www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Budżet 2008

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki określone zostały na kwotę 68.806.674 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalonow wysokości 72.200.386 zł.
Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się kwotę 3.037.394 zł na spłatę rat: pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę kolektorów głównych i oczyszczalni ścieków – 2.000.000 zł, dwóch kredytów zaciągniętych w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS – 906.010 zł oraz trzech kredytów z BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych – 131.384 zł.
Po uwzględnieniu spłat z dochodów pożyczki oraz kredytów, deficyt budżetu Gminy wyniesie 6.431.106 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w BGŻ na termomodernizację placówek oświatowych w kwocie 1.275.653 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5.155.453 zł, pozostałymi jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Prognozuje się zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na początek 2008 roku w wysokości 22.443.129 zł. Łączna kwota długu na początek 2008 roku stanowić będzie 32,6% dochodów. Planowany procentowy udział spłat kredytów i pożyczki w kwocie 3.038.365 zł oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 963.500 złstanowić będzie 5,82% planowanych dochodów.

DOCHODY
Na 2008 rok prognozowane wpływy określa się na kwotę 68.806.674 zł. Dochody te są wyższe od wykonania w roku 2007 o 7% i będą pozyskane z następujących źródeł:
– Wpływy z podatków i opłat – 16.806.800 zł, 24,4% dochodów ogółem.
– Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37.904.026 zł, tj. 55%
– Dochody z majątku gminy – 2.563.000 zł, tj 4%.
– Pozostałe dochody własne – 1.338.700 zł, tj. 2%.
– Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.369.846 zł, 5% i jesto ok. 10% niższa niż kwota przekazana w 2007 r. (w trakcie roku budżetowego dotacje są zwiększane).
– Subwencja ogólna stanowi 10% dochodów Gminy. Na 2008 rok dla Gminy Łomianki ustalona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.677.302 zł, która jest wyższa o 3,3% od kwoty otrzymanej w 2007 roku.
– Dotacje z funduszy celowych – na 2008 rok zaplanowano dotację celową z PFRON w kwocie 147.000 zł (na poziomie roku bieżącego) jako rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej).

WYDATKI
Plan wydatków budżetowych ustalony został w kwocie 72.200.386 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2007 o 14,4%. Na realizację zadań bieżących przeznacza się 55.032.400 zł, co stanowi 76,2% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 17.167.986 zł i jest to 23,8% wszystkich wydatków.

Strukturę głównych wydatków określa załącznik graficzny. Analiza wydatków przedstawiona jest na stronie internetowej www.lomianki.pl

WYDATKI MAJĄTKOWE
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.167.986 zł, która stanowi 23,8% wszystkich wydatków budżetowych i jest wyższa o 39,3% od przewidywanego wykonania w roku 2007. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano 16.591.986 zł, a na wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego – 576.000 zł. Na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej przeznaczono ponad 4 mln zł.

Gazeta Łomiankowska nr 01/2008

Budżet 2008

Budżet 2008

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *