www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Straż Miejska w 2010 roku

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzilidziałania w zakresie ochronyładu i porządku publicznego wynikającegoz przepisów Ustawy z dn 29sierpnia 1997 roku o strażach gminnych(Dz.U.nr.123.779 z póź.zm.) oraz realizowalizadania stałe i zlecone przez władzeUrzędu Miejskiego w Łomiankach.Realizując powyższe w 2010 roku funkcjonariuszeSM uzyskali następujące wyniki:

1. Zatrzymano na gorącym uczynku lubw bezpośrednim pościgu 7 sprawcówprzestępstw, zatrzymano i przekazanoPolicji 3 nietrzeźwych kierujących pojazdamisamochodowymi, którzy stwarzalizagrożenie w ruchu drogowymoraz 7 osób poszukiwanych listamigończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania351 sprawców wykroczeń.

2. 80 osób w stanie upojenia alkoholowegoodwieziono do miejsca zamieszkaniana terenie gminy.

3. Skierowano 140 wniosków o ukaraniedo Sądu.

4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyliogółem 721 Mandatów Karnychna kwotę 116 000 zł., w tym za: wysypywanieśmieci w miejscu niedozwolonym36 MK na kwotę 2650 zł; wykroczeniaw ruchu drogowym 504 MK – 92650zł; spalanie śmieci 12 MK – 2300 zł; wylewanienieczystości płynnych (szamba)5 MK – 700 zł; brak opieki nad zwierzętami29 MK – 5700 zł; niszczenie zieleni2 MK – 150 zł; zakłócanie porządku 19MK – 3100 zł; nieobyczajne zachowanie3 MK – 500 zł; brak porządku i czystościna terenie posesji 30 MK – 3900 zł; spożywaniealkoholu w miejscach publicznych68 MK – 6700 zł; inne wykroczenia12 MK na sumę 1750 zł.

Strażnicy Miejscy przeprowadzali 1002kontrole posesji pod kątem przestrzeganiaprzez właścicieli nieruchomości obowiązkówwynikających z utrzymania porządkui czystości w obrębie swoich posesji,jaki respektowania ustawy o odpadach.W wyniku tych kontroli w 74 przypadkachstwierdzono nieprawidłowości, za którenałożono 42 MK oraz wystawiono 32 protokołynakazujące właścicielom posesji usunięciestwierdzonych nieprawidłowości.

W ramach swoich działań dokonano nazasadach wielokrotności 1796 kontroli wpunktach sprzedaży detalicznej alkoholu,pod kątem przestrzegania zapisówUstawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi, 3001 kontroliplaców zabaw usytuowanych na terenieGminy oraz 1610 kontroli terenów szkół.

Strażnicy Miejscy 57 razy uczestniczyli wzabezpieczeniach różnych uroczystościoraz w konwojach. W okresie roku szkolnegow godzinach rannych w rejonach szkółzabezpieczano przejścia dla pieszych w Łomiankach,Dziekanowie Polskim i Leśnym.

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 2407interwencji na prośbę mieszkańców oraz261 interwencji własnych w wyniku, którychwylegitymowano 2479 osób a 722 osobypouczono. Podejmowane interwencje dotyczyłym.in.: spożywanie alkoholu w miejscachpublicznych, zakłócenia ciszy nocnej,braku opieki nad psami, spalania odpadówi śmieci, sporów międzysąsiedzkich, wyrzucaniaśmieci w miejscach niedozwolonych,niszczenia mienia, bezpańskich psów, pijanychleżących na ulicach.

W okresie od 20 maja do 29 maja orazod 06 czerwca do 12 czerwca 2010 rokuw związku z ogłoszonymi w tym okresieprzez wojewodę mazowieckiego alarmamiprzeciwpowodziowymi na terenie GminyŁomianki cały stan osobowy Straży Miejskiejw Łomiankach jak i Komisariatu Policjiw Łomiankach oraz siły wsparcia z KomendyStołecznej Policji i KPP Warszawa-Zachóduczestniczyli czynnie w podejmowanychdziałaniach związanych z przemieszczającąsię przez teren gminy falą powodziową narzece Wiśle. Do głównych zadań należałozabezpieczenie miejsc prowadzonychdziałań ratowniczych, pilotaż samochodówciężarowych wożących piach, patrolowaniewałów przeciwpowodziowych.

Ponadto Straż Miejska w Łomiankachw ramach realizacji ustawowych zadańukierunkowanych na zapobieganie popełnianiuprzestępstw i wykroczeń orazzjawiskom kryminogennym w 2010 rokuprzeprowadziła z inicjatywy własneji przy współudziale Gminnej Komisji PrzeciwdziałaniaAlkoholizmowi i DyrektorówSzkół Podstawowych i Przedszkoli, szeregspotkań z dziećmi tematem, którychbyły zasady bezpiecznego zachowaniasię w szkole, przedszkolu w domu.W trakcie tych spotkań prezentowanom.in. filmy, na których dzieci mogły zobaczyćprawidłowe zachowania, rozdawanodzieciom elementy odblaskowe i broszurkipromujące prawidłowe zachowania.

W celu podniesienia poziomu edukacjiuczniów szkół podstawowych w zakresiebezpiecznego zachowania się na drodzeprzeprowadzono szereg prelekcji naten temat. Zwięczeniem powyższego byłoprzeprowadzenie przy współudziale nauczycieliegzaminów na kartę rowerowąwe wszystkich Szkołach Podstawowychna terenie Gminy. W ramach przeprowadzonegoFestynu z okazji Dnia Dzieckai Pikniku w ramach ogólnopolskiej kampanii„Postaw na Rodzinę” przeprowadzonokonkurs „Bezpiecznie na rowerze”. Ponadtoprzeprowadzono konkurs plastyczny „Bezpiecznadroga do szkoły”. W konkursach tychuczestniczyła młodzież ze szkół podstawowychwraz z rodzicami z terenu Gminy.

SM Łomianki posiada 21 etatów. Zatrudnionychjest 18 strażników w tym 3 strażniczki.Jednostka posiada 3 vacaty.

Jacek Piłkowski – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 2/2011

Straż Miejska w 2010 roku

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *