www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 luty 2012 roku (środa), o godzinie 12.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
2) wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach,
3) zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin,
6) nadania nazwy ulicy,
7) nadania nazwy ulicy,
8) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
9) wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy najmu pomieszczeń Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach,
10) zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania w 2012 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łomianki, w ramach „Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015,
11) ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki,
12) ustalenia opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki.

IV. Podjęcie stanowiska w sprawie „janosikowego”

V. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

XXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *