www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VAT    (02.2009)
Limit VAT liczony od dnia rozpoczęcia działalności

Uwaga! Od 1 stycznia 2009 r. sprawdzając, czy nowa firma nie utraciła w 2009 r. prawa do zwolnienia z VAT, bierze się pod uwagę datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (podana we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej a także w zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-1 i NIP-2 składanym w urzędzie skarbowym), a nie – jak dotychczas – datę pierwszej sprzedaży.

Przypominamy, że 2009 r. limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynosi tak jak w 2008 r. 50.000 zł . Przekroczenie przez podatnika zwolnionego od podatku VAT w 2009 r. kwoty obrotu w wysokości 50.000 zł powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w momencie przekroczenia tej kwoty i z tą chwilą powstaje u niego obowiązek podatkowy. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego zwolnienie – zgodnie z art. 113 ust. 9 i 10 znowelizowanej ustawy o VAT – traci moc z chwilą przekroczenia limitu obliczonego w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka przychodu ponad kwotę uprawniającą do zwolnienia.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem ustępu 11 artykułu 113 ustawy o VAT – podatnik, który utraci prawo do zwolnienia z podatku VAT lub zrezygnuje z tego zwolnienia, będzie mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował ze zwolnieni – w starym brzmieniu podatnik mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po trzech latach.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *