www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Straż Miejska w 2006 r.

Rozmowa z Komendantem SM w Łomiankach Zbigniewem Gryziakiem.

U progu nowego roku warto popatrzećwstecz i podsumować miniony 2006 rok.Jaki był dla naszej SM?
Bardzo pracowity. Chciałbym podkreślić,że w zeszłym roku w SM zatrudnionychbyło 21 funkcjonariuszy, którzy pracującw systemie 12-godzinnym zapewnialiciągłość służby przez całą dobę, równieżw niedziele i święta. W terenie pracowało15 funkcjonariuszy – jako załogi radiowozui patrole piesze. Cały skład osobowy SMpodzielony jest na 4 zespoły operacyjne isekcję pomiaru ruchu, tj. zespół wydzielonydo obsługi fotoradaru. Tak wyglądały naszesiły, dzięki którym mamy szereg znaczącychwyników.
W minionym roku na gorącym uczynkuczy też w bezpośrednim pościgu udało sięzatrzymać 54 osoby – w tym sprawcówrozbojów (3 osoby), włamań (3), kradzieży(14), uszkodzenia mienia (16) oraz18 sprawców innych przestępstw. Pozatym funkcjonariusze SM zatrzymywali iprzekazywali Policji nietrzeźwych, którzykierowali pojazdami samochodowymi orazrowerzystów – w sumie w ciągu roku byłyto 43 osoby. One przecież stanowiły zagrożeniena naszych drogach! Poza tym w trakciekontroli zatrzymano 12 osób poszukiwanychlistami gończymi oraz 36 osób przekazanychnastępnie Policji w celu złożenia wyjaśnieńdotyczących miejsca pobytu, braku dokumentów,czy potwierdzenia w bazie danychosobowych. Strażnicy zatrzymali też wieleosób będących w stanie upojenia alkoholowego,z czego 75 zostało odwiezionych doizby wytrzeźwień, 93 – do miejsca zamieszkania,a 3 osoby nieletnie będące pod wpływemalkoholu zostały przekazane rodzicom.

Jak SM przyczynia się do utrzymania porządkuna terenie gminy?
W minionym roku prowadzona byłakontrola dotycząca wywiązywania się właścicielinieruchomości z obowiązku utrzymaniaporządku i czystości na posesjach iw ich w obrębie. Strażnicy sprawdzali też,czy właściciele posesji mają zawarte umowyz firmami wywożącymi śmieci, a także, czyje realizują, tzn., czy mają aktualne rachunki.Sprawdzono 862 posesje, udzielając 57upomnień dla właścicieli, którzy nie dopełnilitego obowiązku.Przeprowadziliśmy również kontrolę w39 punktach sprzedaży detalicznej alkoholu,stwierdzając, czy ich działalność nie naruszaUstawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi.

Jak egzekwujecie przestrzeganie prawa?
Jak już wspomniałem, strażnik możeudzielić upomnienia. Natomiast za rażącenaruszenie przepisów o ruchu drogowym,za spalanie odpadów, brak opieki nad zwierzętami,spożywanie napojów alkoholowychw miejscach publicznych, zaśmiecanie terenu,czy za inne wykroczenia nakładane sąmandaty karne. W zeszłym roku strażnicynałożyli 991 mandatów karnych na ogólnąkwotę 114.850 zł.
W przypadku odmowy przyjęcia mandatu,sprawa kierowana jest do Sądu Grodzkiego.W 2006 r. było 70 takich spraw, w tym:2 za wylewanie szamba, 2 za parkowanie wmiejscu zakazu, po jednej za brak opieki nadpsem, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,za odmowę okazania dowodu osobistego,za spożywanie alkoholu w miejscupublicznym, za spalanie odpadów oraz 61spraw za przekroczenie prędkości.

Jak układa się współpraca z mieszkańcamigminy?
Mieszkańcy wiedzą, że mogą na nasliczyć. Mamy stały kontakt z burmistrzemi radnymi, przyjmując ich spostrzeżenia iuwagi. Reagujemy na zgłoszenia od mieszkańców.
W zeszłym roku podjęliśmy 2527 interwencjina zgłoszenia osobiste i telefoniczne.Dotyczyły głównie spożywania alkoholuw miejscach publicznych, zakłócania ciszynocnej, braku opieki nad psami oraz bezpańskichpsów, spalania śmieci, awariienergetycznych i wodociągowych, sporówsąsiedzkich, wyrzucania śmieci w miejscachniedozwolonych, niszczenia mienia czy pijanychleżących na ulicy.
Naszych strażników widać było podczasuroczystości gminnych jak zapewniali spokóji porządek, a także na niebezpiecznych przejściachdla pieszych w Burakowie i w Łomiankachjak w godzinach rannych umożliwialidzieciom przejście przez jezdnię.

A współdziałanie z Policją?
W ramach współpracy z KomisariatemPolicji w Łomiankach przeprowadzono 275wspólnych patroli. Mieszane patrole w porzewieczorowo-nocnej obejmują miejsca o podwyższonymzagrożeniu, tj. osiedla, miejscaw sąsiedztwie placówek handlowych, główneciągi ulic oraz obiekty komunalne. W trakcietakich patroli wylegitymowano 2525 osób,w tym w 58 przypadkach była to młodzieższkolna.

Czego można życzyć naszej Straży Miejskiejw tym ciągle jeszcze nowym roku?
Życzylibyśmy sobie, by nasi mieszkańcywykazywali więcej roztropności, rozwagioraz wyobraźni w swych działaniach,a wtedy wszystkim nam będzie się lżej żyłoi pracowało.

Dziękuję za rozmowę.

B.D.
Gazeta Łomiankowska nr 2/2007

Straż Miejska w 2006 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *