www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Uffff…Wodociągi nie zapłacą kary

Wojewódzki Inspektor OchronyŚrodowiska nałożył na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach karę w wysokości 533.255,00 zł. Zakład złożył odwołanie…

Urząd Miejski w Łomiankach na łamach Gazety Łomiankowskiej opublikował fragmentydecyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lutego2009 r. uchylającej decyzję Wojewódzkiego Inspektora OchronyŚrodowiska o nałożeniu kary i umarzającej postępowanie organu Iinstancji.Poniższa decyzja jest ostateczna.

„Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., po rozpatrzeniu odwołaniaZakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. od decyzjiMazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiskaw Warszawie z dnia 25.11.2008 w sprawie wymierzenia administracyjnejkary pieniężnej za naruszenie warunków odprowadzania ściekówdo środowiska w 2006 r. uchylam zaskarżoną decyzję w całości i umarzam postępowanieorganu I instancji.

Wskazaną w sentencji decyzją Mazowiecki Wojewódzki InspektorOchrony Środowiska w Warszawie wymierzył Stronie karę pieniężnąw wysokości 533.255,00 zł za naruszenie warunków odprowadzaniaścieków. Od decyzji tej odwołała się Strona pismem z dnia 8.12.2008r., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania organu instancji.
Zaskarżonej decyzji odwołujący się zarzuca naruszenie przepisówk.p.a. oraz sprzeczność z treścią materiału dowodowego.(…)
Biorąc powyższe pod uwagę ( uzasadnienie decyzji – przyp.red.)należy stwierdzić, że nie ma możliwości wykazania, iż metodyki stosowaneprzez Stronę przy poborze próbek, w tym również i w pierwszymroku obowiązywania pozwolenia, były niezgodne wymaganiami.Należy dodać, że o ile w pierwszym roku obowiązywania pozwolenianie stwierdzono naruszenia jego warunków, to przysługującez tego tytułu prawo do zmniejszenia ilości pobieranych próbek wnastępnym roku przechodzi na następcę prawnego.(…)””


Uffff… ponad pół miliona zostaje w Łomiankach.

źródło: Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...