www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VII Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 22 lutego odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Radni pracowali nad kolejnymi projektami uchwał dotyczącymi:
1. Wyboru delegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich,
2. Odwołania pani Anny Chrostek ze stanowiskaZastępcy Kierownika Urzędu StanuCywilnego w Łomiankach,
3. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2007,
4. Uchwalenia programu i zasad współpracyGminy Łomianki z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznegona rok 2007,
5. Poboru podatku od posiadania psów,od nieruchomości, rolnego i leśnego wdrodze inkasa oraz określenia inkasentówi wysokości za inkaso,
6. Zmiany uchwały Nr IV/14/2006 z dnia 21grudnia 2006 r. dotyczącej określenia wysokościstawek opłaty targowej, określeniazasad ustalania i poboru oraz terminupłatności opłaty targowej oraz określeniainkasenta do poboru opłaty targowej iwysokości wynagrodzenia za inkaso,
7. Zmiany uchwały NR VI/24/2007 RadyMiejskiej w Łomiankach z dnia 18 stycznia2007 r. w sprawie uchwalenia budżetuMiasta i Gminy Łomianki na rok 2007,
8. Zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomiankina rok 2007.

Ad 1) Rada upoważniła Burmistrza Łomianek Wiesława Pszczółkowskiego do reprezentowania naszej gminy w Związku Miast Nadwiślańskich.
Ad 2) W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez panią Annę Chrostek, konieczne było odwołanie jej w drodze uchwały z zajmowanego stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Ad 3) Jak zwykle na początku roku uchwalony został Gminny Program Profilaktyk ii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na rok 2007). Celem tegoprogramu jest zapobieganie powstawania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ograniczanie rozmiarów już istniejących problemów w tej dziedzinie na terenie gminy Łomianki.
Ad 4) Rada uchwaliła program współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Programy, podobnie jak wszystkie pozostałe uchwały dostępne są na bip.lomianki.pl/uchwaly i zarządzenia.
Ad 5) Rada zarządziła, że pobór podatków: od posiadania psów, od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych może być prowadzony w drodze inkasa pobiera-VII Sesja Rady Miejskiejnego przez inkasentów. Przyjęta została listainkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ważnym argumentem za utrzymaniem tej formy poboru podatków jest fakt, że ma ona w naszej gminie wieloletnie tradycje ikorzysta z niej ok. 60% podatników.
Ad 6) W związku z rozwiązaniem ZakładuKomunalnego, który był wyznaczony na inkasentado poboru opłaty targowej, zaistniała konieczność wyznaczenia nowego inkasenta. Została nim pani Jolanta Krawczenko.
Ad 7) Wprowadzone zostały zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia budżetu na2007 r. Po ostatniej nowelizacji ustawy o finansach publicznych niezbędne było wykreślenie par. 11 powyższej uchwały, czyliprognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i na lata następne. Druga zmiana wiązała się z rozliczeniem kwoty795.501 zł, wynikającej z ugody sądowej z firmą Mitex S.A., skutkiem czego zmianieuległa kwota łącznych nakładów finansowych na budowę ICDS z 52.363.000 zł do53.158.501 zł. Taka zmiana została wprowadzona do zał. nr 3 uchwały budżetowej.
Ad 8) Ostatnia z uchwał dotyczyła zmianw budżecie Miasta i Gminy Łomianki na2007 r. Po ich uwzględnieniu plan dochodów wynosi 59.625.785 zł, plan wydatków– 58.404.299 zł, dotacje celowe na zadaniawłasne gminy realizowane przez podmiotynależące i nie należące do sektora finansów publicznych – 211.000 zł, zadania inwestycyjne– 10.440.597 zł, wydatki majątkowe– 11.016.597 zł. W wyniku tej uchwałyzwiększono zakres zadań inwestycyjnych,o których piszemy na str. 8.

Wśród interpelacji i wolnych wniosków zgłoszono potrzebę uruchomienia lokalnej komunikacji miejskiej, łączącej Dąbrowę z centrum Łomianek. Z podobnym wnioskiem wystąpił też sołtys Łomianek Dolnych,wnioskując o połączenie sołectwa z centrum miasta. Burmistrz podkreślił, że widzi konieczność połączenia Dąbrowy i Łomianek Dolnych komunikacją lokalną, jednak nasze drogi nie spełniają wymaganych standardówtechnicznych. Istotną komplikacją jest fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraża zgody na udostępnienie drogi opaskowej przy E7 dla komunikacjimiejskiej. Tym niemniej będą prowadzonerozmowy z prezesem KMŁ, by rozwiązać ten problem, chociażby przez uruchomienie małych autobusów.

Padło pytanie o opłaty adiacenckie – czy będą naliczane i pobierane. W tej kwestii głos zabrał też radny do Rady Powiatu E.Wołyński zwracając uwagę, że przyjęte przez radę podatki na 2007 r. są „ministerialne”,tzn. zbliżone do pułapu podanego przez ministerstwo. Dlatego wnioskował, by opłata adiacencka w gminie została obniżona z 25%do poziomu 10%. Odpowiadając burmistrz zadeklarował, że nie będzie pobierał opłaty adiacenckiej, a te, które są pobierane np. wul. Grzybowej, to wynik poprzednich decyzji. Przewodniczący Rady M. Zielski podkreślił, że podatki od nieruchomości pozostały niezmienione od zeszłego roku, co realnie oznacza ich obniżkę o procent inflacji.

Na pytanie o plac zabaw dla dzieci w Dziekanowie Leśnym, burmistrz stwierdził, że planuje urządzenie placu zabaw w każdym osiedlu i sołectwie, gdyż takie miejsca integrują społeczność lokalną. Na pytanie o kwestię własności gruntu pod SP w Dziekanowie Polskim, burmistrz wyjaśnił, że sam budynek został przekazany gminie jako mienie poniemieckie. Jednak wtedy nikt nie zadbał o przekazanie również gruntu. Generalnie – zdaniem burmistrza– wszystkie nieruchomości o nieuregulowanym statusie własnościowym powinny zostać skomunalizowane.

Na część interpelacji burmistrz przygotuje odpowiedzi na piśmie.

B.D.
Gazeta Łomiankowska nr 5/2007

VII Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *