www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

27 stycznia 2011 roku odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

W sesji uczestniczyło 17 radnych. Nieobecni byli: Ewa Sidorzak oraz Grzegorz Porowski. Byli Radni Bogdan Kłódkiewicz oraz Piotr Rusiecki w sesji brali udział już jako wiceburmistrzowie. Radę prowadził Przewodniczący Wijciehc Berger.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad.
Głos zabrali: Radny Marek Zielski, Sekretarz Beata Kosiorek-Duch.
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część I


II. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Miejskiej.
Głos zabrała Radna Sylwia Maksim-Wójcicka
Protokoły przyjęto – głosowanie: 14 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

III. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrali: Radna Sylwia Maksim-Wójcicka, Radny Marek Zielski, Radny Jan Mazan, Przewodniczący Wojciech Berger w imieniu Radnego Grzegorza Porowskiego, Burmistrz Tomasz Dąbrowski.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część II


IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Wskazaniadelegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich,
Uchwałę wyjaśniła Sekretarz gminy Beata Kosiorek-Duch.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część III


– Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
Uchwałę dotyczącą Bogdana Kłódkiewicza przyjęto głosami: 8 za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące się.

– Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
Uchwałę dotyczącą Piotra Rusieckiego przyjęto głosami: 9 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IV


– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
– Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011.
W sprawie uchwał głos zabrali: w imieniu Komisji Technicznej – Radny Piotr Iwaszko; w imieniu Komisji Społecznej Radna Sylwia Maksim-Wójcicka; w imieniu Komisji Planowania Przestrzennego – Radny Tomasz Rusinek; w imieniu Komisji Budżetowej – Radna Maria Zalewska.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część V

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger i Wiceprzewodniczący Henryk Staniak przeczytali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VI

W dyskusji dotyczącej głównie Uchwały Budżetowej głos zabrali: Burmistrz Tomasz Dąbrowski, Radny Jan Grądzki, Radny Marcin Etienne, Radny Piotr Wolanin, Radna Sylwia Maksim-Wójcicka, Radny Marek Zielski oraz Radny Krzysztof Wawer. Radni z klubu PO deklarowali poparcie budżetu pod warunkiem, że Burmistrz uzna ten budżet za „”swój””.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VII

W dalszej dyskusji głos zabrał Wiceburmistrz Piotr Rusiecki wyrażając swoje „”zażeniowanie tą dyskusją”” oraz zadeklarował że do 15 marca 2011 roku lub wcześniej Burmistrz zaproponuje zmiany do budżetu głównie dotyczące środków na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej podkreślając wagę konsultacji społecznych. Wiceburmistrz Rusiecki zwrócił uwagę Komisjom Rady Miejskiej, że do tej pory nie zgłosiły wniosków do Budżetu co skutkuje niemożliwością przedstawienia zmian przez Burmistrza.
Ponadto głos zabrali: Radna Sylwia Maksim-Wójcicka (zwracając uwagę na nieścisłości w wypowiedzi Wiceburmistrza Rusieckiego dotyczące ZWiK), Radny Piotr Wolanin, Radny Jan Grądzki oraz Skarbnik Ewa Rusak. Przewodniczący Wojciech Berger ogłosił przerwę.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VIII

Po przerwie Burmistrz Tomasz Dąbrowski wyjaśnił ideę Złotej Księgi.
Radna Maria Zalewska wyraziła swoją zdziwieni słowami Wiceburmistrz Rusiekiego, który – zdaniem Radnej – zrzucił odpowiedzialność za niewypracowanie stanowiska w sprawie Budżetu na Radę przywołując harmonogram prac Komisji Rady Miejskiej.
W dalszej części dyskusji Jan Grądzki przywołał temat projektu modernizacji pomnika Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej głos zabrał Kazimierz Madyński w imieniu Związku Kombatantów. Przewodniczący Berger zaproponował zamknięcie dyskusji.

Wieloletnia Prognoza dla Gminy Łomianki została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Budżetowa została przyjęta: 14 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się
(16 radnych obecnych na sali).


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IX


– Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Radna Sylwia Maksim-Wójcicka przedstawiła opinie Komisji Społecznej na temat uchwały. Treść uchwały przeczytał Wiceprzewodniczący Henryk Staniak.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

– Programu i zasad współpracy w 2011 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść uchwały przeczytał Przewodniczący Wojciech Berger.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część X


– Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.Treść uchwały wyjaśnił Radny Iwaszko. Radna Maksim-Wójcicka poprosiła o wujaśnienie Burmistrza na jakiej zasadzie Rada może powierzać wykonanie jakichkowiek zadań Dyrektorowi ICDS (jak jest ujęte w Uchwale). Wyjaśnień udzieliła Pani Mecenas Gmrzymkowska twierdząc, że Burmistrz upoważnił Dyrektora ICDS do m.in. do podpisywania umów najmu. Radna Wójcicka złożyła wniosek o udostępnienie kopii wszystkich upoważnień, których udzielił Burmistrz Dąbrowski. Burmistrz oświadczył, że przedstawi upoważnienia.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący ogłosił przerwę.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XI


V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Najpierw głos zabrali mieszkańcy: – Pracownica ICDS, która została zwolniona z przyczyn ekonomicznych, prosząc o pomoc w przedłużeniu umowy o pracę. Głos zabrali: Wiceburmistrz Rusiecki, Radna Maksim-Wójcicka, Radny Zielski, Radna Kućkowska, Radny Grądzki, Burmistrz Dąbrowski
– Mieszkaniec, w kwestii pojazdów szynowych, twierdząc, że Radni mimo obecnych deklaracji kiedyś wyśmiewali ten projekt. Głos zabrali: Wiceburmistrz Rusiecki. Radna Maksim-Wójcicka, Radny Grądzki, Przewodniczący Berger.
– Mieszkanka, w kwestii zasadności przebudowy pominika Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej. Głos zabrali: Przewodniczący Kombatantów Kazimierz Medyński oraz mieszkańcy.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XII


Następnie głos zabrali:
– Radny Mazan, w kwestii remontu ulic. Glos zabrał: Wiceburmistrz Kłódkiewicz.
– Radny Grądzki, w kwestii zabezpieczenia przed powodzią, modernizacji wałów, pojemników na segregacje odpadów, połączenia komunikacyjnego Dąbrowy z centrum Łomianek, pomnika Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej, kalendarza imprez. Głos zabrali: Wiceburmistrz Kłódkiewicz.
– Radny Wolanin, w kwestii obsługi prawnej Urzędu Miejskiego oraz zasadności wystawienia tzw. Złotej Księgi w świetle Konstytucji RP mówiącej o bezstronności w sprawach przekonąń religijnych i światopoglądowych władz publicznych.
– Radny Etienne, w kwestii uruchomienia projektu tzw. dzienniczków elektronicznych w łomiankowskich szkołach
– Radny Zielski, w kwestii obsługi prawnej Urzędu Miejskiego, oraz Mecenasa Czarneckiego.
– Radna Wójcicka, w kwestii projektu uchwały dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
– Radny Rusienk, w kwestii wypowiedzi Radnego Grądzkiego na temat połączenia komunikacyjnego Dąbrowy z centrum Łomianek. Głos zabrał Radny Grądzki.
– Radny Grądzki podziękował za Złotą Księgę.
– Burmistrz Dąbrowski, w kwestii Mecenasa Czarneckiego, Złotej Księgi, wartości przekazywanych przez Encykliki Jana Pawła II. Głos zabrał: Przewodniczący Berger, Radny Zielski, Radny Wolanin.
– Wiceburmistrz Rusiecki, w kwestiach informacji o Radnych, w kwestii uchwały budżetowej.
– Radny Wawer, w kwestii Statutu Gminy. Głos zabrał Przewodniczący Berger, Sekretarz Beata Kosiorek-Duch.


V sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIII


VI. Zamknięcie obrad Sesji.
Przewoniczący zamknął V sesję Rady Miejskiej.

redakcja@lomianki.info

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *