www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

26 lutego odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.Po odczytaniu proponowanego porządku obrad, radny K. Wawerwniósł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektuuchwał nr 4 dot. wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Łomiankiz Polskiej Izby Gospodarczej ,, Ekorozwój’’. Zaproponował takżeprzesunięcie punktu dot. sprawozdania burmistrza z wykonaniazadań między sesjami na następną sesję. W odpowiedzi burmistrzzobowiązał się do odczytania sprawozdania. Następnie wniosekformalny o zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie wygaśnięciamandatu wniósł radny T. Krystecki. Oba wnioski formalnezostały odrzucone. Ponadto burmistrz wniósł autopoprawkę doprojektu uchwały nr 14 dot. dodatku funkcyjnego dla nauczycielastażysty. Porządek obrad pozostał bez zmian. Protokół z XXXII sesjiRady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Kolejno, przyjęto uchwały w sprawie:

– Nadania nazwy drodze ( ul. Plutonowego Klemensa Lipińskiego)– jednogłośnie ( przy 14 głosujących).

– Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystegodziałki ewidencyjnej nr 509/3 o powierzchni 884m2;obręb 0005 (d.5) KW nr WARM/00052537/7 ZE SpółdzielniąDomów Jednorodzinnych „Trylogia”” i przejęcie nieodpłatnieusytuowanych na tej działce budynków i urządzeń oraz wniesieniejej w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie miasta i gminy Łomianki – 12 głosów za, 2 wstrzymującesię (przy 14 głosujących).

– Wyrażenia zgody na wystąpienie przez gminę Łomianki z Polskiej IzbyGospodarczej ,,Ekorozwój” – 11 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymującysię (przy 14 głosujących).

– Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego „”Dolina Łomiankowska”” – 13 głosówza, 1 wstrzymujący się( przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru wschodniej części sołectwaŁomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów- jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru północnej części sołectwaDziekanów Nowy – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru północnej części sołectwaDziekanów Polski – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru Kępy Kępińskiej – jednogłośnie(przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru zachodniej części sołectwaŁomianki Dolne – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Zmian w statucie Domu Kultury w Łomiankach – 13 głosów za,1 wstrzymujący się (przy 14 głosujących).

– Określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiejw Łomiankach, ul. Warszawska 73 i Szkoły Podstawowej In. MariiKonopnickiej należącej do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym,ul. Francisa Akinsa 6 – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówekoświatowych w mieście i gminie Łomianki – jednogłośnie(przy 14 głosujących).

– Ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość orazszczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługęlat, nagród, określono zasady wynagradzania za godzinyponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inneświadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokośćoraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatkumieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącymjest gmina Łomianki – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Udzielenia pomocy finansowej województwumazowieckiemu – jednogłośnie (przy 13 głosujących).

– Zmiany w budżecie gminy Łomianki na rok 2009– 11 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Następnie, radni przeszli do sprawozdania burmistrzaz wykonania zadań miedzy sesjami. Wyjątkowo, na wniosekradnego sprawozdanie zostało odczytane w całości przez wiceburmistrzJ. Niegrzybowską.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie skargi na radnegoA. Salwowskiego złożonej przez G. Porowskiego do wojewody mazowieckiego.Zgodnie z informacją uzyskaną od wojewody, RadaMiejska nie jest kompetentna do rozpatrywania skargi na radnego;takie stwierdzenie powinno zostać przyjęte przez Radę Miejskąjako odrębny punkt obrad i umieszczone w prokotokole. Za takimrozwiązaniem głosowało 7 radnych, 1 przeciw, 4 wstrzymało się odgłosu.

Obrady zakończyły interpelacje i wolne wnioski. Podniesionokwestię m.in. sytuacji mieszkańców z lokali komunalnych przy ul.Fabrycznej, obowiązującej częstotliwości wywozu odpadów, nowejtrasy autobusu linii 701 ZTM. Wiceburmistrz J. Niegrzybowksapoinformowała o planowanej wizycie przedstawiciela GDDKiA wŁomiankach.

Relację przygotowała Małgorzata Skalska
Gazeta Łomiankowska 5/2009

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *