www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Opłaty za przedszkola publiczne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty samorządy do końca sierpnia 2011 r. musiały podjąć nowe uchwały dotyczące opłat za przedszkola. 1 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy oświatowej. Przedszkola publiczne muszą m.in. zapewnić dzieciom minimum 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Za każdą kolejną godzinę należy ustalić opłatę.

Głośna ostatnio dyskusja na temat zmiany systemu opłat za przedszkola publiczne obliguje do przekazania informacji o decyzjach jakie zostały podjęte w tej sprawie w Łomiankach. W 2010 roku Sejm uchwalił zmianę ustawy o systemie oświaty zgodnie z którą, przedszkola publiczne m.in. mają obowiązek zapewnienia dzieciom minimum 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wymusiło to na gminach zmianę dotychczasowych reguł i podjęcie nowych uchwał w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Dotychczasowe zasady odpłatności obowiązywały jedynie do 31 sierpnia 2011 r.

Do tego dnia ryczałtowa, stała opłata miesięczna, obejmująca świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową była uzależniona od tego ile dzieci z jednej rodziny chodziło do przedszkola. Za pierwsze dziecko rodzice musieli zapłacić 180 zł, za drugie 160 zł i 120 zł za trzecie i każde następne dziecko z rodziny uczęszczające w tym samym czasie do jednego przedszkola. Oprócz tego rodzice płacili za zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie.

W czerwcu 2011 r. radni z Komisji Społecznej otrzymali do zaopiniowania propozycję burmistrza zmieniającą zasady finansowania pobytu dziecka w przedszkolu. Odpłatność obejmuje koszty „usług opiekuńczo – wychowawczo – bytowych” świadczonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć z podstawy programowej, w ramach których prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe (powyżej pięciu godzin pobytu w przedszkolu). Propozycja burmistrza Dąbrowskiego zakładała podwyżkę w stosunku do obowiązujących dotychczas stawek i wynosiła 0,23% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2011 r. wynosi ono 1 386 zł), czyli 3,20 zł za godzinę. Projekt uchwały kilkakrotnie trafiał do Komisji i był negatywnie opiniowany z powodu braku merytorycznego uzasadnienia i analizy finansowej, z której wynikałaby potrzeba ustalenia wskaźnika na zaproponowanym przez burmistrza poziomie, oznaczającym realną podwyżkę opłat. Podkreślano, że przyjęcie uchwały w przedstawionej formie spowoduje wzrost opłat w przedszkolach a podwyżka będzie jeszcze bardziej widoczna w 2012 roku, kiedy to zwiększony zostanie próg płacy minimalnej do 1 500 zł.

Pomimo negatywnej opinii burmistrz zdecydował się na przekazanie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej. Podczas sesji w lipcu 2011 r. część radnych, biorąc pod uwagę opinię Komisji Społecznej, proponowała zdjęcie uchwały z porządku obrad. Jednak radca prawny burmistrza przekonywał, że niezastosowanie się do zmienionej ustawy o systemie oświaty i nie przyjęcie uchwały zmieniającej zasady odpłatności doprowadzi do tego, że od września przedszkola nie będą mogły pobierać żadnych opłat. Radni nie po raz pierwszy zostali postawieni pod ścianą i niejako zmuszeni do podejmowania decyzji pod presją czasu.

Ostatecznie przyjęto stawkę niższą niż proponowana przez burmistrza, wynoszącą 0,20% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 września br. rodzice decydujący się na pozostawienie dzieci w przedszkolu na dłużej niż 5 godzin, za każdą dodatkową godzinę będą płacić 2,80 zł w 2011 r. W 2012 opłata wzrośnie z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia – do 3 zł za godzinę. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców.

Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach

Opłaty za przedszkola publiczne

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *