www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XXXII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach, odbędzie się 30 grudnia o godzinie 10.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ulicy Staszica 2 w Łomiankach.

Porządek obrad:

1.Przyjęcie planu budżetu dla Miasta i Gminy Łomianki na rok 2009.

2. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,

3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki””,

4. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,

5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Kiełpin””,

6. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,

7. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki.

8. zmiany uchwały Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Mieście i Gminie Łomianki,

9. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łomianki,

10. przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji,

11. uchwalenia na 2009 rok programu i zasad współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

12. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009,

13. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

14. wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

15. nadania nazwy ulicy,

16. odwołania Radnego Tadeusza Krysteckiego z członka Komisji Budżetowej i z funkcji jej Przewodniczącego,

17. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej,

18. przyznania nagrody pieniężnej dla Burmistrza Łomianek,

19. zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008,

20. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

oraz

– Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz jednostek podległych.

– Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

– Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *