www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ZMIANY W STATUCIE DLA MIESZKAŃCÓW

ZMIANY W STATUCIE RADY MIEJSKIEJ DAJĄCE MIESZKAŃCOM WIĘCEJ PRAW NIŻ OBECNIE.

Obecnie inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Burmistrzowi,
2) Komisjom,
3) każdemu z Radnych,
4) radom Sołeckim i Osiedlowym w ramach ich kompetencji statutowych.

MIESZKAŃCY NIE MAJĄ PRAWA ZGŁASZAĆ WŁASNYCH UCHWAŁ.

To oznacza że, propozycja uchwały zgłoszona do rady miejskiej idzie na komisje i tam jest regularnie "uwalana". Tak było w przypadku propozycji zmian w statucie zgłoszonymi przez Łomianki Razem.

DLACZEGO UWAŻAMY, ŻE ZMIANAMY W STATUCIE RADY MIEJSKIEJ DOPUSZCZAJĄCE DO GŁOSU MIESZKAŃCÓW SĄ KONIECZNE?

Ponieważ obecnie przewodniczący Rady Miejskiej ma prawo dopuścić do głosu mieszkańców ale nie musi… wszystko zależy od jego dobrej woli bądź humoru.

Zdecydowanie częściej jest na nie lub wyznacza wolne wnioski na koniec sesji licząc, że większość mieszkańców już sobie pójdzie i na trudne pytania nie będą musieli odpowiadać na dużym forum. Na sesji w sierpniu było to niemożliwe … Pan Henryk Kostrzewski usiłował zadać pytanie radnemu Porowskiemu, ale przewodniczący Jan Grądzki odmówił mu tego prawa, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań. Z punktu widzenia mieszkańców oburzenie jest zrozumiałe, rada miejska jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie.

JAKICH ZMIAN OCZEKUJEMY ? Wprowadzenie zapisu w statucie umożliwiającego mieszkańcom zabieranie głosu w czasie sesji pozwoliłoby mieszkańcom brać czynny udział w obradach rady miasta.

PODSTAWOWĄ KWESTIĄ JEST MOŻLIWOŚĆ ZADANIA PYTAŃ RADNYM PRZED PRZED PODJĘCIEM UCHWAŁY. W przypadku kluczowych dla mieszkańców uchwał ( tj. plany przestrzenne, budżet gminny, budowa szkoły, udrożnienie ul.Kolejowej) taka możliwość pomogłaby Radnym poznać oczekiwania mieszkańców PRZED PODJĘCIEM UCHWAŁY. W tej chwili mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu na sesji w formie wolnych wniosków zazwyczaj pod koniec sesji.

Naszym zdaniem ważne jest aby merytoryczna dyskusja dotycząca danej uchwały obejmowała również zainteresowanych mieszkańców. Czas na taką krótką i podkreślam MERYTORYCZNĄ DYSKUSJĘ powinien być po odczytaniu uchwały i jej uzasadnienia, a nie na koniec sesji już po jej uchwaleniu, bądź odrzuceniu.
CELEM ZMIAN SĄ ZASADNICZO 2 KWESTIE:

PO PIERWSZE – umożliwienie mieszkańcom zabieranie głosu w czasie obrad Rady (przed podjęciem głosowania nad daną uchwałą ).
PO DRUGIE – chcemy umożliwić mieszkańcom możliwość zgłaszania projektów uchwał przy spełnieniu określonych warunków poniżej:
1. Projekt uchwały powinien posiadać pisemne uzasadnienie oraz oznaczenie autora bądź autorów.

2. Projekt uchwały powinien określać treść regulacji oraz intencje, które za nią stoją.

3. Projekt uchwały opiniują właściwe komisje Rady. Opinie komisji są odczytywane na sesji Rady przez przewodniczącego komisji. W przypadku opinii negatywnej przewodniczący komisji przedstawia jej pisemne uzasadnienie.

4. Mieszkańcy mieliby również możliwość wypowiedzi i brania czynnego udziału na komisjach opiniujących podjęcie danej uchwały.

5. Projekt uchwały podlegałby zaopiniowaniu pod kątem zgodności z prawem przez pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu Miejskiego. Pracownik ten redaguje ostateczną wersję projektu uchwały przed jej przegłosowaniem w określonym terminie od złożenia projektu uchwały.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE ( PROPOZYCJE KONKRETNYCH ZAPISÓW W STATUCIE)

1. Projekt uchwały złożony przez mieszkańców powinien zawierać:

a) listę z podpisami co najmniej 200 mieszkańców gminy popierających przedkładany projekt, zawierającą na każdej stronie tytuł projektu uchwały oraz czytelne dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres (miejscowość, ulica, nr domu), nr PESEL i podpis, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu uchwały,
b) imię i nazwisko
osoby upoważnionej do reprezentowania podpisanych pod projektem mieszkańców w czasie prac nad uchwałą oraz jej dane kontaktowe;

2. Projekt uchwały, składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Poprawność listy podpisów pod projektem uchwały sprawdza Burmistrz Gminy Łomianki w terminie 7 dni od złożenia projektu. Jeżeli projekt uchwały po sprawdzeniu nie spełniałby wymogów, o których mowa w ust.1, Przewodniczący Rady wyznacza reprezentantowi mieszkańców dodatkowy termin do usunięcia braków, nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych od zawiadomienia reprezentanta o stwierdzonych brakach.

4. Po sprawdzeniu poprawności zebranych podpisów przez Burmistrza Łomianek, Przewodniczący Rady Miejskiej bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, kieruje projekt do zaopiniowania przez komisje oraz pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu Miejskiego oraz Burmistrza Łomianek. Opinia Burmistrza powinna w szczególności zawierać ocenę skutków finansowych, jeżeli realizacja projektu uchwały z takimi się wiąże, oraz, w zgodzie z najlepszą wiedzą urzędniczą, wskazanie ewentualnych przeszkód formalnych, technicznych bądź innych, stojących na drodze do realizacji projektu uchwały wraz z propozycjami ich ominięcia.

5. Przed rozpoczęciem zbierania podpisów mieszkańcy mają prawo zwrócić się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o sprawdzenie projektu uchwały pod względem formalno – prawnym przez pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu Miejskiego.

6. Opinie, o których mowa powinny zostać wydane w ciągu 30 dni od skierowania projektu do zaopiniowania. Po wydaniu opinii Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do rozpatrzenia na najbliższej sesję Rady Miejskiej.

7. Przewodniczący Rady publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej projekt uchwały bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania. Odpowiednio opublikowaniu podlegają również opinie dotyczące projektu uchwały.

8. Projekt wnoszony przez mieszkańców prezentowany jest właściwym komisjom Rady i podczas sesji Rady Miejskiej przez upoważnionego reprezentanta. Reprezentant może wskazać przewodniczącemu odpowiednio komisji lub Rady Miejskiej inną osobę do prezentowania projektu w czasie prac.

„Uchwały powinny zawierać:
a. numer i datę podjęcia uchwały,
b. tytuł uchwały z określeniem jej przedmiotu,
c. podstawę prawną,
d. treść postanowień Rady Miejskiej,
e. określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
f. termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,
g. jeżeli to konieczne, również inne elementy, np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, przepisy przejściowe,

JAK PODEJDĄ DO TEGO RADNI JEŻELI ZGŁOSIMY ZMIANY PO RAZ DRUGI ?[/b]

Liczymy, że zmiany w statucie zostaną stworzone jak sam radny Mazan napisał “pod dyktando mieszkańców i ich przedstawicieli w Radach Osiedlowych i Sołeckich”.

Radni 2 razy już w tej kadencji zmieniali statut wiec kolejna zmiana jest możliwa! Tylko czy radni wyjdą nam naprzeciw i dopuszczą do głosu mieszkańców ?? Otóż na komisji doraźnej pod przewodnictewem Jana Mazana omówili nam wniesienia tych poprawek do statutu gminy, głosując przeciw wprowadzeniu tej uchwały pod obrady rady miejskiej. Tylko radny Krystecki przychylił się do naszej prośby.

Wysłaliśmy w związku z tym pisma do Radnej Katarzyny Kućkowskiej , radnego Tomasz Rusienka ale do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi. Ponownie zgłosimy nasze wnioski o zmiany w statucie tym razem do Burmistrza, być może on przedłoży uchwałę radzie.

Jak należy traktować tego typu podejście radnych do mieszkańców? Czekamy na opinie i komentarze.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. kubek

  „…W miasteczku Łom-Piong jest dużo działek i działeczek, które można by zabudować domkami. Nie pozwalają na to jednak przepisy i decyzje Wielkiej Rady.
  Właściciele tych działek, zwani też dumnie deweloperami, żeby zarobić na swoją miskę ryżu, musieli się strasznie natrudzić. Dziesiątki razy odwiedzali urzędników, zaprzyjaźniali się z nimi i od czasu do czasu udało się wyrwać jakiś mały obszar pod zabudowę.
  Towarzysz Pio-Rus od lat obserwował ich trud. Wpadł wreszcie na pomysł. Zaprosił deweloperów i przedstawił im taki oto plan:
  Musicie się zjednoczyć. Po co chodzicie każdy oddzielnie i zawracacie głowę moim urzędnikom. Stwórzcie stowarzyszenie i rozmawiajcie tylko ze mną.
  – Ale, z przeproszeniem Waszej Wszechwielkości, jest jeszcze ta okropna Rada, która nam tych jakże drobnych przekręcików, nie przepuści – nieśmiało odezwał się przedstawiciel deweloperów.
  – Nie doceniacie mnie drodzy poddani. Na to też mam sposób. Musicie po prostu zostać członkami Rady.
  – Ale jak? – rozległ się w małej salce wielogłosy jęk.
  – Oj, słabo te wasze rozumki pracują. Co przy każdych wyborach nakręca ludzi? Za czym można było ich setkami wyprowadzić na ulicę?
  – No, to chodziło o te wielkie drogi co przecinają miasteczko ale to już nie aktualne, bo przez wiele lat nic nie będzie budowane.
  – Oj tam, oj tam. Po prostu musicie zebrać trochę więcej pieniędzy i zrobić cztery debaty a nie jedną. Reklamę w Organie dostaniecie, salę i wszystko co trzeba też, tylko zatrudnijcie kogoś, kto się zna na robocie.
  Porozmawiali jeszcze chwilę i rozeszli się kręcąc głowami z uznaniem, dla wielkości umysłu ich Wielkiego Towarzysza.
  A towarzysz Pio-Rus siedząc w fotelu, tak zacierał ręce, że rozgrzały się niemal do czerwoności. – Tyle wróbli jednym strzałem – nie ma takiego, co by mi dorównał.

  … Chyba, że mieszkańcy miasteczka zaczną czegoś się domyślać….”

  to byłoby tyle na ww. temat cyt. pochodzi z felietonu Łomianki Rozum Nr 67 pt „Łom-Piong – Deweloperzy Razem”

  Dobranoc Państwu, pozdrawiam twórcę (?) Łom Pionga 😉

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Obserwator III

  PO PIERWSZE – umożliwienie mieszkańcom zabieranie głosu w czasie obrad Rady (przed podjęciem głosowania nad daną uchwałą ).
  PO DRUGIE – chcemy umożliwić mieszkańcom możliwość zgłaszania projektów uchwał przy spełnieniu określonych warunków poniżej:
  Zaiste pięknie to wymyślili lokalni populiści jednak:
  Piękna idea by mieszkańcy zbierali głos w czasie obrad rady może służyć do storpedowania obrad rady przez zbyt długą dyskusję na każdym szczegółem obrad. Dziś obrady potrafią trwać kilka godzin przy udziale tylko 21 radnych i kilku z administracji gminnej. Obserwatorów jest znacznie więcej i proporcjonalnie do tego czas się wydłuży. Podobne praktyki zna parlamentaryzm brytyjski i je wyeliminował.Bzdura propagandowa.

  Projekty uchwał może i niezłe. Tyle że weryfikuje je burmistrz posiadający odpowiedni aparat urzędniczych zasilonych odpowiednimi kadrami w zakresie prawa, apotem gdy burmistrz una za zasadne może skierować to do rozpatrzenia przez radę w zwykłym trybie. Niestety rada nie posiada odpowiedniego zaplecza do prowadzenia weryfikacji projektów mieszkańców. Należało by równocześnie ograniczyć możliwość zasypywania burmistrza zbyt licznymi wnioskami dotyczącymi nowych aktów prawa gminnego, bo może to zakłócić wykonywanie innych obowiązków.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. mądry wawer

  No oczywiście, że Deweloperzy Razem koniecznie potrzebują tej zmiany. W którymś z poprzednich Łom-Piongów było też o tym, że w przyszłości projekty planów zagospodarowania będzie przedkładało to stowarzyszenie.
  Kto z mieszkańców będzie korzystał z tego prawa? Ilu jest chętnych do zajmowania się sprawami publicznymi?
  To jest potrzebne tylko grupom interesów. Deweloperom, spekulantom, kombinatorom robiącym interesy na terenie naszej gminy. Rada jest niezbyt skutecznym filtrem tych nacisków, burmistrz żadnym. Za chwilę deweloperzy wejdą nam z butami w decydowanie o naszych sprawach.
  Róbta tak dalej.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. kubek

  Niestety najnowszy Łomi Piong od Łomianki Rozum chyba znów trafia w sedno:

  „… 69 Łom-Piong – Nowa teoria PR
  Na naradzie w Synferopolu zebrało się dowództwo spontanicznych ruchów oddolnych i ich patronów by ustalić strategię działania na najbliższy czas. Szczególnie ciekawe były ustalenia zespołu do spraw PR.
  Zebrani zastanawiali się jak, wobec natrętnego wpychania wszędzie nosa przez zagraniczne media, będzie można dalej załatwiać interesy dla swoich.
  Nowa koncepcja PR wymaga więcej pracy ale powinna dać efekty. Jeśli chcemy komuś coś załatwić, co jest sprzeczne z interesem wielu ludzi, trzeba powołać stowarzyszenie. Pieniądze przeznaczone na łapówki trzeba podzielić na pół. Połowa idzie tam gdzie zawsze a druga finansuje stowarzyszenie. Rzecz oczywiście udaje się tylko w miejscach gdzie nie ma pełnej swobody informacji, ale z tym przecież nie będzie problemu. Stowarzyszenie inwestuje w zmasowaną reklamę, przyciąga ludzi albo obietnicami albo szerzeniem strachu przed jakimiś zagrożeniami. Organizatorzy dbają o to by ruch nie wymknął się spod kontroli i nie zaczął podnosić nieplanowanych postulatów. Celem mitingów i debat jest ogłoszenie za pośrednictwem kontrolowanych mediów, że to co mówili organizatorzy jest postulatem wszystkich obywateli .Teraz władza może spokojnie załatwiać małym grupkom ich interesy, bo przecież są to już żądania społeczeństwa.
  Na koniec zebrani przez aklamację przyjęli postulat zgłoszony przez gości z miasteczka Łom-Piong, by więcej nie używać bezsensownej zachodniej nazwy PR i od dziś to działanie nazywać PiRus. …”

  Pozdrowienia dla Łomianki Rozuma 😉

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *