www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Budżet Gminy Łomianki 2020

14 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła Uchwałę Budżetową Gminy Łomianki na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030.

„Sesja Budżetowa”, podczas której radni zgłaszali, wycofywali i ponownie zgłaszali swoje zmiany do projektu przedstawionego przez Burmistrz Łomianek, była podzielona na trzy części, co było spowodowane m.in. koniecznością naniesienia korekt do dokumentu przez Skarbnik Gminy. Ostatecznie budżet przyjęto 12 głosami, 3 radnych było przeciw, a 5 się wstrzymało.

W Budżecie Gminy Łomianki na rok 2020 ustalono dochody ogółem na kwotę 187.300.596,00 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 186.885.977,00 zł i dochody majątkowe na kwotę 414.619,00 zł. Natomiast wydatki ustalono na kwotę 206.394.586,76 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 167.681.496,76 zł i wydatki majątkowe na kwotę 38.713.090,00 zł. W budżecie ustalono deficyt na kwotę 19.093.990,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji gminnych. Przychody zaplanowano w kwocie 22.000.000,00 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych, natomiast rozchody ustalono w kwocie 2.906.009,24 zł.

O opinie na ww. temat poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak oraz radnych: Tomasza Dąbrowskiego, Mateusza Krogulca, Piotra Bartoszewskiego, Michała Naftyńskiego, Marcina Etienne, Grzegorza Bryka, Janusza Skoniecznego i Krzysztofa Wawra (brak odpowiedzi). Otrzymane opinie publikujemy poniżej.

___________________

Małgorzata Żebrowska-Piotrak – Burmistrz Łomianek
Projekt budżetu przedstawiłam radnym Rady Miejskiej już w połowie listopada 2019 r. Planując budżet gminy na 2020 rok, brałam przede wszystkim pod uwagę potrzeby mieszkańców, możliwości finansowe gminy i wszelkie aspekty prawne, które zagwarantują jego prawidłowe wykonanie.Propozycja była zrównoważona, obliczona na rozwój gminy w całej kadencji. Każda z pozycji była przemyślana i przeanalizowana pod względem pierwszeństwa potrzeb mieszkańców czy prawa własności gminy do każdej z działek, na których były planowane najbliższe inwestycje. Projekt był szeroko omawiany z radnymi i możliwe do zrealizowania ich wnioski w większości zostały wprowadzone. Omówiliśmy też wszystkie merytoryczne zagrożenia pozostałych proponowanych przez radnych zmian, zatem nie może być mowy o braku ich wiedzy w tym zakresie.
Radni zazwyczaj analizują budżet w kontekście potrzeb rejonów, z których się wywodzą. To z jednej strony naturalne, z drugiej krótkowzroczne. Dla mnie – burmistrza Łomianek – zaproponowany projekt musi być dokumentem pełnym, zabezpieczającym potrzeby wszystkich mieszkańców. Musi być pierwszym etapem następnych działań i częścią planu na kolejne lata. W moim przekonaniu projekt budżetu planowany konsekwentnie powinien w przyszłości rozwijać gminę pod każdym względem i poprawiać warunki życia wszystkich mieszkańców. I taki projekt budżetu został przygotowany. Radni wprowadzili jednak do niego daleko idące zmiany, a ja jako burmistrz jestem zobowiązana do realizacji uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Miejską.

TOMASZ DĄBROWSKI – Radny Rady Miejskiej
Po raz pierwszy miałem do czynienia z planowaniem budżetu gminy. To naprawdę ogromne wyzwanie, trudne decyzje i odpowiedzialność za rozwój gminy, możliwości edukacyjne jej mieszkańców, ich bezpieczeństwo i ogrom innych obszarów, za które odpowiada samorząd. Każda z inwestycji wydaje się potrzebna, każdy remont niezbędny, a środki ograniczone. Trudność polega na wybraniu najpotrzebniejszych i priorytetowych dla większości. To były trudne rozmowy, negocjacje, różne potrzeby i różne poglądy na temat tego, co już, a co może poczekać. Zmodyfikowaliśmy budżet przygotowany przez Panią burmistrz i wprowadziliśmy do niego nowe zadania. Teraz musimy zrobić wszystko, by pomóc zarządowi gminy w jego realizacji. Wiem, że zmiany w trakcie roku będą konieczne, ze swojej strony zrobię jednak wszystko, aby podejmować decyzje dobre dla mieszkańców naszej gminy.

MATEUSZ KROGULEC – Radny Rady Miejskiej
Uchwalenie budżetu to nie tylko podniesienie ręki „za” lub „przeciw”, to duża odpowiedzialność. Budżet, który uchwaliliśmy był wynikiem trudnego kompromisu. Kompromis definiuję jako sytuacje, kiedy dwie strony kończą rozmowę równie niezadowolone. Projekt przygotowany wcześniej przez burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak był w mojej opinii merytoryczny, przemyślany, spójny, dalekowzroczny i pozbawiony wad prawnych. Z tym poglądem zgodziła się również Regionalna Izba Obrachunkowa. Ten, który przyszło nam głosować był wynikiem porozumienia większości radnych. Niektóre zmiany w mojej ocenie będą niemal niemożliwe do zrealizowania. W przyszłości życzyłbym sobie, aby móc podejmować decyzje oparte na prawnie realnych projektach. Cieszy, że zostało wiele zadań naprawdę potrzebnych i służącym poprawie jakości życia mieszkańców gminy – nie tylko jednostek.

PIOTR BARTOSZEWSKI – Radny Rady Miejskiej
Budżet na rok 2020 to najgorszy budżet w historii Łomianek:1. wydatki budżetowe są najwyższe w historii Gminy (206 mln zł) przy czym wydatki na inwestycje stanowią zaledwie 18,7% wszystkich wydatków.
2. deficyt budżetowy jest najwyższy w historii Łomianek (ponad 19 mln zł).
3. dla zrównoważenia budżetu Gmina zaciągnie22 mln zł długu w postaci obligacji, którego spłatę planuje się rozpocząć dopiero po zakończeniu obecnej kadencji (po roku 2025).
4. zaciągnięty dług będzie wykorzystany na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. wynikającego z rozdmuchanych wydatków bieżących. Np. na zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg i chodników zaplanowano 3,1 mln zł (w 2019 r. zimowe utrzymanie kosztowało 960 tys. zł).
5. w budżecie 2020 nie widać perspektyw i kierunków rozwoju Gminy, a zaplanowane inwestycje są chaotycznie i bez przemyślenia.
Głosowałem przeciw budżetowi, gdyż w mojej ocenie zaciągnięty dług nie służy rozwojowi Łomianek, a jest długiem konsumpcyjnym przeznaczonym na rozdmuchane wydatki bieżące.

MICHAŁ NAFTYŃSKI – Radny Rady Miejskiej
To był pierwszy budżet zaprojektowany i uchwalony przez nowe władze Łomianek. Prace nad uchwałą budżetową były długotrwałe i bardzo burzliwe. Na projekt zaproponowany przez Urząd Miasta radni nanieśli wiele poprawek. Wprowadzając nowe zadania i przesuwając środki radni dali Urzędowi wyraźnie do zrozumienia, że chcą aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju gminy. Że chcą być ciałem inicjującym, a nie wyłącznie zatwierdzającym. Mnie osobiście najbardziej cieszy fakt, że w nowym budżecie zostały umieszczone szkoły i przedszkola oraz zaplanowano budowę dwóch remiz dla naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Edukacja i bezpieczeństwo to dla mnie sprawy priorytetowe i uważam, że powinniśmy im poświęcać dużo więcej uwagi. Wierzę, że budżet na rok 2021 będzie projektowany zdecydowanie sprawniej, a radni będę zapraszani do procesu współtworzenia jego koncepcji na bardzo wczesnym etapie.

MARCIN ETIENNE – Radny Rady Miejskiej
Zaproponowany przez Burmistrz Łomianek projekt uchwały budżetowej na 2020 r. został przez większość radnych odrzucony. Wprowadzili oni do budżetu kilkadziesiąt nowych zadań inwestycyjnych. Większość z nich nie ma pokrycia w środkach, jakie znajdują się w budżecie. Są też takie, które nie będą mogły być realizowane ze względów czysto prawnych (Gmina nie jest właścicielem gruntów). Jednocześnie zdjęto środki z zadań inwestycyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Przykładem jest przebudowa ul. Fabrycznej, którą miało zostać poprowadzone odwodnienie z ul. Warszawskiej. Obcięto również połowę środków zabezpieczonych na budowę szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W efekcie spodziewam się niewykonania budżetu, co w konsekwencji może doprowadzić do nieudzielenia Burmistrz Łomianek w 2021 r. absolutorium.

GRZEGORZ BRYK – Radny Rady Miejskiej
Radni Prawa i Sprawiedliwości nie są zadowoleni z przygotowanego budżetu na rok 2020. Łomianki są bardzo zamożną gminą w skali kraju. Dochody na jednego mieszkańca wynoszą około 3500 zł a budżet jest deficytowy. Przewiduje się zadłużenie w wysokości 20 mln zł, które zostanie pokryte obligacjami. W większości nie na inwestycje lecz na wydatki bieżące. Nie wykorzystuje się programów rządowych np. Senior+, na budowę tak potrzebnego mieszkańcom domu dziennego pobytu dla seniorów, klubu seniora czy programu Maluch+ na budowę również pilnie potrzebnego żłobka miejskiego. I choć w Urzędzie Miasta funkcjonuje referat ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, takich funduszy w tym budżecie nie zaplanowano. Na wniosek radnych wprowadzono co prawda do budżetu na rok 2020 istotne zmiany, ale pozostaje on wciąż nierozwojowy i nie gwarantuje harmonijnego rozwoju naszej gminy.

JANUSZ SKONIECZNY – Radny Rady Miejskiej
Uchwaliliśmy budżet kompromisów. Po koniec września Klub Radnych „Mieszkańcy Łomianek” złożył prawie 70 wniosków do budżetu na 2020 rok. Wiedzieliśmy, że nie wszystkie nasze wnioski mogą zostać uwzględnione, jednak chcieliśmy pokazać ogrom potrzeb. Liczyliśmy, że do budżetu trafi około 20 wniosków z początku przygotowanej przez nas listy. W projekcie uwzględniono część z nich i 15 listopada poznaliśmy projekt budżetu. Projekt uzyskał pozytywną opinię RIO, jednak powstały wątpliwości czy uzyska on wystarczające poparcie wśród radnych. Wystąpiłem z inicjatywą, by to radni opracowali listę poprawek do projektu uchwały budżetowej, niezbędną do uzyskania poparcia w głosowaniu. Dziękuję wszystkim radnym, którzy pomogli osiągnąć ten kompromis.


Załączone dokumenty:
Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2020 Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku.pdf

 

Budżet Gminy Łomianki 2020

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. Karolina

  Argument radnego Bartoszewskiego o kosztach odśnieżania jest nie tylko śmieszny, ale i żałosny.
  Jeżeli Pan nie wie, że kwota, na którą pan się powołuje to tylko zabezpieczone środki, a w efekcie np. z powodu braku śniegu, będzie ona zasadniczo niższa, to nie powinien Pan zasiadać w radzie.
  No chyba, że Pan specjalnie kręci kwotami w celu wprowadzenie czytelników w błąd.

  Panie Bartoszewski czas minipulacji w minął i ekipa do której Pan się zalicza się srogo na tym przejechała. Sam Pan tego doświadczył i gdyby nie rezygnacja lub jak mówią ludzie dezercja p.Rusieckiego, to by Pan nie był radnym, bo zbyt mało osób na Pana zagłosowało. Trochę pokory Panie Bartoszewski.

  Jak już Pan jest radnym to niech się Pan weźmie do konstruktywnej pracy dla mieszkańców, a nie Pan wypisuje takie głupoty.

  Dziwię się Łomianek Info, że publikuje Pan wypowiedzi, bo zwyczajnie szkoda na to papieru.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Aśka

  A ja cieszę się, że w Info można przeczytać jak zawsze informacje bez cenzury. A to czy radny Bartoszewski pisze mądrze czy nie, to powinien ocenić każdy czytelnik i dzięki Info mamy taką możliwość.
  Żadna gazeta urzędu nie zastąpi prasy niezależnej. Choć to co pisali w Łomiankowskiej redagowanej przez red. Zielke to był szczyt propagandy. Teraz jest lepiej bo tak urzędowo informacyjne bez szlakowania inaczej myślących.

  Ja do tego co mówi i pisze radny Bartoszewski zawsze podchodziłam z dużym dystansem, ale i tak na tle pozostałych jego kolegów jest dość rozgarnięty.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Kaśka

  Trochę mnie dziwi przeznaczenie znacznych środków na kolejne budynki dla strażaków. Oczywiście szanuje ich pracę, ale zarówno w Łomiankach jak i w Dziekanowie są budynki z których strażący korzytają. Co z tymi budynkami? Rozbiórka?
  Kto z radnych to zaproponował? Czy nie ma ważniejszych spraw do załatwienia?

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Głos z Kiełpina

  I to mi się podoba. Po latach zupełnego pomylenia w łomiankowsim samorządzie wreszcie wróciła normalność.
  Wróciła dyskusja, szukanie rozwiązań i wskazywanie pomysłów.
  Zgodnie z ustawą rada miejska ustala to co ma robić burmistrz i burmistrz to wykonuje. Zmiany w trakcie roku będą, ale to radni mają moc uchwałodawczą i ich za to będziemy rozliczać.
  BRAWO MIESZKAŃCY ŁOMIANEK!

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *