www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XIX Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

22 grudnia 2011 roku odbyła się – trwająca ponad 8 godzin – XIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger.

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Tadeusz Krystecki, radny Marcin Etienne


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 1


II. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

III. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 2


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 3


IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 4


2. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie od 1.01. do 31.12.2012 r.

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, skarbnik Urzędu Miejskiego, burmistrz Tomasz Dąbrowski, prezes ZWiK, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Jan Mazan, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radna Ewa Sidorzak


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 5


3. programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, prawnik Urzędu Miejskiego, pracownik Urzędu Miejskiego


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 6


4. wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 7


5. wyrażenia zgody na zamianę działek

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 8


6. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, pracownik Urzędu Miejskiego


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 9


7. wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, pracownik Urzędu Miejskiego


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 10


8. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Łomianki

Głos zabrali: radny Jan Grądzki, prawnik Urzędu Miejskiego, radny Grzegorz Porowski, radna Elżbieta Podolska,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 11


9. zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski, prawnik Urzędu Miejskiego, burmistrz Tomasz Dąbrowski


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 12


10. udzielenia przez Gminę Łomianki pomocy finansowej w 2012 r. dla Gminy Stare Babice,

Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, pracownik Urzędu Miejskiego, radny Grzegorz Porowski, radny Tadeusz Krystecki, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Krzysztof Wawer, radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego Edward Wołyński, radna Sławomira Laskowska, sekretarz Urzędu Miejskiego,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 13


Burmistrz Tomasz Dąbrowski w ramach przerwy zaprosił na „”Wigilię””.


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 14


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – spotkanie opłatkowe


11. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości

Głos zabrali: radny Tomasz Rusinek, pracownik Urzędu Miejskiego, radny Grzegorz Porowski, radny Jan Grądzki, radny Marcin Etienne, radna Elżbieta Podolska, radny Henryk Staniak, radny Kamil Kaczyński,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 15


12. ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radny Wojciech Berger, radny Tomasz Rusinek, pracownik Urzędu Miejskiego, radny Jan Grądzki, radny Marcin Etienne, radna Elżbieta Podolska, radny Henryk Staniak, radny Kamil Kaczyński,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 16


13. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,

Głos zabrali: radny Tomasz Rusinek, pracownik Urzędu Miejskiego, przedstawiciel firmy przygotowywującej Studium,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 17


14.zmiany uchwały Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej

15. zmiany uchwały Nr XIX/118/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowa Południe

16. zmiany uchwały Nr XXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne

Głos zabrali: radny Tomasz Rusinek


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 18


17. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011

18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021

Głos zabrali: radna Maria Zalewska


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 19


19. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011,

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Tadeusz Krystecki, radna Sławomira Laskowska, skrabnik Urzędu Miejskiego,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 20


19. zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej

Głos zabrali: radny Marcin Etienne, radny Tadeusz Krystecki, prawnik Urzędu Miejskiego, radny Krzysztof Wawer, radna Ewa Sidorzak, radna Elżbieta Podolska,


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 21


V. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radna Katarzyna Kućkowska, radna Sylwia Maksim Wójcicka


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 22


VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Głos zabrali: radny Jan Mazan, radny Tadeusz Krystecki, radny Kamil Kaczyński, wiceburmistrz Piotr Rusiecki


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 23


Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, sekretarz Urzędu Miejskiego, wiceburmistrz Piotr Rusiecki


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 24


Głos zabrali: radny Jan Grądzki, wiceburmistrz Piotr Rusiecki


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 25


Głos zabrali: radny Krzysztof Wawer


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 26


Głos zabrali: radny Marcin Etienne, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Jan Grądzki


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 27


Głos zabrali: radny Tadeusz Krystecki


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 28


Głos zabrali: mieszkańcy Łomianek – Jerzy Serzysko, Henryk Kostrzewski, Hieronim Modrzejewski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego Edward Wołyński


XIX sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część 29


redakcja@lomianki.info

XIX Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *