www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XIX sesja Rady Miejskiej

4 grudnia 2007 roku (wtorek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
– odpowiedzi na skargę wniesioną przez inicjatora referendum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr XVI / 88 / 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2007 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg jak również przebudowy już istniejących na terenie Gminy Łomianki,
– nieodpłatnego przekazania gruntu w użyczenie,
– wyrażenia zgody na użyczenie gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia ( działki o nr: 20,21,22,23/7 i 23/9),
– wyrażenia zgody na wieloletnie użyczenie gminnej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia,
– zmiany Uchwały Nr XI / 68 / 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 maja 2007 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
– podpisania z Powiatem Warszawskim Zachodnim Porozumienia dotyczącego funkcjonowania na terenie Gminy Łomianki Liceum Ogólnokształcącego oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
– przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Kampinos”” oraz zmian do Statutu,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe,
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
– określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– wyrażenia zgody na przekazanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z. o.o. majątku ruchomego o wartości zakupu 2 615 165,19 zł i do wartości po umorzeniu 2 433 391,31 zł.,
– zatwierdzenia taryf za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z odprowadzeniem ścieków z nieruchomości z terenu miasta i gminy Łomianki oraz taryf za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przez podmioty gospodarcze spoza gminy Łomianki,
– zmiany Uchwały Nr XLIII / 296 / 2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2006-2007 na wykonanie zadań inwestycyjnych,
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

XIX sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *