Warszawie:dr Jacek Sierak – adiunkt w KatedrzeSamorządu Terytorialnego i GospodarkiLokalnej oraz dr Marek Ziółkowski – adiunktw Katedrze Ekonomiki i FinansówSamorządu Terytorialnego. Eksperci ciuczestniczyli w budowaniu dokumentówstrategicznych, zarówno dla dużychmiast, jak i małych gmin wiejskich (m.in.Białystok, Rzeszów, Kalisz, Łomża, Pułtusk,Sulejówek, Wołomin, Halinów, Michałowice,Stare Babice).

Wykonawcy zaproponowali przyjęcie formułyrealizacji strategii opierającej się nametodzie ekspercko-społecznej, przyjęteji akceptowanej w UE, polegającej na tym,że eksperci wraz z niewielkim zespołemprzygotowują robocze projekty dokumentów,które dopiero potem są poddawaneszerokim konsultacjom społecznym.Przedstawili tę metodę, jako właściwąw sytuacji, kiedy gmina nie przystępujedo opracowania strategii po raz pierwszyi dysponuje dużą ilością materiałów historycznychw tym zakresie.

W przypadku naszej gminy istnieją jużtakie dokumenty. Pierwszy pt. „Strategiarozwoju Łomianek. Faza pierwsza: uwarunkowania– cele, scenariusze”, przyjętyprzez Radę Miejską w 1998 r.; drugi – „StrategiaRozwoju Łomianek do 2014 roku”,uchwalony w 2002 r.

Trzecie podejście do aktualizacji strategiiw 2005 r. nie zakończyło się uchwałą RadyMiejskiej, dokument ten pozostał tylkow fazie projektu.

Wobec zmian uwarunkowań zewnętrznychrozwoju gminy spowodowanychwstąpieniem Polski do Unii Europejskiejoraz potrzeby dostosowania ustaleń strategiido celów i priorytetów zawartychw polityce regionalnej Unii Europejskiejna lata 2007-2013 oraz w dokumentachplanistycznych opracowanych na szczeblukraju i województwa mazowieckiego,a także zmian wewnętrznych uwarunkowańkształtowania procesów rozwojugminy, należy przeprowadzić aktualizację.Posiadanie przez Łomianki aktualnejstrategii rozwoju oraz instrumentów pozwalającychna uporządkowanie i koordynacjęrealizacji zadań inwestycyjnychi racjonalnego gospodarowania środkamipublicznymi w skali wieloletniej,stanowi również podstawę skutecznegoubiegania się o środki funduszy europejskichz uruchamianej właśnie liniifinansowania 2007-2013 i zwiększeniaszansy pozytywnego zakwalifikowaniawniosków.

Od 6 września do 3 października odbywałysię spotkania robocze zespołu powołanegodo przygotowania projektu aktualizacjistrategii. W skład dziewięcioosobowegozespołu weszli: zastępca burmistrza ds.rozwoju – Wojciech Tarnawski, zastępcaburmistrza ds. społecznych – Jolanta Niegrzybowska,przewodniczący Komisji ds.Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoRady Miejskiej – Tomasz Rusinek,przewodnicząca Komisji SpołecznejRady Miejskiej – Sylwia Maksim-Wójcicka,radny rady miejskiej – Bogdan Kłódkiewicz,koordynator ds. polityki przestrzennej– Dorota Gadomska, kierownik ReferatuInfrastruktury i Inwestycji – ArkadiuszSidorzak, kierownik Referatu GospodarkiKomunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa– Dariusz Sierzputowski, kierownikBiura Integracji Europejskiej i RozwojuGospodarczego – Wanda Szumigłowska(koordynator prac zespołu).

Podczas spotkań roboczych dyskutowanona temat problemów dotyczących aktualizacjidiagnozy stanu gminy, przeprowadzonoanalizę SWOT, ze wskazaniemi omówieniem słabych i mocnych strongminy Łomianki, jej szans oraz zagrożeń.Podjęto próby określenia pożądanychkierunków rozwoju gminy oraz określeniacelów strategicznych, z rozważeniem,czy te, zapisane w strategii z 2002 rokusą nadal aktualne. Stwierdzono, iż bardziejszczegółowego potraktowania niżw istniejącej strategii, wymaga zapisaniezadań realizacyjnych oraz oszacowanieich kosztów. Radnym rady miejskiej,przewodniczącym rad osiedli, sołtysom,kierownikom referatów urzędu, kierownikomwszystkich jednostek organizacyjnychgminy przekazane zostały formularzedo zgłoszenia proponowanych przezsiebie zadań do wieloletniego planu inwestycji.

W listopadzie, po opracowaniu przez ekspertówwersji roboczej „Strategii RozwojuGminy Łomianki do roku 2020” rozpoczniesię proces konsultacji społecznych. Będzieona przedstawiona radzie miejskiej, jednostkompomocniczym gminy i wszystkimmieszkańcom.

Informacje znajdą się w gazetach lokalnychi na stronie internetowej urzędu.Każdy, zainteresowany rozwojem naszejgminy, będzie mógł wnieść wkład w procestworzenia tego dokumentu zgłaszającswoje opinie, uwagi i propozycje.

Wanda Szumigłowska
Gazeta Łomiankowska 22/2007

Strategie, plany, programy

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *