www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

10 pytań do… dyrektora GDDKiA

Od kilku lat w Łomiankach toczy się batalia o przebieg drogi ekspresowej przez teren naszej gminy. Po zmianie władzsamorządowych w 2006 w Łomiankach pojawia się coraz więcej faktów które zaprzeczają twierdzeniom poprzedniegoburmistrza Łucjana Sokołowskiego. Korzystając z możliwości zadałem 10 pytań Wojciechowi Dąbrowskiemudyrektorowi oddziału warszawskiego GDDKiA , dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Łomianki.


1. Dlaczego wszyscy drogowcy używają nazwy północnywylot z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska?Czy droga S7 zaczyna się i kończy w rejonie Łomianek, czyomawiany przez nas fragment, to część większej całości jakiegośukładu drogowego?

Określenie „Północny wylot z Warszawy w kierunku Gdańska” drogiekspresowej S7 jest nazwą zwyczajową, gdyż droga ta prowadzićbędzie ruch z Warszawy w stronę Gdańska. Droga S7 jest elementemplanowanego układu autostrad i dróg ekspresowych, którychramowy przebieg jest zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 15 maja 2004 w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych,(Dz.U. nr 128 poz. 1334). Jednocześnie jest to element docelowegoukładu dróg krajowych. Droga ekspresowa S7 prowadzi z Gdańskana południe do Rabki, przez Warszawę, Radom, Kielce, Kraków, Myślenice.Na odcinku od Rabki do granicy ze Słowacją, ze względu naograniczenia topograficzne przewidziana jest jako droga krajowaklasy głównej przyśpieszonej. Jednocześnie projektowany wylotdrogi ekspresowej S7 jest elementem warszawskiego węzła drogowego.Droga ekspresowa S7 dochodzi do projektowanej PołudniowejObwodnicy Warszawy (na północnym odcinku będzie toprzebudowana Trasa Armii Krajowej), z której na południu przezprojektowany odcinek drogi ekspresowej S7 Salomea – Wolica wyłączysię w kierunku Krakowa.

2. Od wielu lat prowadzona jest dyskusja nt. drogi ekspresowejS7 przez Łomianki, wykonano wiele analizi uzgodnień. Jaki wariant preferuje GDDKiA i dlaczego akurattaki?

Studia nad przebiegiem nowego wylotu drogi ekspresowej S7z Warszawy w kierunku Gdańska na zamówienie Generalnej DyrekcjiDróg Krajowych i Autostrad trwają od wielu lat. W ostatnich latachopracowano m.in. koncepcję programową tej drogi na odcinkuCzosnów – Kiełpin oraz studium techniczno-ekonomiczne tejdrogi na odcinku Kiełpin (Łomianki) – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.Zmiany w przepisach dotyczących prawa ochrony środowiska,jakie nastąpiły w roku 2005, w tym m.in. wprowadzenie koniecznościuzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachspowodowały, że ww. opracowania straciły aktualność i powstałapotrzeba wykonania nowego studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowegodla odcinka Czosnów – Trasa AK. W opracowaniutym wnikliwie przeanalizowano łącznie 5 wariantów przebieguww. trasy plus podwarianty na najbardziej newralgicznych odcinkach.Na terenie miasta i gminy Łomianki analizowano wariantyprowadzone wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 7, wariant samorządowypreferowany przez poprzednie władze Łomianek orazwarianty pośrednie częściowo przebiegające wzdłuż Wisły po waleprzeciwpowodziowym. W wyniku wykonanych analiz i zgodnieuchwałą Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA w materiałach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebiegudrogi ekspresowej S7 na omawianym odcinku przedstawiono3 warianty, które od Czosnowa do Kiełpina częściowo prowadząistniejącym śladem drogi krajowej nr 7, która byłaby przebudowanado standardów drogi ekspresowej. W Kiełpinie, przez zespół2 węzłów Kiełpin – Kolejowa następuje odejście ze śladu DK 7– ul. Kolejowa. Projektowana droga ekspresowa, śladem tzw. TrasyMszczonowskiej, kieruje się w kierunku południowo-zachodnim,między Terenem Kampinoskiego Parku Narodowego a istniejącązabudową dzielnicy Łomianek – Dąbrowa. Różnice w przebieguwspomnianych 3 wariantów mają miejsce już na terenie Warszawy,a w jednym z wariantów dodatkowo na terenie gminy BabiceStare. Wariant II nawiązuje do dawnych planów zagospodarowaniaprzestrzennego.
We wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia, złożonego do Wojewody Mazowieckiego,GDDKiA Oddział w Warszawie, wskazała wariant II B/II(na odcinku przechodzącym przez Łomianki, oba warianty pokrywająsię) jako preferowany.

3. Wiele lat poprzedni burmistrz Łomianek zabiegało zmianę lokalizacji trasy S7 nad Wisłę, dlaczego GDDKiAnie zgodziła się na ten akurat wariant? Jakie są rzeczowe argumentydrogowców przeciwko temu rozwiązaniu, przecieżw łomiankowskiej prasie poprzedniej kadencji tak bardzo zachwalanonam mieszkańcom STN.

GDDKiAniezgodziłasięnatzw.nadwiślańskiwariantsamorządowypreferowanyprzezpoprzedniewładzeŁomianekzwieluwzględów.Wwynikuwykonanychanaliz,wtymanalizywielokryterialnejopracowanychwariantówokazałosię,żejesttowariant,któryuzyskałnajniższenotowania,spośródwariantówrozważanych.WarianttenpodwzględemśrodowiskowymnaruszaterenychronioneNatura2000–ObszarDolinyŚrodkowejWisłyorazprzecinaterenyistniejącychrezerwatówprzyrody.PrzeprowadzeniewariantupowaleprzeciwpowodziowymodcięłobytrwaledostępdoWisłydlamieszkańcówŁomianekorazdlazwierzątprzemieszczającychsięzPuszczyKampinoskiejnadrzekę.Waspekciefunkcjonalno-technicznymprojektowanywariantwłączałbysięwukładdrogowyWarszawyprzezprojektowanyzespół6węzłówwMłocinach,wmiejscudotychczasplanowanegowęzłaWisłostradyzul.PułkowąiprojektowanąTrasąMostuPółnocnego.Wprowadzeniedodatkowejtrasyekspresowejwymagałobyzaprojektowaniazespołu6węzłówdrogowych.Dlaspełnieniawszystkichwymagańtechnicznychkoniecznebyłobyzajęciebardzodużegoterenu,aprzyistniejącychograniczeniachprzestrzennychbyłobytojednaktrudnedospełnienia.PonadtoruchzdrogiekspresowejwchodziłbywistniejącąWisłostradę,któraniemającmożliwościprzebudowydostandardówdrogiekspresowej,naodcinkudowęzłazTrasąArmiiKrajowejbyłabyzupełniezablokowanaruchem.Wariantsamorządowy,zgodniezżądaniempoprzednichwładzŁomianek,zakładałponadtodostępdotejtrasy,czyliwjazdnaniątylkowprzezwspomnianyzespół6węzłów,węzełzprojektowanąTrasąLegionowskąorazprzezwęzełKazuń.Dwaostatniewęzłymiałybyograniczonydostęp.WęzełKazuńmiałybybyćklasycznym„rozwidleniem”,wktórymłączybysię2drogiekspresowe:projektowanaiistniejącyodcinekdrogiekspresowejS7odCzosnowadoZakroczmia.PołączeniezTrasąLegionowską,któraprzewidywanajestjakodrogawojewódzkaumożliwiałobywjazdizjazdzdrogiS-7wTrasęLegionowską.Projektzakładał,zgodniezpreferencjamiwładzŁomianek,brakpołączeniazukłademdrogowymŁomianek,czyliodcięciemiastaigminyodtrasyS7,gdyżuważano,że„niechcemytranzytuprzeznaszeŁomianki”.Jesttoabsurdalnemyślenie.OdległośćzcentrumŁomianekdowęzłazTrasąLegionowskąwyniosłabyok.25km!

WariantV,pozapozytywnymstanowiskiemówczesnychwładzŁomianek,zostałnegatywnieocenionyprzezwładzeCzosnowaidzielnicyBielany,awięctereny,przezktóremiałabyprzechodzićplanowanatrasa(władzeCzosnowaiBielankategoryczniesprzeciwiałysięodcięciuwłasnychterenówodrzekiWisły)

Ponadtonależyzwrócićuwagę,żerealizacjawariantusamorządowegoniepoprawiłabyniezawodnościwęzładrogowegoWarszawy,gdyżwarianttenniebyłbynowymwylotemzWarszawywkierunkuGdańska.Wariant(y)IIB(II)iIII,tenwarunekspełniają.

4. Kiedy zostanie podjęta ostateczna i uzgodniona ze wszystkimi stronami decyzja środowiskowa i lokalizacyjna o przebiegu tej drogi przez naszą Gminę?
Zgodniezobowiązującymprawemdecyzjaośrodowiskowychuwarunkowaniachzgodynarealizacjęprzedsięwzięciaidecyzjaolokalizacjidrogiekspresowejwydawanajestprzezwojewodęmazowieckiego.Abymócwystąpićodecyzjęolokalizacjinależyposiadaćprawomocnądecyzjęośrodowiskowychuwarunkowaniach,którawyznaczyprzebiegdrogi.Planowanyterminuzyskaniatejdecyzji–IVkwartał2007r.

5. Czy budowa drogi S7 pozwoli na zmniejszenie kategorii drogowej ulicy Kolejowej w Łomiankach? Jednym z argumentów zwolenników trasy nad Wisłą jest informacja, że ul. Kolejowa na całej długości do granic Warszawy w przypadku wyboru wariantu 2 (tzw. trasy mszczonowskiej) stanie się również drogą ekspresową i zostanie poszerzona do 3 pasów ruchu w każda stronę.

RealizacjadrogiekspresowejS7zpewnościązmniejszypotokiruchudrogowegonaul.KolejowejwŁomiankach,wstosunkudowariantu,gdybyniewybudowanonowegowylotuzWarszawywkierunkuGdańskaidokonanoprzebudowyul.Pułkowejiul.Kolejowejdostandardówdrogiekspresowej.Nowatrasabędzieszczególnieatrakcyjnadlaruchutranzytowegoidocelowo–źródłowegodoizWarszawy.Oznaczato,żenaul.KolejowejdominowaćbędzieruchdocelowyzŁomianekdoWarszawy.JakdużebędąpotokiruchudrogowegopozrealizowaniunowegowylotuzWarszawyzależećbędzieodmieszkańcówŁomianek,bopamiętaćnależy,żeŁomiankisąibędąwprzyszłościjednąznajbardziejzmotoryzowanychgminsąsiadującychzWarszawą.AbyzmniejszyćpotokiruchudrogowegoiskłonićmieszkańcówdozmianyśrodkapodróżydoWarszawy,celowymwydajesięstworzeniewarunkówstworzeniedojazdudokomunikacjiwarszawskiej(liniimetra)komunikacjązbiorową.EwentualnaorganizacjatakiejkomunikacjinieleżywgestiiGDDKiA.

Jestnieporozumieniemmówienie,żeul.KolejowapowybudowaniudrogiekspresowejS7(wgwariantuII)staniesięrównieżdrogąekspresową.Będzietodroganiżejklasyfunkcjonalno-technicznejibędziezpewnościąbardziejdostępnadlapołączeńpoprzecznychniżobecnie.

6. Na czym ma polegać modernizacja ul. Kolejowej i czy GDDKiA zapewni na ten cel środki finansowe?

Naczymbędziepolegaćmodernizacjaul.Kolejowej,jakiejklasybędzietodroga,czybędzietoarteriałączącaŁomiankizWarszawąidrogąekspresowąS7,czyulicamiejskabezpieczna,przyjaznamieszkańcom,ześcieżkamirowerowymiibyćmożezliniątramwajowąjestsprawąotwartą.Zwracamuwagę,żeprzeniesienieruchutranzytowegoprzezŁomiankinanowoprojektowanądrogęekspresowąjestwielkąszansądlaŁomianekwaspekcieurbanistycznym.„NowaKolejowa”możewreszciezintegrowaćprzestrzenieobieczęściŁomianekibyćwniedalekiejprzyszłościwizytówkąmiasta.Wtejkwestiiaktywnośćwładzmiejsko-gminnychispołecznościlokalnejŁomianekjestnieodzowna.Jednakpamiętaćnależy,żekażdeograniczenieszerokościprzekrojujezdniizwiększeniedostępnościul.Kolejowejspowodujeograniczenieprzepustowościulicy.Awięcnależyposzukaćwtymwzględzieracjonalnegoconsensusu.

Naobecnymetapieniejestmożliwesprecyzowaniepraczwiązanychzobecnąul.Kolejową.

7. Czy to prawda, że GDDKiA chce w starej rezerwie Trasy Legionowskiej wybudować przeprawę przez Wisłę, czy ta planowana droga leży w kompetencjach GDDKiA?

ZgodniezdotychczasowymiustaleniamiTrasaLegionowskajestwpisanawPlanieZagospodarowaniaWojewództwaMazowieckiego,jakodrogakategoriiwojewódzkiej,wzwiązkuzczymwchwiliobecnejrealizacjatejtrasynieleżywkompetencjachGDDKiA.Niemniejjednakzauważyćnależy,żewszystkiedotychczasistniejąceprzeprawydrogowomostoweprzezWisłęsąwciągachdrógkrajowych.WzwiązkuztymprzyszłośćTrasyLegionowskiejwydajesiębyćotwarta,aletowymagadecyzjinaodpowiednichszczeblachwładzadministracjipaństwowejisamorządowej.

8. Czy GDDKiA jest gotowa rozmawiać z obecnymi władzami Łomianek w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przejazdów i przejść do KPN, o które będziemy zabiegać?.

Rozwiązanieukładudrogowo-ulicznegowrazzwyznaczeniemprzejazdówiprzejśćbezkolizyjnychwzdłużiwpoprzekprojektowanejdrogiekspresowejzawartejestwopracowanymstudiumtechniczno-ekonomiczno-środowiskowym.ZespółautorskifirmyDHVPOLSKAstarałsięuwzględnićzapewnieniewszystkichdotychczasowychpowiązańfunkcjonalno-przestrzennychrozciętychdrogąekspresowąterenów.Niewykluczasięuszczegółowieniaporuszonychkwestiiwzakresiepowiązańpoprzecznychnaetapiesporządzaniamateriałówdodecyzjilokalizacyjnej.

9. Czy to prawda że budowa drogi S7 w wariancie II spowoduje odciążenie ul. Kolejowej, jeżeli tak, to jak będzie rozkładał się wtedy procentowo ruch pomiędzy obie drogi, czy są jakieś badania na ten temat?

Należyoczekiwać,żebudowadrogiS7wwariancieIIspowodujeodciążenieul.Kolejowej,wstosunkudoprognozowanegoruchu,gdybydrogiekspresowejniewybudowano.Szacujesię,żewwarianciedrogiekspresowejwzdłużul.Kolejowejwroku2030zeszlakutegokorzystałobyprawie12000pojazdówwgodzinieszczytuporannego,zktórychok.10%byłybytosamochodyciężarowe.OpracowanaprognozaruchuwgwariantuIIwskazuje,żewroku2030drogąekspresowąprzejedziewciągugodzinyszczytuporannegook.4680pojazdów,wtym17,5%będątosamochodyciężarowe,natomiastzul.Kolejowejskorzystawgodzinieszczytu6820pojazdów,a8%znichbędątosamochodyciężarowe.Oznaczato,żeproporcjaruchumiędzytymitrasamibędziewynosić:41:59Zauważyćnależyrównież,żenawielkośćpotokówruchunaww.ciągachdrogowychwpłynierównieżscenariuszrozwojuwarszawskiegowęzładrogowego.WkontekściewielkościruchuwŁomiankachdotyczytokolejnościiczasuprzekazaniadoeksploatacjiTrasyMostuPółnocnegoiTrasyLegionowskiej.TaostatniatrasawprowadzaćbędzieprzedewszystkimruchnadrogęekspresowąS7.

10. Po wielu latach doczekaliśmy się w Łomiankach ustawienia świateł wzdłuż ul. Kolejowej, co zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo. Jednak wyjazd z Łomianek szczególnie rano jest coraz dłuższy. Kiedy odczujemy poprawę tej sytuacji, czy dopiero po Euro 2012?

ZnaczącapoprawasytuacjipowinnanastąpićpowybudowaniudrogiekspresowejS7naodcinkuKiełpin–TrasaAKwWarszawie.Wobeclicznychuwarunkowańprocesuprzygotowaniainwestycjiorazprocesurealizacji,atakżeogromuzadańinwestycyjnychwzakresierozwojuinfrastrukturykomunikacyjnejzwiązanejzplanowanymimistrzostwamiEuropywpiłcenożnej,będziemyzadowoleni,jeśliplanowanynowy,północnywylotdrogiekspresowejS7zWarszawywkierunkuGdańskaoddanyzostaniedoeksploatacjiprzedtymważnymwydarzeniemdlacałegonaszegokraju.

Radny Piotr Rusiecki
Gazeta Łomiankowska 13/2007

10 pytań do... dyrektora GDDKiA

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *