www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Uwagi do artykułu „Stanowisko radnych”

– zaznaczę, tylko radnych Komitetu „Potrzeba Zmian”

(sprostowanie dotyczy tekstu z GŁ nr 12/2007)

Nieprawdą jest by zebranie, którego byłem współorganizatoremrazem z radami osiedli Dąbrowa Leśna i Dąbrowa Rajska w dniu5 czerwca 2007 na terenie Dąbrowy Leśnej było spotkaniem TAJNYM.Po każdej mszy w dniu 3 czerwca była czytana informacja o tymzebraniu, a plakaty były rozwieszane od soboty 2 czerwca. Plakatybyły, co prawda zrywane, ale sukcesywnie, dowieszaliśmy w miejscachgdzie zostały skradzione.

Jak radni Komitetu Potrzeba Zmian mogą pisać, że spotkanie byłoTAJNE, skoro była na nim radna Komitetu „Potrzeba Zmian”, SylwiaMaksim-Wójcicka? Czyżby Pani Radna brała udział w jakimś spisku?Osobiście podziękowałem za przyjście na zebranie radnym powiatowymMarianowi Perlikowi i Jerzemu Serzysko. Niestety z powodudużego zainteresowania mieszkańców obu osiedli, nie dla wszystkichbyło miejsce w sali. Pomimo uprzejmości Pana Jacka Karałowa,udostępniona przez niego nieodpłatnie sala wraz z wyposażeniem,zdecydowanie większa od sali klubu przy ul Akacjowej 22, byłai tak za mała dla wszystkich chcących uczestniczyć w tym zebraniu.Ponieważ na zebraniu w dniu 16 maja liczna grupa mieszkańcówinnych osiedli zabrała miejsce naszym mieszkańcom, przewidująctaką sytuację, w ogłoszeniach słownych i na plakatach była informacja,że „Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedli: DąbrowaLeśna i Dąbrowa Rajska. Tylko mieszkańców osiedli Dąbrowa Leśnai Dąbrowa Rajska”.

Niestety umiejętność czytania ze zrozumieniem zanika i dlategowynikło nieporozumienie z Panami Radnymi i tylko Nimi. Dlategonieprawdą jest stwierdzenie: „…nie zostali wpuszczeni między innymiradni Łomianek”, bo nikt więcej nie mieszkający w Dąbrowiena zebranie nie przyszedł.

Zgodnie z ogłoszeniami i treścią plakatu: „Tematem zebrania będziesesja rady miasta i gminy Łomianki z dnia 31 maja, podczas którejradni przegłosowali w trybie pilnym bez wcześniejszych konsultacjim.in. uchwałę o negatywnej opinii dla północnego wylotu trasyS-7 z Warszawy według wariantu nr V, czyli tzw. Trasy Nadwiślańskiej,ignorując głosy mieszkańców oddane w referendum. Sprawa jestbardzo ważna i pilna, bo obecnie ta uchwała dla burmistrza miastai gminy Łomianki jest wiążąca w rozmowach z wojewodą.” Obaj wymienieniradni powiatowi byli osobiście na tej sesji i na własne oczywidzieli jak wyglądała. Niestety zainteresowani problemem trasy S-7mieszkańcy osiedli: Dąbrowy Leśnej i Dąbrowy Rajskiej nie wiedzieli,że radni Komitetu „Potrzeba Zmian” w trybie pilnym wprowadząpropozycje uchwał dotyczące tego zagadnienia na obrady. W tensposób to temat obrad stał się tajny, a nie spotkanie w Dąbrowie.

Grzegorz Porowski
Gazeta Łomiankowska 13/2007

Uwagi do artykułu „Stanowisko radnych”

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *