www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zieleń jest ważna

W ubiegłym roku Burmistrz Łomianek powołała Komisję Dialogu Społecznego do spraw Zieleni i Ochrony Przyrody. Jej celem jest proponowanie i opiniowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz poprawą stanu zieleni w Gminie.

W skład działającej społecznie Komisji Dialogu Społecznego wchodzą mieszkańcy Łomianek, przedstawiciele organizacji społecznych, radni i urzędnicy. Spotkania członków Komisji są jawne, każdy może przyjść, przedstawić swój pomysł lub zaangażować się do planowanych przez KDS działań.

Członkowie KDS przekonują, że zieleń nie jest tylko dodatkiem zdobiącym teren wokół nas. Jest nieodzownym elementem budującym zrównoważoną, przyjazną ludziom i zwierzętom przestrzeń. Szczególnie w czasach gwałtownych i narastających zmian pogodowych, przedłużających się okresów suszy i ulewnych opadów deszczu. Nie tylko upiększa i podkreśla granice działek, ale filtruje powietrze, zapewnia cień, redukuje podmuchy wiatru, obniża temperaturę powietrza i magazynuje wodę. Ma też pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Dlatego KDS od kilku miesięcy przygotowuje i przekazuje urzędnikom propozycje rozwiązań, które docelowo mają wspierać zazielenianie miasta i wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Do tej pory KDS opracował Program kształtowania zieleni i ochrony przyrody „Zielone Łomianki”, który w styczniu 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską do realizacji. Program wskazuje typy działań i określa harmonogram ich realizacji. Ma on m.in. wpływać na sposób prowadzenia inwestycji gminnych oraz nadawać kierunki w zakresie ochrony przyrody na terenie Gminy Łomianki.

KDS namawia do inwentaryzacji terenów zielonych, wskazywania obszarów cennych przyrodniczo w celu otoczenia ich specjalną opieką, powiększania zielonych zasobów gminy, w tym ciągów zieleni, miniparków, łąk kwietnych, tworzenia i uzupełnianie zieleni przyulicznej wzdłuż głównych ulic Łomianek. Proponuje również rewitalizację Strugi Dziekanowskiej oraz utworzenie we współpracy z GDDKiA pasów wysokiej zieleni ochronnej wzdłuż planowanego na terenie Łomianek przebiegu trasy ekspresowej S7, a także stworzenie wieloletniego planu zadrzewiania gminy przy udziale mieszkańców, m.in. poprzez akcje społeczne typu „Wskaż, gdzie posadzić drzewo i urządzić łąkę kwietną”. KDS zwraca też uwagę na konieczność edukacji w zakresie m.in. zachowań proekologicznych.

Członkowie KDS przygotowują obecnie broszurę zachęcającą mieszkańców do tworzenia ogrodów naturalnych, w których przeważać będą rodzime gatunki roślin, przyjazne dla ptaków i owadów.

Sylwia Maksim-Wójcicka

Zieleń jest ważna

Zieleń jest ważna

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *