www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXIII Sesja Rady Miejskiej

25 kwietnia odbyła się XXIII sesjaRady Miejskiej w Łomiankach.Sesja szczególna, gdyż głównympunktem porządku obrad było udzielenieburmistrzowi absolutorium z tytułuwykonania budżetu za 2007 r.

Przewodniczący Marek Zielski odczytałpozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowejw sprawie sprawozdania burmistrzaz wykonania budżetu. RIO podkreśliła,że budżet wykonano w 105%, tj. miałmiejsce znaczący wzrost wpływów budżetowych.Co więcej, RIO uznała komplet dokumentówza jasny i przejrzysty.

Kolejne komisje przedstawiały swojeopinie w sprawie wykonania budżetu. Itak komisja rewizyjna, która jak zauważyłaRegionalna Izba Obrachunkowa wydałaopinię… na podstawie dokładnej analizysprawozdania z wykonania budżetu… podsumowałapozytywnie wykonanie budżetu.Radny Salwowski zaapelował o skuteczniejszeegzekwowanie należności na rzeczgminy, co pozwoliłoby uzyskać dodatkoweśrodki na realizację ważnych dla mieszkańcówzadań. Swój protest dotyczący procedowaniakomisji rewizyjnej wnieśli radniWawer i Krystecki.

Przewodniczący pozostałych komisjiprzedstawili opinie w sprawie sprawozdaniabudżetowego a układ głosów wyglądałnastępująco:
komisja techniczna – 4 głosy za, 3 wstrzymałosię,
komisja do spraw planowania i zagospodarowaniaprzestrzennego – 2 głosy za, 3wstrzymało się,
komisja statutowa – brak opinii wobec 3głosów wstrzymujących się,
komisja budżetowa – 1 głos za, 1 wstrzymałsię.

Po przerwie radna E. Sidorzak przedstawiłaprezentację multimedialną dotyczącąwykonania budżetu 2007 r. w aspekcie latpoprzednich w odniesieniu do realizacjizadań uznanych za priorytetowe.

Uwagi odnośnie budżetu skierowali kolejnoradny B. Kłódkiewicz, T. Krystecki, P.Rusiecki.

Radny Kłódkiewicz zauważył, ze wzrostwydatków na inwestycje należy rozpatrywaćw kontekście wysokiej inflacji, któradoprowadziła do znaczących wzrostówcen materiałów budowlanych i robocizny.W efekcie, to samo zadanie inwestycyjnekosztuje znacznie więcej niż jeszcze rokwcześniej. Podkreślił również koniecznośćracjonalizacji wydatków na administrację.Radny T. Krystecki po raz kolejny podniósłsprawę nieegzekwowanych należnościod firmy POL-BOT, a także bezumownegokorzystania z gruntów gminnych. Radny P.Rusiecki zwrócił uwagę na zbyt dużą, wedługniego, liczbę etatów w urzędzie miejskim,w tym np. zbyt dużą liczbę radcówprawnych. Przypomniał także o obietnicyprzeprowadzenia zewnętrznego, płatnegoaudytu w oświacie, w której jego zdaniem,dochodzić może do nieprawidłowości.

Po udzieleniu wyczerpujących odpowiedziprzez burmistrza, doszło do głosowanianad uchwałą w sprawie absolutorium ztytułu wykonania budżetu za 2007 r.

Uchwałę przyjęto w stosunku:
9 głosów za
1 głos przeciw
4 wstrzymało się

Kolejnym punktem porządku obrad byłopodjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opiniio lokalizacji salonu gier na automatachoraz w sprawie zmian w budżecie Miastai Gminy Łomianki. Obie uchwały przyjętozdecydowaną większością głosów.

Po zakończeniu głosowania radni przeszlido sprawozdania burmistrza z wykonaniazadań między sesjami. Radny P. Rusieckiporuszył sprawę planu zagospodarowaniaprzestrzennego osiedla Chopina, następnieradny T. Krystecki wniósł zapytanie oremont nawierzchni ul. Żwirowej, który, jaksię okazało, właśnie się toczy.

Ostatnim już punktem porządku obradbyły interpelacje i wolne wnioski. Głoszabrała mieszkanka Sadowej w sprawieplanu zagospodarowania przestrzennego.Potem interpelację wniósł radny M. Porowski,który zauważył, iż brak jest obiecanychspotkań mieszkańców Dąbrowy w sprawieplanowanej budowy węzła przy Kolejowej,na co burmistrz odpowiedział, że takiespotkania się odbywają, a w ostatnim znich uczestniczyła radna S. Maksim-Wójcicka.
Mieszkanka osiedla Baczyńskiegoporuszyła kwestię nowych budynków iproblemów z dostępem do wody w okresieletnim, a także kwestię braku odwodnienia.Potwierdziła także informację outworzeniu Łomiankowskiej SpółdzielniMieszkaniowej, która obejmuje kilka budynkówprzy ul. Baczyńskiego. W odpowiedziburmistrz poinformował zebranycho budowie zbiornika retencyjnego przy ul.Fabrycznej, która powinna się zakończyćdo końca maja br. Całą sesję zakończyłowystąpienie radnego powiatowego M. Perlika,który odniósł się do budżetu gminy za2007 r., a także poinformował o podjęciudn. 24.04. br. uchwały w sprawie udzieleniazarządowi powiatu absolutorium z tytułuwykonania budżetu.

Gazeta Łomiankowska nr 10/2008

XXIII Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *