www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

26 lutego odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.Po odczytaniu proponowanego porządku obrad, radny K. Wawerwniósł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektuuchwał nr 4 dot. wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Łomiankiz Polskiej Izby Gospodarczej ,, Ekorozwój’’. Zaproponował takżeprzesunięcie punktu dot. sprawozdania burmistrza z wykonaniazadań między sesjami na następną sesję. W odpowiedzi burmistrzzobowiązał się do odczytania sprawozdania. Następnie wniosekformalny o zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie wygaśnięciamandatu wniósł radny T. Krystecki. Oba wnioski formalnezostały odrzucone. Ponadto burmistrz wniósł autopoprawkę doprojektu uchwały nr 14 dot. dodatku funkcyjnego dla nauczycielastażysty. Porządek obrad pozostał bez zmian. Protokół z XXXII sesjiRady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Kolejno, przyjęto uchwały w sprawie:

– Nadania nazwy drodze ( ul. Plutonowego Klemensa Lipińskiego)– jednogłośnie ( przy 14 głosujących).

– Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystegodziałki ewidencyjnej nr 509/3 o powierzchni 884m2;obręb 0005 (d.5) KW nr WARM/00052537/7 ZE SpółdzielniąDomów Jednorodzinnych „Trylogia”” i przejęcie nieodpłatnieusytuowanych na tej działce budynków i urządzeń oraz wniesieniejej w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie miasta i gminy Łomianki – 12 głosów za, 2 wstrzymującesię (przy 14 głosujących).

– Wyrażenia zgody na wystąpienie przez gminę Łomianki z Polskiej IzbyGospodarczej ,,Ekorozwój” – 11 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymującysię (przy 14 głosujących).

– Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego „”Dolina Łomiankowska”” – 13 głosówza, 1 wstrzymujący się( przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru wschodniej części sołectwaŁomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów- jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru północnej części sołectwaDziekanów Nowy – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru północnej części sołectwaDziekanów Polski – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru Kępy Kępińskiej – jednogłośnie(przy 14 głosujących).

– Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru zachodniej części sołectwaŁomianki Dolne – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Zmian w statucie Domu Kultury w Łomiankach – 13 głosów za,1 wstrzymujący się (przy 14 głosujących).

– Określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiejw Łomiankach, ul. Warszawska 73 i Szkoły Podstawowej In. MariiKonopnickiej należącej do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym,ul. Francisa Akinsa 6 – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Łomiankachz dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia trybuudzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówekoświatowych w mieście i gminie Łomianki – jednogłośnie(przy 14 głosujących).

– Ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość orazszczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługęlat, nagród, określono zasady wynagradzania za godzinyponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inneświadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokośćoraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatkumieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącymjest gmina Łomianki – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

– Udzielenia pomocy finansowej województwumazowieckiemu – jednogłośnie (przy 13 głosujących).

– Zmiany w budżecie gminy Łomianki na rok 2009– 11 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Następnie, radni przeszli do sprawozdania burmistrzaz wykonania zadań miedzy sesjami. Wyjątkowo, na wniosekradnego sprawozdanie zostało odczytane w całości przez wiceburmistrzJ. Niegrzybowską.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie skargi na radnegoA. Salwowskiego złożonej przez G. Porowskiego do wojewody mazowieckiego.Zgodnie z informacją uzyskaną od wojewody, RadaMiejska nie jest kompetentna do rozpatrywania skargi na radnego;takie stwierdzenie powinno zostać przyjęte przez Radę Miejskąjako odrębny punkt obrad i umieszczone w prokotokole. Za takimrozwiązaniem głosowało 7 radnych, 1 przeciw, 4 wstrzymało się odgłosu.

Obrady zakończyły interpelacje i wolne wnioski. Podniesionokwestię m.in. sytuacji mieszkańców z lokali komunalnych przy ul.Fabrycznej, obowiązującej częstotliwości wywozu odpadów, nowejtrasy autobusu linii 701 ZTM. Wiceburmistrz J. Niegrzybowksapoinformowała o planowanej wizycie przedstawiciela GDDKiA wŁomiankach.

Relację przygotowała Małgorzata Skalska
Gazeta Łomiankowska 5/2009

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...