www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Opłaty za przedszkola publiczne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty samorządy do końca sierpnia 2011 r. musiały podjąć nowe uchwały dotyczące opłat za przedszkola. 1 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy oświatowej. Przedszkola publiczne muszą m.in. zapewnić dzieciom minimum 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Za każdą kolejną godzinę należy ustalić opłatę.

Głośna ostatnio dyskusja na temat zmiany systemu opłat za przedszkola publiczne obliguje do przekazania informacji o decyzjach jakie zostały podjęte w tej sprawie w Łomiankach. W 2010 roku Sejm uchwalił zmianę ustawy o systemie oświaty zgodnie z którą, przedszkola publiczne m.in. mają obowiązek zapewnienia dzieciom minimum 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wymusiło to na gminach zmianę dotychczasowych reguł i podjęcie nowych uchwał w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Dotychczasowe zasady odpłatności obowiązywały jedynie do 31 sierpnia 2011 r.

Do tego dnia ryczałtowa, stała opłata miesięczna, obejmująca świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową była uzależniona od tego ile dzieci z jednej rodziny chodziło do przedszkola. Za pierwsze dziecko rodzice musieli zapłacić 180 zł, za drugie 160 zł i 120 zł za trzecie i każde następne dziecko z rodziny uczęszczające w tym samym czasie do jednego przedszkola. Oprócz tego rodzice płacili za zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie.

W czerwcu 2011 r. radni z Komisji Społecznej otrzymali do zaopiniowania propozycję burmistrza zmieniającą zasady finansowania pobytu dziecka w przedszkolu. Odpłatność obejmuje koszty „usług opiekuńczo – wychowawczo – bytowych” świadczonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć z podstawy programowej, w ramach których prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe (powyżej pięciu godzin pobytu w przedszkolu). Propozycja burmistrza Dąbrowskiego zakładała podwyżkę w stosunku do obowiązujących dotychczas stawek i wynosiła 0,23% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2011 r. wynosi ono 1 386 zł), czyli 3,20 zł za godzinę. Projekt uchwały kilkakrotnie trafiał do Komisji i był negatywnie opiniowany z powodu braku merytorycznego uzasadnienia i analizy finansowej, z której wynikałaby potrzeba ustalenia wskaźnika na zaproponowanym przez burmistrza poziomie, oznaczającym realną podwyżkę opłat. Podkreślano, że przyjęcie uchwały w przedstawionej formie spowoduje wzrost opłat w przedszkolach a podwyżka będzie jeszcze bardziej widoczna w 2012 roku, kiedy to zwiększony zostanie próg płacy minimalnej do 1 500 zł.

Pomimo negatywnej opinii burmistrz zdecydował się na przekazanie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej. Podczas sesji w lipcu 2011 r. część radnych, biorąc pod uwagę opinię Komisji Społecznej, proponowała zdjęcie uchwały z porządku obrad. Jednak radca prawny burmistrza przekonywał, że niezastosowanie się do zmienionej ustawy o systemie oświaty i nie przyjęcie uchwały zmieniającej zasady odpłatności doprowadzi do tego, że od września przedszkola nie będą mogły pobierać żadnych opłat. Radni nie po raz pierwszy zostali postawieni pod ścianą i niejako zmuszeni do podejmowania decyzji pod presją czasu.

Ostatecznie przyjęto stawkę niższą niż proponowana przez burmistrza, wynoszącą 0,20% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 września br. rodzice decydujący się na pozostawienie dzieci w przedszkolu na dłużej niż 5 godzin, za każdą dodatkową godzinę będą płacić 2,80 zł w 2011 r. W 2012 opłata wzrośnie z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia – do 3 zł za godzinę. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców.

Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach

Opłaty za przedszkola publiczne

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...