www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mieszkańcy apelują – Burmistrz milczy…

Jak informują mieszkańcy Osiedla Łomianki Prochownia po złożeniu szeregu zapytań i listu otwartego do Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego w sprawie planów zagospodarowania, warunków zabudowy oraz planowanych inwestycji (budownictwo wielorodzinne i obiekty handlowe) na Osiedlu nie otrzymali żadnych odpowiedzi ani też deklaracji dotyczących zgłaszanych problemów.

Mieszkańcy kolejny raz występują z listem otwartym prosząc o spotkanie oraz ustosunkowanie się do opisanych spraw.

Listy – których kopię otrzymał Przewodniczący Rady Miejskiej oraz redakcje innych łomiankowskich mediów: Twoje Łomianki, Echo Łomianek i Bielan oraz Łomianki – oraz wizualizację planowanych inwestycji publikujemy poniżej na prośbę mieszkańców Osiedla Łomianki Prochownia.

redakcja@lomianki.info
Łomianki, dn.: 27.03.2012

Urząd Miejski w Łomiankach
Pan Burmistrz Tomasz Dąbrowski
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni, niemal jednogłośnie (jeden głos wstrzymujący) podjęli decyzję o przystąpieniu do tworzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Prochownia. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami jego mieszkańców. Podjęto ją w celu ochrony ich elementarnych interesów, zagrożonych zamiarami zabudowy tej części Łomianek. Zamiary te, pozostając w rażącej sprzeczności z istniejącym „”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki”” oraz naruszając utrwalone na tym terenie zasady współżycia, spotkały sięz miażdżącą krytyką wszystkich, dla których istotny jest zrównoważony rozwój miasta. Krytyka ta była wyważona i poparta rzeczową argumentacją.

W zgodnej opinii przytłaczającej większości mieszkańców, powinnością Pana Burmistrza jest zdecydowane wsparcie takich działań mieszkańców i Rady Miejskiej, które prowadzą do szybkiego stworzenia i wprowadzenia w życie wspomnianego planu. Osiągnięciu tego celu służą narzędzia, którymi dysponuje Pan Burmistrz. Jest to przysługujące Panu prawo zawieszenia na okres do dziewięciu miesięcy wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu objętego w/w planem oraz niezwłoczne przystąpienie do jego realizacji. Oczekiwania mieszkańców wobec Pana Burmistrza są tym większe, że w Pańskim programie wyborczym znalazły się deklaracje o realizacji wypracowanej wspólnie „”Strategii rozwoju gminy Łomianki do roku 2020″”, obietnice konsultacji z mieszkańcami wszystkich kluczowych dla nich zmian oraz zwrócenia mieszkańcom poczucia ich podmiotowości.

Decyzje których oczekują od Pana Burmistrza mieszkańcy muszą zapaść niezwłocznie. Ich brak lub opieszałość przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Prochownia będą jednoznacznie odczytane jako działanie na szkodę mieszkańców Łomianek. Żądamy niezwłocznego zwołania przez Pana Burmistrza spotkania z mieszkańcami osiedla Prochownia oraz precyzyjnego określenia Pańskiego stanowiska w wyżej opisanych sprawach.

W imieniu mieszkańców osiedla Prochownia
Dariusz Dąbrowski
Barbara Starostin
Jacek Ruciński
Łomianki, dn.: 28.03.2012

Urząd Miejski w Łomiankach
Pan Burmistrz Tomasz Dąbrowski
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

Wniosek o zawieszenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
dla inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie części osiedla Prochownia
objętej tworzonym, miejscowym planem zagospodaroania przestrzennego terenu.

Szanowny Panie Burmistrzu

Wnioskujemy o zawieszenie na okres 9 miesięcy wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych na terenie osiedla Prochownia inwestycji budowlanych, co pozwoli na wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, chroniącego interesy jego mieszkańców. Przypominamy, że przysługuje Panu takie prawo, w oparciu o art. 62 ustawy „”O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”” z dnia 27 marca 2003 r.

W związku z zagrożeniami dla mieszkańców osiedla Prochownia, jakie niosą za sobą planowane na jego terenie inwestycje budowlane, wnosimy o niezwłoczne przystąpienie do prac związanych z tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, do czego zobowiązała Pana Burmistrza Rada Miejska swoją uchwałą podczas ostatniej sesji. Przypominamy, że intencją Rady było doprowadzenie do sytuacji, w której o charakterze zabudowy dla tej części Łomianek będą decydowały przesłanki wynikające ze „”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki””, a nie interes wąskiej grupy inwestorów, nie liczących się ze stanowiskiem mieszkańców tego osiedla.

W imieniu mieszkańców osiedla Prochownia
Dariusz Dąbrowski
Barbara Starostin
Jacek Ruciński


Mieszkańcy apelują - Burmistrz milczy...

Mieszkańcy apelują - Burmistrz milczy...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *