www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wodociągi i kanalizacja

W numerze 1(65) 2007 Naszych Łomianekukazał się artykuł Redaktora Naczelnego,Pana Andrzeja Kalińskiego „Zrobieni wszambo?”. Zasadniczo sprawy, o którychpisze autor, są przedstawione rzetelnie, aledotyczą stanu jego wiedzy na 2001 r., czylimomentu przekazania spraw Miejskiego KomitetuSpołecznego (MKS) Gminie Łomianki.Rozumiem, że autor nie mógł od nikogo uzyskaćaktualnych informacji o interesującychgo problemach. Blokada informacyjna nałożonaprzez burmistrza Sokołowskiego byłabowiem niezwykle skuteczna. W GazecieŁomiankowskiej mogły się ukazywać jedynieinformacje pokazujące osiągnięcia sprawującychwładzę, niewiele natomiast pisano oproblemach. Od tego czasu sporo się jednakzmieniło. Dotyczy to zarówno spraw, którymizajmował się MKS, jak i zasad funkcjonowaniasłużb odpowiedzialnych za zaopatrzeniew wodę i odbiór ścieków w Łomiankach.

W 2005 roku Zakład Budżetowy Wodociągówi Kanalizacji został przekształcony współkę z ograniczoną odpowiedzialnością.Podstawą powołania spółki była uchwałaRady Miejskiej w Łomiankach z 25 września2002 r., kiedy to odbywało się ostatnie posiedzenieRady kadencji 1998-2002. Niestetyw kolejnej kadencji Rady tworzenie spółkizostało spowolnione. Spółka w obecnymkształcie działa dopiero od 23 listopada2005 r. Jak widać, na jej utworzenie potrzebabyło 3 lat. Inne miasta zrobiły todużo szybciej i wcześniej. Pozwalała na takiedziałania Ustawa o gospodarce komunalnej.Miasta te otrzymały bardzo duże środki pomocowez Unii Europejskiej i realizują terazprogramy inwestycyjne z zakresu gospodarkikomunalnej. Niestety poprzednie władze Łomianeknie zrobiły nic w tym zakresie.

W dniu 19 grudnia 2006 r. NadzwyczajneWalne Zgromadzenie Wspólników ZakładuWodociągów i Kanalizacji w ŁomiankachSp. z o.o. (ZWiK) odwołało Radę NadzorcząSpółki oraz powołało nową. Mnie wybrano naprzewodniczącego nowej Rady Nadzorczej, ajej członkami zostali Pani Urszula Dyrda iPan Romuald Chełmiński. Mam nadzieję, żeod tego momentu ulegnie zmianie systemkomunikacji z mieszkańcami. Uważam, żemieszkańcy Łomianek, a szczególnie osoby,które przystąpiły do MKS, powinny mieć bardziejszczegółowe i rzetelne informacje w takważnej sprawie.

Podczas swojego pierwszego posiedzeniaRada Nadzorcza zapoznała się z działalnościąSpółki oraz zasadami jej funkcjonowania.Rada przyjęła również rezygnację PanaKrzysztofa Łoskota z funkcji prezesa, z dniem31 stycznia 2007 r., ze względu na stanzdrowia.

Dopiero w dniu 31 października 2006 r.został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy,którym burmistrz Sokołowski przekazałwszystkie sprawy MKS do ZWiK. Wprotokole przekazania wyraźnie zaznaczono,że MKS został rozwiązany. Pan Andrzej Kalińskinapisał, że MKS zawiesił działalność. Takwięc od 1 listopada 2006 r. stroną w umowiez każdym członkiem dawnego MKS jestZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., mający swojąsiedzibę przy ul. Szpitalnej 7. Wcześniej, bo28 czerwca 2006 r. Walne ZgromadzenieWspólników, w osobie burmistrza Sokołowskiego,podjęło uchwałę w sprawie finansowaniaprzyłączy w związku z respektowaniemzobowiązań Gminy wobec członków MKS.Zgodnie z tą uchwałą, kwoty wniesione jakopartycypacja w budowie sieci wod.-kan.będą rozliczane przy realizowaniu przyłączy.Spółka zaś otrzyma od Gminy zwrot kosztówz tytułu realizacji przyłączy.

Z posiadanych przez ZWiK dokumentówwynika, że Gmina i MKS podpisały 1659umów z mieszkańcami. Pan Andrzej Kalińskiw swoim artykule podał liczbę 1506. Wszystkowskazuje na to, że po przejęciu spraw odMKS, Gmina dalej prowadziła działalność wewłasnym imieniu. Z ogólnej liczby mieszkańców,którzy podpisali umowy, 392 osobywycofały swoje wkłady bądź rozwiązały umowybez dokonania jakichkolwiek wpłat. Wieleosób zostało już przyłączonych do sieci. Nadzień 16 stycznia 2007 r. ZWiK miał zobowiązaniawobec 846 członków na ogólną kwotę1.935.666,90 zł. Ponieważ wkład członkaMKS, zgodnie z porozumieniami, ma byćwaloryzowany, Gmina będzie miała zobowiązaniawobec ZWiK na sumę 4.645.600,50 zł.Oczywiste jest, że przyłącza te będą realizowanew najbliższych kilkunastu latach, alejest to kolejny nieuwzględniany nigdzie długGminy po poprzedniej ekipie.

ZWiK Sp. z o.o. będzie realizował przejętezobowiązania wobec członków sukcesywnie.O kolejności i tempie przyłączania kolejnychposesji członków MKS do sieci decydowaćbędą jednak zarówno fundusze posiadaneprzez ZWiK na ten cel, jak i efektywność działań.Działania ZWiK będą się koncentrowaćw pierwszej kolejności w rejonach, gdzie dosieci przyłączy się większość mieszkańcówi gdzie są uregulowane sprawy własnościdróg. Mieszkańcy nie mogą jednak oczekiwaćcudów. ZWiK będzie w najbliższych latachprzeznaczać na budowę sumę około 2,5mln zł rocznie, co według Prezesa Łoskotaprzełoży się na około 2,5 km sieci i określonąliczbę przyłączy. Pieniądze te będą pochodzićprzede wszystkim z dotacji MiG Łomianki.

W samym mieście Łomianki trzeba położyćjeszcze około 80 km sieci. Ile kilometrówsieci trzeba wybudować w Gminie Łomianki,nie wie nikt. Realizacja tego zadania bezfinansowania zewnętrznego będzie niemożliwa.Niestety burmistrz Sokołowski ze swojąekipą nie przygotowali żadnych wniosków odofinansowanie z funduszy zewnętrznych.ZWiK Sp. z o.o. nie mógł składać wniosków,ponieważ jako nowa firma nie miałodpowiednich zabezpieczeń, a burmistrzSokołowski nie chciał udzielić poręczeniajako właściciel. Wszystko wskazuje na to,że po udzieleniu poręczenia Spółce deficytGminy mógłby przekroczyć dopuszczalneprawem 60%.

Tak naprawdę, to na dzień dzisiejszypowinno się przerwać prowadzenie jakichkolwiekprac z zakresu budowy sieci wodociągówi kanalizacji, a zacząć gromadzićśrodki na wkład własny pod planowane pozyskaniefunduszy unijnych. Tak robiło wielekrajów UE i miast w Polsce. W Łomiankachniestety postąpiono inaczej. Ważniejsze byłowybudowanie ICDS. Oczywiście zdajemysobie doskonale sprawę z tego, że na takiedziałanie nie będzie przyzwolenia społecznego.Prace muszą być kontynuowane, ale przyograniczonych środkach, jakimi dysponujeZWiK, możliwe będą jedynie te działania, októrych napisałem.

Józef Wierzbicki
Gazeta Łomiankowska nr 2/2007

Wodociągi i kanalizacja

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *