www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół

Poniżej prezentujemy zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zwana „ustawą rekrutacyjną”. Określa ona między innymi kryteria zapisów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.):
– Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

Do przedszkoli samorządowych w Gminie Łomianki w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2009) oraz te dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu. Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, czyli od 10 do 21 lutego 2014 r.

I etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe):
– wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – dyrektorzy przedszkoli i szkół w uzgodnieniu z Burmistrzem Łomianek przyjęli dla każdego z kryteriów ustawowych wartość 5 punktów.

II etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w roku szkolnym 2014/2015, dyrektor przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z burmistrzem ustala dodatkowe kryteria (nie więcej niż 6) i ich wartość punktową (każde kryterium może mieć różną wartość punktową). Spełnienie dodatkowych kryteriów należy potwierdzić odpowiednimi oświadczeniami.
Na terenie gminy Łomianki we wszystkich przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki obowiązywać będą takie same kryteria. Ustalona została również wartość punktowa dla każdego z kryteriów.

Kryteria samorządowe:
– rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź rodzice studiujący w trybie dziennym lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko studiujący w trybie dziennym – wartość 2 punkty;
– rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Łomianki – wartość 4 punkty;
– jeden z rodziców jest płatnikiem podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Łomianki – wartość 2 punkty;
– deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 5 godzin – wartość 2 punkty;
– kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną (szkolną) – wartość 1 punkt;
– kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, określone Zarządzeniem nr RAG.0050.14.2014 Burmistrza Łomianek z dnia 10 lutego 2014 r. – wartość 5 punktów.

[Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Zarządzenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do przyjęcia do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i publicznych placówek wynosi 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych – od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynosi 539,00 zł.]

Kandydaci zamieszkali poza gminą Łomianki mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap) będą wolne miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno być zakończone do 31 sierpnia 2014 r.

We wszystkich szkołach podstawowych utworzone zostaną oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich (urodzonych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin.

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sadowej oraz w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim będą mogły być przyjęte również dzieci 5-letnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, pod warunkiem, że po przyjęciu dzieci 6-letnich będą jeszcze wolne miejsca.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 3 do 21 marca 2014 r.
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 26 marca 2014 r. o godz. 10.00
Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola – od 26 do 31 marca 2014 r.
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 29 kwietnia 2014 r.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dot. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim i w Sadowej) są dostępne do pobrania w przedszkolach/szkołach, na stronach internetowych przedszkoli/szkół oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach.


Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i gimnazjów

Do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła (po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły) nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły podstawowej/statucie gimnazjum.

– Statut szkoły podstawowej określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

– Statut gimnazjum określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów – terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa kurator oświaty.

W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych szkół podstawowych pójdą dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, które urodziły się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć (na wniosek rodziców) również dzieci urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 2008 r.

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjów oraz wzory zgłoszeń będą podane na stronach internetowych szkół.

źródło: UM Łomianki

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. JEDI

  Przydałoby się jakieś nowe przedszkole, bo i tak ktoś zostanie pod listą. A na prywatne większości rodziców nie stać.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. ciekawa

  I tu się zgadzam !!
  Państwowych przedszkoli jest za mało.
  Np. W zeszłym roku w Dziekanowie zabrakło miejsc dla 3-latków (nie utworzono grupy wogóle) bo wprowadzona została reforma o 5 latkach, ale nikt nie pomyślał o zwiększeniu liczby miejsc w przedszkolach.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *