www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XLII Sesja Rady Miejskiej

8 października odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.Do porządku obrad wniesiona została autopoprawka burmistrzado projektu uchwały nr 8 – zmiany w budżecie. Ponadto,poprawiono omyłkę pisarską w projekcie uchwały nr 4 – WPI ZWiKSp. z o.o. Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej przyjęto 11 głosami zaprzy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

Kolejno, radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na objęcie patronatem Rady Miejskiej i BurmistrzaŁomianek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach – jednogłośnie,
  • odwołania Anny Kozińskiej ze stanowiska Kierownika UrzęduStanu Cywilnego – jednogłośnie,
  • uchwalenia „”Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla gminyŁomianki na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015″”oraz „”Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Łomiankina lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012 – 2015″” – 12 głosówza przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw,
  • uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2009-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. zo.o. – 8 głosów za przy 5 głosach wstrzymujących się i brakugłosów przeciw; radni poruszyli kwestie m.in. różnic międzywariantami, strat spółki związanych z aktualnymi stawkami i inwestycjami.Wniesiony został także wniosek formalny o umieszczeniew WPI odrębnego zapisu o możliwości zmiany WPI, któryjednak został odrzucony 7 głosami przeciw przy 5 głosach za i1 wstrzymującym się,
  • przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowew Łomiankach w jednostkę budżetową – jednogłośnie,
  • przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowew Dziekanowie Leśnym w jednostkę budżetową – jednogłośnie,
  • przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowew Dąbrowie w jednostkę budżetową – jednogłośnie,
  • zmian w budżecie gminy Łomianki na rok 2009 – 10 głosów zaprzy 4 wstrzymujących się i braku głosów przeciw.

W dalszej części obrad radni przeszli do sprawozdania burmistrzaz wykonania zadań między sesjami. Ostatnim punktem porządkuobrad były, jak zwykle interpelacje i wolne wnioski.

Ponadto, poruszono kwestie m.in. braku hydrantów przeciwpożarowychna Dąbrowie, budowy chodnika na ul. Wędkarskiej wDziekanowie Bajkowym, budowy ośrodka zdrowia przy ul. Szpitalnej,oraz potrzeby naprawy nawierzchni kilku ulic.

UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *