www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VIII sesja Rady Miejskiej

W czwartek 22 marca odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Radni przyjęli 14 uchwał.

Ustalono skład osobowy Komisji Statutowej. Przewodniczącym został wybrany radny Piotr Rusiecki, członkami – radni: Tadeusz Krystecki, Bogdan Kłódkiewicz, Henryk Staniak.

Przyjęto plan kontroli Komisji Rewizyjnej. W planie jest analiza wykonania budżetu za rok 2006 oraz kontrole Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, Gminnego Centrum Informacji, Referatu Geodezji, Straży Miejskiej, a także doraźne kontrole na zlecenie Rady, w tym rozpatrywanie skarg.

Rada przychyliła się do prośby radnego Bogusława Orzechowskiego o odwołanie go ze składu Komisji Społecznej.

Rada wyraziła zgodę na podjęcie współpracy między Gminą Łomianki a Miastem Sochaczew w zakresie wspólnej budowy „Centrum Edukacji Humanitarnej i Ekologicznej w Sochaczewie”. W ten sposób planuje się rozwiązać problem bezpańskich zwierząt, ich wyłapywanie oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.

Sferia S A złożyła wniosek o wydzierżawienie gruntu pod budowę wieży telefonii radiowej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Brukowej. Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat. Na terenie oczyszczalni znajduje się już przekaźnik telefonii komórkowej Centertel (lokalizacja do roku 2020). Czynsz dzierżawny w tym roku wynosi 3129,66 zł brutto miesięcznie.

Rada wyraziła też zgodę na przedłużenie na 5 lat umowy dzierżawy części gminnych nieruchomości gruntowych dotychczasowym dzierżawcom: Cityboard Media, MBS Łomianki, OMI-Polska, Stanisław Łukaszczyk, Ryszar Krzywicki.

Drodze biegnącej w Sadowej wzdłuż granicy gmin Czosnów i Łomianki na odcinku od ul. Kolejowej do Strzeleckiej nadano nazwę ul. Środkowa.

Miasto i Gmina Łomianki przystępują do realizacji projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W Gminie Łomianki w ramach tego projektu zostanie wybudowany zespół boisk w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6. Projekt przewiduje również, że na tych obiektach w latach 2008-2011 będzie prowadzony program pozalekcyjnych zajęć promujących prozdrowotny tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

Rada wprowadziła regulamin na rok 2007 określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach.

Następna uchwała dotyczyła podjęcia działań w kierunku realizacji na naszym terenie inwestycji wod.-kan. z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych – Funduszu pójności. Rada podejmując niniejszą uchwałę, wyraziła wolę, aby Burmistrz Łomianek dokonał właściwej analizy przedsięwzięcia, obejmującej opcje techniczne, organizacyjnoin-stytucjonalne i finansowe w zakresie określonym przez wysokość środków ujętych w budżecie.

Rada uchwaliła 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty adiacenckiej.

Dwie kolejne uchwały prostowały oczywiste pomyłki pisarskie zawarte we wcześniej podjętych uchwałach.

Ostatnia z uchwał dotyczyła zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki. Plan dochodów po zmianach wynosi 59.197.531 zł, plan wydatków – 60.076.518 zł, różnica między dochodami i wydatkami wynosi 878.987 zł.

B. Drabik
Gazeta Łomiankowska nr 7/2007


Uchwała nr VIII / 47 / 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z 22 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU 2001.142.1591 ze zmianami) w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 200.46.543 ze zmianami), rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

1. Ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi lub poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

2. traci moc uchwała nr XViii/120/2004 rady Miejskiej w Łomiankach z 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łomianek.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega opublikowaniu w “Gazecie Łomiankowskie”j i na tablicy ogłoszeń rady Miejskiej.

Gazeta Łomiankowska nr 7/2007

VIII sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *