www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLIX Sesja Rady Miejskiej

UM Łomianki informuje… XLIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się w najbliższy piątek – 26 lutego 2010 roku – o godzinie 16.00 w auli widowiskowej ICDS, ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Łomiankach,
2) nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dziekanowie Leśnym,
3) nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dąbrowie,
4) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
5) poręczenia przez Gminę Łomianki kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. na zakup nowych autobusów,
6) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska Łomianki”” Sp. z o.o. w latach 2011-2015,
7) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
8) odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
10) ustanowienia stypendiów sportowych,
11) wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Łomianki lub stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Łomianki,
12) zmiany Uchwały Nr XLV/336/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
13) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI.Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XLIX Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *