www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wyprawka szkolna – dofinansowanie

Referat Oświaty, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomiankach informuje, że można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna.

Miejscem zbierania wniosków od rodziców uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy jest sekretariat szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2010/2011.

Pomoc skierowana jest do uczniów:
– w klasach I-III szkoły podstawowej
– w klasie II gimnazjum
– słabo widzących,
– niesłyszących,
– z upośledzeniami umysłowym w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
– posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z dwóch wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto)
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
– dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – do kwoty 170 zł
– dla uczniów klas II gimnazjów – do kwoty 310 zł

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *