www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Burmistrz Łomianek informuje o systemie obronnym na terenie Gminy Łomianki

Jak informuje Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak – sprawami obronnymi i szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym w Gminie Łomianki zajmuje się Referat ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Straży Miejskiej w Łomiankach.

 

Do podstawowych zadań Referatu w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności należą:

 • Realizacja zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania kryzysowego.
 • Monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń, obsługa i merytoryczne wsparcie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym uruchamianie procedur i planów działania, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.
 • Współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpośredniej ochrony przed powodzią.
 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 • Realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obrony.
 • Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem kierowniczej kadry urzędu i radnych będących żołnierzami rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 • Opracowywanie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej związanej z doręczeniem kart powołania żołnierzom rezerwy w czasie mobilizacji.

 

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Gmina Łomianki w latach 2022-2023 uczestniczyła w projekcie: „Mazowieckie Syreny+” zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem projektu była rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności, a jego realizacja pozwoliła na:

 • powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
 • uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
 • możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
 • zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Urzędem Miejskim w Łomiankach;
 • możliwość utrzymania stałego kontaktu przez Urząd Miejski w Łomiankach z administracją rządową szczebla centralnego;
 • możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Na dzień dzisiejszy system Gminy Łomianki składa się z 6 szt. syren alarmowych zlokalizowanych na budynkach: przy ul. Partyzantów 8 (budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej), przy ul. Wiejskiej 12A (budynek Centrum Kultury w Łomiankach), przy ul. Por. Akinsa 6 (budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym), przy ul. Rolniczej 435 (budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim), przy ul. Parkowej 2 (budynek Świetlicy Miejskiej w Burakowie) i przy ul. Strzeleckiej 35 (budynek Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej) oraz jednego stanowiska operatorskiego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 115 (budynek Urzędu Miejskiego w Łomiankach).

System Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Łomiankach połączony jest z Systemem Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Systemem Wojewódzkim co umożliwia uruchomienie alarmu / komunikatów z pulpitu sterowania Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego jak i Wojewody Mazowieckiego. System wyposażony został w awaryjne zasilanie, które umożliwia mu kilkudniową pracę w przypadku utraty zasilania z sieci 230 V.

W związku z obecną sytuacją związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, pracownik Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Straży Miejskiej w Łomiankach raz dziennie (w godzinach porannych) zdalnie sprawdza poprawność działania systemu. Przy okazji świąt i uroczystości państwowych dokonywane są tzw. głośne testy systemu, np. 1 sierpnia.

 

JODEK POTASU

Na wypadek zagrożenia radiacyjnego w 2022 roku na terenie Gminy Łomianki (zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego) utworzonych zostało 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu. Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu: ul. Parkowa 2 – budynek świetlicy, ul. Warszawska 73 – budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Wiejska 12A – budynek Centrum Kultury, ul. Staszica 2 – budynek ICDS (sala gimnastyczna, wejście od ul. Warszawskiej), ul. Partyzantów 31 – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach, ul. Por. Akinsa 6 – budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, ul. Strzelecka 35 – budynek Szkoły Podstawowej w Sadowej, ul. Rolnicza 435 – budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Gmina Łomianki otrzymała od Wojewody Mazowieckiego 40 530 szt. tabletek z jodkiem potasu. Tabletki zostały rozdzielone na ww. punkty wydawania oraz zawiezione do Domu Pomocy Społecznej w Sadowej i Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Gmina Łomianki zleciła druk ulotek i plakatów informacyjnych dotyczących akcji podawania preparatu jodowego. Ponad 10 000 szt. ulotek zostało dołączonych do Biuletynu Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”, kolejne 8000 szt. zostało rozwiezione do punktów wydawania tabletek. Ulotki zostały również zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej i w mediach społecznościowych.

 

SZKOLENIA I ĆWICZENIA

Pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Straży Miejskiej w Łomiankach wraz z przełożonym stale pogłębiają swoja wiedzę w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego.

W 2023 roku wszyscy ukończyli Kurs Obronny organizowany przez Ministra Obrony Narodowej. Zdobyli tym samym wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, polityki bezpieczeństwa, pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa pod kątem roli poszczególnych uczestników w systemie obronnym.

Dodatkowo ukończyli specjalistyczne szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej przygotowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W listopadzie 2023 r. w Centrum Kultury w Łomiankach przeprowadzone zostało ćwiczenie obronne w formie gry decyzyjnej pk. „ŁOMIANKI – 23”. Tematem ćwiczenia było: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja wybranych zadań operacyjnych, wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Łomianki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

W grze decyzyjnej wzięli udział:

 • Kierownictwo Urzędu Miejskiego: Burmistrz, Pierwszy Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik.
 • Kadra Kierownicza Urzędu Miejskiego w Łomiankach: Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów, Komendant Straży Miejskiej wraz z pracownikami Referatu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.
 • Samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
 • Kierownicza kadra podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Cele szkoleniowe przeprowadzonej gry decyzyjnej:

 • przygotowanie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • pogłębianie i utrwalanie umiejętności i nawyków oraz znajomości zasad i procedur dotyczących planowania i wykonywania zadań obronnych,
 • doskonalenie umiejętności oceniania sytuacji, a także rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o przyjęte procedury,
 • kształtowanie u uczestników ćwiczenia, umiejętności i nawyków działania zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami podczas realizacji zadań obronnych.

W 2024 roku Gmina Łomianki weźmie udział w ćwiczeniach obronnych organizowanych przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego pk. „ZACHÓD 2024”. Celem ćwiczeń będzie sprawdzenie w praktycznym działaniu rozwiązań przyjętych w planach operacyjnego funkcjonowania oraz utrwalanie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów i stanowisk kierowania do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Co miesiąc pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego biorą czynny udział w treningach radiowych systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

W listopadzie 2023 Gmina Łomianki wzięła udział w ćwiczeniach sprawdzających procedury systemu zarządzania kryzysowego pk. „LIBERO 2023” zorganizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Raz w roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego biorą udział w ćwiczeniu taktyczno-specjalistycznym pk. „RENEGADE/SAREX” organizowanym z rozkazu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ćwiczenie obejmuje obszar obrony powietrznej i zakłada uprowadzenie cywilnego statku powietrznego oraz możliwość wykorzystania go do ataku o charakterze terrorystycznym, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czasu reakcji oraz wymiany informacji pomiędzy podmiotami.

 

OBRONA CYWILNA

W związku z uchyleniem w dniu 23.04.2022 r. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2021.372) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.2002.96.850), Gmina Łomianki nie posiada podstaw prawnych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Niemniej jednak, pracownicy Referatu ds. obronnych i zarzadzania kryzysowego Straży Miejskiej w Łomiankach dbają o należyty stan techniczny sprzętu i wyposażenia znajdującego się w magazynie OC.

W przypadku poważnego zagrożenia na terenie Gminy Łomianki istnieje możliwość wnioskowania o wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Więcej informacji w Poradniku Rządowego  Centrum Bezpieczeństwa na czas kryzysu i wojny https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

źródło: UM Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. Xenia

  Dobrze, że w tej kadencji tymi sprawami zajmowali się ludzie kompetentni, a nie tak jak to wcześniej było kolesiostwo i ten dziwny gość od zabawy dużych chłopców w wojnę na polu Wilczeńca.

  5
  2
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *