www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zadania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej

Powstanie Doraźnej Komisji
Doraźna Komisja Rady Miejskiej w Łomiankach do opracowania zmian Statutu Gminy Łomianki (tzw. Komisja Statutowa) została powołana uchwałą nr XLI/250/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z paragrafem 4 uchwały, Rada nałożyła na Komisję obowiązek "przedstawienia (…) projektu uchwały w sprawie Zmiany Statutu Gminy Łomianki". Tak też się stało podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej.

W skład Komisji wchodzi czworo radnych, reprezentujących wszystkie kluby Rady Miejskiej: pani Katarzyna Kućkowska – radna Klubu Radnych Niezależnych, pan Tadeusz Krystecki – radny Niezależnego Klubu Łomianki, pan Jana Mazana – radny Klubu Łączą nas Łomianki oraz pan Tomasz Rusinek – radny Klubu Platformy Obywatelskiej.

Działalność Komisji
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 9 kwietnia. Na posiedzeniu tym Komisja przyjęła plan pracy oraz zadecydowała o wystosowaniu pisma którego adresatem byli Radni Rady Miejskiej, członkowie tzw. Kolegium Burmistrza oraz wszystkie Rady jednostek pomocniczych Gminy Łomianki. W piśmie tym Komisja zwróciła się z prośbą o przesłanie w terminie do 10 maja propozycji uwag do Statutu.

Podczas posiedzenia postanowiono również o wysłaniu prośby do mediów lokalnych (redakcja Gazety Łomiankowskiej.pl oraz redakcja portalu LOMIANKI.info) z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia o pracach Komisji. Na pismo to odpowiedziała jedynie redakcja LOMIANKI.info, zamieszczając kopię pisma w swoim portalu internetowym. Od redakcji biuletynu gminnego odpowiedzi Komisja nie uzyskała.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 16 kwietnia. Jej tematem miały być kwestie prawne i technologiczne wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi prac Rady. Wprowadzenie tego systemu ułatwiłoby liczenie głosów podczas sesji oraz umożliwiłoby mieszkańcom pełną kontrolę obecności i głosowań konkretnego radnego w wybranej, pojedynczej sprawie. Niestety, posiedzenie komisji zakończyło się bez części merytorycznej, gdyż zaproszeni urzędnicy nie przyszli na jej posiedzenie. O ich absencji, mimo prośby, nie poinformowano Komisji.

Przedmiotem kolejnych czterech spotkań była analiza i opinia do przesłanych do Komisji poprawek do Statutu i Regulaminu Pracy Rady Miejskiej. Na posiedzeniu w dniu 28 maja jeszcze raz Komisja postanowiła podejść do tematu wprowadzenia elektronicznego systemu liczenia głosów w Radzie Miejskiej. Prośbę o delegację pracownika wystosowano zarówno przez Biuro Rady jak i przez wiadomość elektroniczną skierowaną bezpośrednio do Sekretarz Gminy. Niestety, odpowiedzi nie uzyskano a zaproszony pracownik po raz kolejny nie pojawił się na posiedzeniu.

Protokoły z posiedzeń Komisji są udostępnione w tym miejscu.

Najważniejsze zmiany w Statucie Gminy Łomianki
Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej, Komisja Statutowa przedstawiła Radzie projekt zmian w Statucie Gminy Łomianki. Choć za namową prawnika zmiany przyjęto przez uchwalenie "nowego" Statutu, rzeczywistej zmianie uległo jedynie kilkanaście przepisów ze starego dokumentu. Wprowadzone zmiany polegały zazwyczaj na dodaniu nowych zapisów do już istniejącej treści.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych przez Radę na wniosek Komisji zaliczyć można:
1. Dodanie nowego załącznika 1a, stanowiącego szczegółowy wykaz granic jednostek pomocniczych gminy Łomianki

2. Rozszerzenie zapisów dotyczących jawności prac organów gminy poprzez wprowadzenie obowiązku publikacji protokołów z posiedzeń kolegialnych organów gminy

3. Wprowadzenie możliwości udziału w sesji, na prawach przewodniczących jednostek pomocniczych, innych członków zarządu jednostki pomocniczej (z wyłączeniem możliwości pobierania diet za udział w Sesji)

4. Wprowadzenie podziału kompetencji pomiędzy Urząd i Przewodniczącego Rady w
zakresie organizacji i prowadzenia obrad Rady

5. Obowiązek czytelnej publikacji interpelacji i odpowiedzi na interpelacje na stronie internetowej urzędu, z podaniem nadawcy interpelacji i zakresu tematycznego pisma.

6. Wprowadzenie możliwości zajmowania przez Radę stanowisk nie mających rangi uchwały.

Nowe statuty jednostek pomocniczych
Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska rozszerzyła obowiązki Komisji Statutowej o przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej projektów nowych Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Łomianki.

Realizując powierzone nowe zadanie, Komisja przygotowała i złożyła do Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie treści nowych statutów osiedli i sołectw. Przeprowadzenie takich konsultacji, w możliwie najszerszym zakresie, jest obowiązkiem prawnym, wynikającym wprost z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594). Projekt uchwały prawdopodobnie stanie na najbliższej sesji.

Projekt uchwały zakłada przeprowadzenie Konsultacji poprzez dwukrotne spotkanie z mieszkańcami oraz wykorzystanie specjalnego formularza konsultacyjnego. Jednocześnie z pytaniem o zakres unormowania w nowych statutach, wystosowane zostanie zapytanie o opinie mieszkańców na temat ewentualnych zmian w podziale terytorialnym gminy.

Z projektem można zapoznać się w tym miejscu.

Jako Przewodniczący Komisji Statutowej zapewniam, że treść nowych Statutów Jednostek Pomocniczych Komisja – w ramach możliwości prawnych – przygotuje pod dyktando mieszkańców i ich przedstawicieli w Radach Osiedlowych i Sołeckich. Prawdopodobnie nowe Statuty zostaną uchwalone na przełomie 2013 i 2014 roku.

Jednocześnie już teraz, pomimo formalnego braku ogłoszenia konsultacji, zachęcam do kontaktu z Komisją i przesyłania do niej wszystkich uwag i propozycji. Z myślą o Państwa wygodzie utworzono specjalny adres e-mail:doraznakomisja@gmail.com służący bezpośrednio kontaktowi z Komisją. Zapraszam także na powakacyjne posiedzenia, o których informacje można znaleźć na stronach urzędu.

Z wyrazami szacunku

Jan Maria Mazan
Przewodniczący Doraźnej Komisji
Rady Miejskiej w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

13 komentarzy

 1. streszczenie

  Streszczenie współpracy Urzędu z Komisją…

  1. „Od redakcji biuletynu gminnego odpowiedzi Komisja nie uzyskała”;
  2. „Posiedzenie komisji zakończyło się bez części merytorycznej, gdyż zaproszeni urzędnicy nie przyszli na jej posiedzenie. O ich absencji, mimo prośby, nie poinformowano Komisji”;
  3. „Prośbę o delegację pracownika wystosowano zarówno przez Biuro Rady jak i przez wiadomość elektroniczną skierowaną bezpośrednio do Sekretarz Gminy. Niestety, odpowiedzi nie uzyskano a zaproszony pracownik po raz kolejny nie pojawił się na posiedzeniu”;

  Wrodzona delikatność radnego Mazana sprawiła, że w podanej przez radnego informacji nie znalazła się fragment opisujący skandaliczne zachowanie radnego Wawra i radnego Krysteckiego, którzy na zakończenie prac zafundowali radnym ni stąd ni zowąd dziesiątki wniosków do opracowywanego statutu.

  I tak to właśnie radni Krystecki i Wawer w najlepsze bawią się za pieniądze podatników.

  Pozostawiam pod rozwagę Mieszkańcom naszej Gminy.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. john

  Janek jak piłeś to nie pisz…

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Martyna

  Czyli jak? Wynika, że Burmistrz ma w poważaniu Radnych i nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji? Przecież to jego obowiązek i bierze miedzy innymi za to pieniądze z naszych podatków!

  0
  0
  Odpowiedz
 4. tutuiop

  Radni mogli dać podwyżkę Burmistrzowi Tomaszowi Dąbrowskiemu, a nie dali. Pretensje do pracy Burmistrza są nie na miejscu.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Jack

  Nie sądzę aby burmistrz uzależniał bywanie na komisjach od podwyżki pensji. Jednak to co pisze radny Mazan faktycznie wygląda na jakiś dziwny bojkot władzy uchwałodawczej przez wykonawczą, co jest łamaniem zasad panujących w samorządzie.
  Po co burmistrz to robi?

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Krzysztof

  A ja jestem ciekawy czy to tylko podpucha czy radni zmodyfikują statut „pod dyktando mieszkańców i ich przedstawicieli w Radach Osiedlowych i Sołeckich.” zgodnie z wolą mieszkańców…

  Bardzo jestem ciekaw czy nie skończy się jak z uchwałą o zmiany w studium, uchwała przyjęta jednogłośnie ale nikt kasy nie dał, nawet nie wskazał źródła skąd je wziąć…

  czysta kpina z wyborców…

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Jan Mazan

  Panie Krzysztofie,
  W tekście wyraźnie zaznaczono, że projekty „Statutów Jednostek Pomocniczych Komisja – w ramach możliwości prawnych – przygotuje pod dyktando mieszkańców i ich przedstawicieli w Radach Osiedlowych i Sołeckich”.

  Nie mówimy tutaj o Statucie Gminy, który właśnie został zmieniony, ale o Statutach Osiedli i Sołectw Gminy, a więc o tym – teoretycznie – najbliższym mieszkańcom szczeblu administracji i organizacji samorządowej.

  Dlatego też w tekście podkreśliłem, że najlepiej by było, gdyby to mieszkańcy zadecydowali o kształcie i charakterze demokracji przedstawicielskiej w Osiedlach i Sołectwach. Niech mieszkańcy zadecydują o zmianach np. sposobu wyboru czy uprawnień delegatów do Rad Osiedlowych.

  Chciałbym, aby nowe statuty jednostek pomocniczych umożliwiły większą aktywność społeczną. W chwili obecnej, moim prywatnym zdaniem, kpiną i wręcz patologią jest to, że w niektórych osiedlach wybory nowych rad odbyły się przy 8 z ponad 300 mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Krzysztof

  Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Pana wypowiedz, prosze mnie poprawić jezeli tak jest. To ze radni zmienili statut to chyba nic nie stoi na przeszkodzie zeby wprowadzic kolejne zmiany pro – obywatelskie jezeli zostaną zgłoszone takie wnioski. Czy jest to zabronione? Obecnie statut ogranicza prawa mieszkanców do roli obserwatorów. Rozumiem ze zaproponowane zmiany w postaci mozliwosci zabierania głosu przez mieszkancow przed podjęciem uchwaly nie musi byc wielkim problemem i takie zmiany moznaby wprowadzic w statucie? Jakie jest Pana stanowisko w tej kwestii?

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Jan Mazan

  Co do zasady proces zmian w Statucie Łomianek się zakończył. Przez 3 miesiące Komisja przyjmowała wnioski dotyczące propozycji zmian w Statucie – te które wpłynęły były przeważnie akceptowała (wyjątkiem były wnioski sprzeczne z ustawą lub zbyt powtarzające ustawę). Przyjęte wnioski zostały następnie wprowadzone do projektu przyjętego ostatnio przez Radę.

  W ramach zwiększenia inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców, na wniosek Zarządów Osiedli Łomianki Prochownia, Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska wprowadzono do Statutu prawo inicjatywy uchwałodawczej właśnie dla rad osiedlowych i sołeckich w ramach ich kompetencji. Prośba o prawo inicjatywy dla grupy mieszkańców, z tego co pamiętam, nie padła.

  Oczywiście, jest wielkie prawdopodobieństwo, że przy okazji zmian w Statutach Jednostek Pomocniczych konieczna będzie korekta Statutu Łomianek. Jednak co do zasady Komisja już zakończyła prace nad Statutem Łomianek. Komisja może przegłosować wprowadzenie innych zmian, nie mam nic przeciwko.

  Chciałbym też przypomnieć, że na mocy par. 7 ust. 2 Regulaminu publiczność może wypowiedzieć się przed przyjęciem uchwały „w przypadku zgłaszania przez te osoby szczególnie istotnych uwag, mogących mieć znaczenie dla treści omawianej uchwały”. Jest to możliwość, fakultatywne uprawnienie ale nie obowiązkowo należny każdemu na sali przywilej. Realizacja tego przywileju, jest zależna od Przewodniczącego Rady. Ewentualne pretensje w dostępie do tego uprawnienia więc nie do mnie, chyba że kwestia dotyczy Komisji Doraźnej.

  Na marginesie tylko dodam, że inaczej wygląda prośba o głos przed przyjęciem uchwały wyrażona w przerwie w spokojnej rozmowie z przewodniczącym, a zupełnie inaczej prośba wyrażona jako „krzyk” z sali „Panie Przewodniczący, dawaj głos, my jesteśmy Mieszkańcami, nam się należy!!!” na pięć sekund przed głosowaniem. Prośbie w stylu nr 1, szczególnie dobrze uargumentowanej, naprawdę trudno odmówić.

  Wracając,
  dla mnie sam zapis par. 7 jest jak najbardziej na miejscu i absolutnie wystarczający. Jest wyważonym, złotym środkiem.

  Wprowadzenie zapisu, że każdy obywatel w każdej chwili może skomentować daną uchwałę prowadzi wprost do nadmiernej i niesłużącej nikomu destabilizacji prac Rady. Czy wyobraża Pan sobie, aby sytuacje, które notorycznie powtarzają się podczas wolnych wniosków (przerywanie sobie wypowiedzi, wzajemne opluwanie się mieszkańców reprezentujących inne poglądy) powtarzałyby się przed każdą uchwałą?

  Wiem, że wiele osób mają dużo cennych informacji do przekazania, często robią to w kuluarach, w eleganckiej i spokojnej rozmowie. Wprowadzenie obowiązku udzielenia głosu każdemu, kto się do tego głosu zgłosił, jest prostą drogą do niekontrolowanego de facto nadużywania tego prawa. Taka sytuacja (z tego co pamiętam) w łomiankowskim samorządzie miała miejsce, co skutkowało swego czasu zupełnym odebraniem mieszkańcom głosu na sesji.

  Przepraszam za wykorzystywanie w powyższej wypowiedzi podkreśleń i pogrubień; zależy mi jednak, aby te wyróżnione wypowiedzi zostały dobrze zrozumiane…

  0
  0
  Odpowiedz
 10. lomankirazem

  Włączając się do rozmowy mam trochę inne zdanie na ten temat. Uważam, że wolność wypowiedzi mieszkańcow powinna być zagwarantowana w statucie i nie powinna być warunkowana dobrą wolą przewodniczącego rady. Wtedy zawsze jest możliwość zablokowania wypowiedzi.

  Dlatego też uważam że paragraf 7 powinien być zmodyfikowany. To rada i statut jest dla nas, a nie my dla rady i statutu…

  „Wprowadzenie obowiązku udzielenia głosu każdemu, kto się do tego głosu zgłosił” może być kontrolowane. Wiedząc jakie mają być procedowane uchwały można zgłosić przed sesją cheć wypowiedzi w danej kwestii, oczywiście na temat. Jest to oczywiście jedna z propozycji.

  Wolne wnioski pozostaną wolnymi wnioskami na koniec sesji.

  „Co do zasady proces zmian w Statucie Łomianek się zakończył”. Skończył się na etapie obecnym ale myślę, że statut ma służyć także mieszkańcom i jeżeli jest taka ich wola to powinien być zmieniony.

  Cieszę się, że Pana zdanie jest podobne. Liczymy że przy okazji zmian w Statutach Jednostek Pomocniczych będzie możliwa korekta Statutu Łomianek. Prześlemy stosowne pismo w najbliższym czasie.

  Otrzymaliśmy już rejstrację stowarzyszenia wiec prawnie już możemy zgłaszać wnioski w imieniu mieszkanców.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Jan Mazan

  @lomiankirazem,

  cyt.:

  Szanowna Pani/Szanowny Panie,

  Jak rozumiem, postuluje Pani/Pan zmianę kontrolnej roli przewodniczącego w stosunku do „głosu z sali” podczas procedowania nad uchwałą – z obecnej uprzedniej (przewodniczący może nie udzielić głosu) do następczej (przewodniczący nie może nie udzielić głosu, ale może go odebrać w określonych sytuacjach).

  Nie zmieni to jednak faktu, że prawo wiążącej i wyłącznej interpretacji sytuacji „odebrania głosu” nadal będzie należało jedynie do przewodniczącego. To on, podobnie jak teraz, ponosi odpowiedzialność polityczną za swoje działania, lub – jeśli ktoś tak uważa – nadużycia w tej materii.

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Fistaszek

  Panie Radny rzeczywiscie to statut powinien byc dla obywateli a nie odwrotnie wiec w kwestii zglaszania uchwal przez mieszkancow oraz zabierania gloss na sesji uwazam, ze nadszedl czas dzialania na execs obywateli I zwiekszeniu zakresu mozliwosci czynnika spolecznego czyli obywateli w sesjach i na komisjach gdyż to wy radni jesteście dla nas a nie odwrotnie a mieszkańcy winni mieć prawo wypowiedzi na sesjach i w komisjach nawet jeżeli niektórym sie to nie podoba.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Jan Mazan

  Szanowny Panie,

  co do inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców – w pełni popieram postulat wprowadzenia stosownych rozwiązań, przy zagwarantowaniu odpowiednich progów poparcia dla danego projektu. Odpowiedni próg jest konieczny, aby rzeczywiście pokazać społeczne poparcie dla danego projektu.

  Co do głosu mieszkańców podczas sesji podczas prowadzenia obrad nad daną uchwałą, jak wyjaśniałem wcześniej – są tylko trzy rozwiązania tej kwestii:

  1. absolutny brak głosu dla mieszkańców,
  2. wolny głos przy kontroli (uprzedniej/następczej) przewodniczącego obrad,
  3. nieskrępowany wolny głos mieszkańców podczas procedowania

  Jak wiadomo, pierwsza wersja nie wchodzi w grę.
  Trzeci wariant jest oczywiście atrakcyjny, ale może powodować niezbyt eleganckie sytuacje – przykłady podawałem powyżej.

  Drugi wariant, niezależnie od rozwiązania, zawsze powoduje uzależnienie korzystania z uprawnienia od przewodniczącego – a więc obecny status quo się w praktyce nie zmienia.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *