www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Podatek od nieruchomości w 2012 roku

Rada Miejska w Łomiankach uchwałą Nr XVII/91/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w czasie XVII Sesji Rady Miejskiej określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2012 roku.


1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nabycie własności, wybudowanie budynku lub budowli), a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek np. sprzedaż czy darowizna nieruchomości. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

3. Obowiązek podatkowy od nowych budynków i budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych i gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, również o zmianach adresu zamieszkania.
Dla osób fizycznych organ podatkowy (Burmistrz) dokonuje wymiaru podatku na dany rok w drodze decyzji, które doręczane są na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku tj. przed 15 marca. Decyzje wymiarowe dla podatników mieszkających na terenie naszej gminy doręczane są przez pracowników urzędu oraz sołtysów, dla pozostałych podatników doręczane są przez pocztę. Podatek można zapłacić przez pocztę, na rachunek bankowy urzędu nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 lub u inkasenta. W okresie przypadającym na terminy płatności rat podatku tj. 15.III., 15.V., 15.IX., 15XI. podatek pobierany jest również w drodze inkasa.

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązane: do sporządzenia deklaracji podatkowej do dnia 31 stycznia każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, do skorygowania w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. a) osoby prawne są obowiązane do wpłacania – bez wezwania – obliczonego w deklaracji podatku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 31 stycznia i 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy urzędu nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001.

6. Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych zostały ustalone uchwałą Nr XXI/140/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 lutego 2008 r. a) niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem informacji, jak również ich aktualizacji przez podatników stanowi naruszenie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania lub nie składa deklaracji (informacji), przez co naraża jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karom przewidzianym w Kodeksie karnym skarbowym;b) jeżeli podatnik został wezwany do złożenia deklaracji lub informacji podatkowej i nie dopełnił tego obowiązku, może być, stosownie do art. 262 § 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa, ukarany karą porządkową. Organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej w wysokości do 2.700 zł za uchylanie się od wykonywania obowiązków w postę-powaniu podatkowym.

7. Nieruchomość będąca przedmiotem współwłasności stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, niezależnie od tego, czy osoby będące jej współwłaścicielami posiadają prawo do innych gruntów lub budynków. Decyzja organu podatkowego (w przypadku osób fizycznych) bądź deklaracja (w przypadku osób prawnych) dotyczyć będzie wyłącznie nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności. Występuje tu odpowiedzialność solidarna współwłaścicieli, co oznacza, że organ podatkowy może żądać, niezależnie od ustaleń między zobowiązanymi, uiszczania całości lub części podatku od wszystkich właścicieli łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zapłata przez któregokolwiek z podatników zwalnia z obowiązku pozostałych. Zobowiązanie wszystkich dłużników podatkowych istnieje, aż do całkowitego uregulowania należności. Organ podatkowy wymierza podatek osobom fizycznym, w kwocie całościowej w jednej decyzji skierowanej do wszystkich współwłaścicieli i nie może podzielić tej kwoty między zobowiązanych stosownie do ich udziałów we współwłasności.

8. Podatnik ma obowiązek zawiadamiania organu podatkowego o każdej zmianie swego adresu W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, podatnik obowiązany jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń i zgłoszenia tego faktu organowi podatkowemu.

9. W celu sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy przeprowadza kontrolę podatkową u podatników zgodnie z przepisami zawartymi w Ordynacji podatkowej. Kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej, jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenia, że taki opór natrafi. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych.

10. Zadania związane z wymiarem, poborem oraz windykacją zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej realizuje Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115.
Pokój nr 10 – wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, składanie informacji w sprawie ww. podatków przez osoby fizyczne tel. 22 768-63-08
Pokój nr 11 – sprawy związane z wpłatami ww. podatków oraz ich windykacją, składanie deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej – tel. 22 768-63-14, 768-63-18.

Monika Ślusarczyk
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych


źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Podatek od nieruchomości w 2012 roku

Podatek od nieruchomości w 2012 roku

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *