www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XVII sesja Rady Miejskiej

4 października 2007 roku (czwartek), o godzinie 16.00 sesja RM odbędzie się w auli widowiskowej ICDS.

Porządek obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
– nadania nazwy drodze,
– przekazania nieruchomości gminnej w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, na okres … lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
– wyboru ławników do Sądu Rejonowego Warszawy Żoliborza, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
– wyboru ławników do Sądu rejonowego Warszawa-Żoliborz,
– wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
– regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Łomiankach,
– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łomianki,
– likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminne Centrum Informacji w Łomiankach,
– zmiany Uchwały Nr VI/24/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 stycznia 2007 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007,
– jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – przedszkoli samorządowych w Gminie Łomianki na 2008 rok,
– udzielenia pomocy finansowej Komendzie Stołecznej Policji,
– wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy,
– trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej,
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V. Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XVII sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *