www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXI Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 7 lutego 2008 roku, o godzinie 16.00 w ICDS Łomianki odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Przewidywany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
– obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Łomiankach oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta i Gminy Łomianki,
– zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Kampinos””,
– wyrażenia zgody na nabycie działki,
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008,
– uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008,
– uchwalenia programu i zasad współpracy w 2008 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach,
– ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziale żłobka prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok 2008,
– określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2008,
– zmiany Uchwały Nr XX /126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008,
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XXI Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *