www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Uffff…Wodociągi nie zapłacą kary

Wojewódzki Inspektor OchronyŚrodowiska nałożył na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach karę w wysokości 533.255,00 zł. Zakład złożył odwołanie…

Urząd Miejski w Łomiankach na łamach Gazety Łomiankowskiej opublikował fragmentydecyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lutego2009 r. uchylającej decyzję Wojewódzkiego Inspektora OchronyŚrodowiska o nałożeniu kary i umarzającej postępowanie organu Iinstancji.Poniższa decyzja jest ostateczna.

„Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., po rozpatrzeniu odwołaniaZakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. od decyzjiMazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiskaw Warszawie z dnia 25.11.2008 w sprawie wymierzenia administracyjnejkary pieniężnej za naruszenie warunków odprowadzania ściekówdo środowiska w 2006 r. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i umarzam postępowanieorganu I instancji.

Wskazaną w sentencji decyzją Mazowiecki Wojewódzki InspektorOchrony Środowiska w Warszawie wymierzył Stronie karę pieniężnąw wysokości 533.255,00 zł za naruszenie warunków odprowadzaniaścieków. Od decyzji tej odwołała się Strona pismem z dnia 8.12.2008r., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania organu instancji.
Zaskarżonej decyzji odwołujący się zarzuca naruszenie przepisówk.p.a. oraz sprzeczność z treścią materiału dowodowego.(…)
Biorąc powyższe pod uwagę ( uzasadnienie decyzji – przyp.red.)należy stwierdzić, że nie ma możliwości wykazania, iż metodyki stosowaneprzez Stronę przy poborze próbek, w tym również i w pierwszymroku obowiązywania pozwolenia, były niezgodne wymaganiami.Należy dodać, że o ile w pierwszym roku obowiązywania pozwolenianie stwierdzono naruszenia jego warunków, to przysługującez tego tytułu prawo do zmniejszenia ilości pobieranych próbek wnastępnym roku przechodzi na następcę prawnego.(…)””


Uffff… ponad pół miliona zostaje w Łomiankach.

źródło: Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *