www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Straż Miejska w 2006 r.

Rozmowa z Komendantem SM w Łomiankach Zbigniewem Gryziakiem.

U progu nowego roku warto popatrzećwstecz i podsumować miniony 2006 rok.Jaki był dla naszej SM?
Bardzo pracowity. Chciałbym podkreślić,że w zeszłym roku w SM zatrudnionychbyło 21 funkcjonariuszy, którzy pracującw systemie 12-godzinnym zapewnialiciągłość służby przez całą dobę, równieżw niedziele i święta. W terenie pracowało15 funkcjonariuszy – jako załogi radiowozui patrole piesze. Cały skład osobowy SMpodzielony jest na 4 zespoły operacyjne isekcję pomiaru ruchu, tj. zespół wydzielonydo obsługi fotoradaru. Tak wyglądały naszesiły, dzięki którym mamy szereg znaczącychwyników.
W minionym roku na gorącym uczynkuczy też w bezpośrednim pościgu udało sięzatrzymać 54 osoby – w tym sprawcówrozbojów (3 osoby), włamań (3), kradzieży(14), uszkodzenia mienia (16) oraz18 sprawców innych przestępstw. Pozatym funkcjonariusze SM zatrzymywali iprzekazywali Policji nietrzeźwych, którzykierowali pojazdami samochodowymi orazrowerzystów – w sumie w ciągu roku byłyto 43 osoby. One przecież stanowiły zagrożeniena naszych drogach! Poza tym w trakciekontroli zatrzymano 12 osób poszukiwanychlistami gończymi oraz 36 osób przekazanychnastępnie Policji w celu złożenia wyjaśnieńdotyczących miejsca pobytu, braku dokumentów,czy potwierdzenia w bazie danychosobowych. Strażnicy zatrzymali też wieleosób będących w stanie upojenia alkoholowego,z czego 75 zostało odwiezionych doizby wytrzeźwień, 93 – do miejsca zamieszkania,a 3 osoby nieletnie będące pod wpływemalkoholu zostały przekazane rodzicom.

Jak SM przyczynia się do utrzymania porządkuna terenie gminy?
W minionym roku prowadzona byłakontrola dotycząca wywiązywania się właścicielinieruchomości z obowiązku utrzymaniaporządku i czystości na posesjach iw ich w obrębie. Strażnicy sprawdzali też,czy właściciele posesji mają zawarte umowyz firmami wywożącymi śmieci, a także, czyje realizują, tzn., czy mają aktualne rachunki.Sprawdzono 862 posesje, udzielając 57upomnień dla właścicieli, którzy nie dopełnilitego obowiązku.Przeprowadziliśmy również kontrolę w39 punktach sprzedaży detalicznej alkoholu,stwierdzając, czy ich działalność nie naruszaUstawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi.

Jak egzekwujecie przestrzeganie prawa?
Jak już wspomniałem, strażnik możeudzielić upomnienia. Natomiast za rażącenaruszenie przepisów o ruchu drogowym,za spalanie odpadów, brak opieki nad zwierzętami,spożywanie napojów alkoholowychw miejscach publicznych, zaśmiecanie terenu,czy za inne wykroczenia nakładane sąmandaty karne. W zeszłym roku strażnicynałożyli 991 mandatów karnych na ogólnąkwotę 114.850 zł.
W przypadku odmowy przyjęcia mandatu,sprawa kierowana jest do Sądu Grodzkiego.W 2006 r. było 70 takich spraw, w tym:2 za wylewanie szamba, 2 za parkowanie wmiejscu zakazu, po jednej za brak opieki nadpsem, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,za odmowę okazania dowodu osobistego,za spożywanie alkoholu w miejscupublicznym, za spalanie odpadów oraz 61spraw za przekroczenie prędkości.

Jak układa się współpraca z mieszkańcamigminy?
Mieszkańcy wiedzą, że mogą na nasliczyć. Mamy stały kontakt z burmistrzemi radnymi, przyjmując ich spostrzeżenia iuwagi. Reagujemy na zgłoszenia od mieszkańców.
W zeszłym roku podjęliśmy 2527 interwencjina zgłoszenia osobiste i telefoniczne.Dotyczyły głównie spożywania alkoholuw miejscach publicznych, zakłócania ciszynocnej, braku opieki nad psami oraz bezpańskichpsów, spalania śmieci, awariienergetycznych i wodociągowych, sporówsąsiedzkich, wyrzucania śmieci w miejscachniedozwolonych, niszczenia mienia czy pijanychleżących na ulicy.
Naszych strażników widać było podczasuroczystości gminnych jak zapewniali spokóji porządek, a także na niebezpiecznych przejściachdla pieszych w Burakowie i w Łomiankachjak w godzinach rannych umożliwialidzieciom przejście przez jezdnię.

A współdziałanie z Policją?
W ramach współpracy z KomisariatemPolicji w Łomiankach przeprowadzono 275wspólnych patroli. Mieszane patrole w porzewieczorowo-nocnej obejmują miejsca o podwyższonymzagrożeniu, tj. osiedla, miejscaw sąsiedztwie placówek handlowych, główneciągi ulic oraz obiekty komunalne. W trakcietakich patroli wylegitymowano 2525 osób,w tym w 58 przypadkach była to młodzieższkolna.

Czego można życzyć naszej Straży Miejskiejw tym ciągle jeszcze nowym roku?
Życzylibyśmy sobie, by nasi mieszkańcywykazywali więcej roztropności, rozwagioraz wyobraźni w swych działaniach,a wtedy wszystkim nam będzie się lżej żyłoi pracowało.

Dziękuję za rozmowę.

B.D.
Gazeta Łomiankowska nr 2/2007

Straż Miejska w 2006 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...