www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Pytanie tylko, czy chcesz…

Mieszkasz na stałe w Łomiankach, ale nie masz tu meldunku? Nie ma problemu: i tak możesz uczestniczyć w wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r. Pytanie tylko, czy chcesz…

Dla przypomnienia, w 2002 r. frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 44%. To niewiele. Jeśli do tego dorzucimy 40% w ostatnich wyborach parlamentarnych i 50% w prezydenckich, to obraz Polski obywatelskiej, w której władza jest odbiciem społeczeństwa, ulega znacznemu zafałszowaniu.
W 2002 r. w Łomiankach mogło głosować prawie 14 000 osób. W rzeczywistości do urn poszło około 6 700 osób, czyli 48%. Obecny burmistrz został wybrany głosami 48% tych, którzy głosowali, czyli de facto, został wybrany dzięki poparciu 23% ogółu społeczeństwa (w I turze).
Czy chcesz, żeby w najbliższych wyborach ktoś wybrał za Ciebie?
Zgodnie z ordynacją wyborczą prawo wybierania do rady gminy i powiatu ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Termin „stale zamieszkuje” odnosi się także do osób, które mieszkają na obszarze gminy, a są zameldowane na terenie innych miejscowości (lub nie są nigdzie zameldowane). Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, nie rezygnuj ze swojego prawa współdecydowania o przyszłości Łomianek (czyli też przyszłości swojej rodziny)!
Procedura jest prosta: musisz jedynie złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach (ul. Warszawska 115) pisemny wniosek o wpisanie cię do rejestru wyborców. Decyzje o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje burmistrz w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku (po czym ma on obowiązek niezwło-cznie zawiadomić urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały, w celu wykreślenia go z rejestru wyborców w tamtej gminie).
Wyborcy wpisani do rejestru na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach, bez konieczności ponawiania wniosku. Odpowiednie wnioski są dostępne w UMiG. Warto poświęcić chwilę na wpisanie się na listę wyborców i na świadome oddanie swojego głosu w wyborach, aby ktoś nie wybrał za nas.

Sylwia Maksim-Wójcicka

Pytanie tylko, czy chcesz...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *