www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czy radni Rady Miejskiej w Łomiankach wywiązali się z obietnic wyborczych?

Wszystkich radnych Rady Miejskiej poprosiliśmy – w lutym 2024 roku – o to, by podsumowali swoją upływającą kadencję. Poprosiliśmy o fakty, konkrety zadając pytanie: „Co się Państwu udało, a czego nie udało się zrealizować z Waszych deklaracji wyborczych z 2018 roku.”

Nie wszyscy radni zechcieli się podzielić swoimi dokonaniami. Poniżej publikujemy otrzymane odpowiedzi w kolejności przesyłania.

 


MARIA PSZCZÓŁKOWSKA

Kadencja 2018-2024 była bardzo trudna. W skład nowej rady weszło wiele osób, które wcześniej nie działały w środowisku samorządowym. Podejmowanie uchwał i przyjmowanie wniosków w sprawie nowych projektów, które nie miały szans na realizację stawały się normą. Obecna Rada jest bardzo zróżnicowana osobowościowo, radni zgłaszali bardzo różne potrzeby, często rozbieżne, to nie ułatwiało podejmowania jednomyślnych decyzji. Sesje bywały emocjonujące i pełne sporów – mniej lub bardziej kulturalnych. W wielu kwestiach dochodziliśmy do porozumienia, inne uchwały wielokrotnie trafiały pod obrady i nigdy nie znalazły pozytywnego zakończenia. Podejmowaliśmy uchwały o zmianie budżetu, wprowadzaliśmy nowe zadania, z niektórych rezygnowaliśmy. Skuteczność działań Radny Miejskiej z Urzędem Miejskim zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób przekazujemy sobie informacje, jak współpracujemy i dzielimy się wiedzą. Dobra komunikacja pomaga osiągać wyznaczone cele. Jeśli nie działa prawidłowo, utrudnia ich realizację, ogranicza rozwój i blokuje zmiany. W VIII kadencji Rady Miejskiej Łomianek odbyły się 94 sesje, na których podjęto ponad 660 uchwał. Tym czym możemy się pochwalić to nowa szkoła w Sadowej, przedszkole na ul. Piaskowej, modernizacje placów zabaw, doświetlenia przejść dla pieszych, budowa nowych dróg i ścieżek rowerowych. Sukcesem jest także Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny i realizowane z niego projekty, środki przekazywane dla NGO na realizację zadań dla naszych mieszkańców i wdrożenie Łomiankowskiej Karty Mieszkańca, której uruchomienie może realnie zwiększyć wysokość podatków, które wpływają do gminy.


MARCIN ETIENNE

Startując pięć lat temu w wyborach do Rady Miejskiej, zobowiązałem się Mieszkańcom: 1. zabezpieczyć w budżecie środki na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych, 2. współpracować na rzecz uregulowania kwestii związanych z własnością dróg, w tym wsparcia budowy sieci wod.-kan., 3. dopilnować, by wybudowano szkołę podstawową w Sadowej, 4. wstrzymać zadanie dotyczące budowy tzw. „małej obwodnicy”.
I tak:
1. Dzięki m.in. zabezpieczonym środkom w budżecie gminy wykonana została dokumentacja projektowa modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wyremontowano 3 km. wałów.
2. W samym Dziekanowie Bajkowym gmina pozyskała ponad 60 działek drogowych (1,5 ha). Moim zdaniem sporo, zważywszy na przypadki, w których jedna działka potrafi być współwłasnością kilkudziesięciu osób. Dzięki pozyskaniu gruntów możliwe było np. wpisanie do budżetu inwestycji dotyczącej modernizacji ul. Waligóry oraz instalacji kilkunastu punktów oświetleniowych na różnych fragmentach dróg Dziekanowa Bajkowego. Kolejne w przygotowaniu (przesunięte ogrodzenia).
3. W zeszłym roku oddana została do użytku Szkoła Podstawowa w Sadowej. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek oświatowych w powiecie. Dzieci uczą się tu w małych grupach, w nowoczesnych salach lekcyjnych.
4. Niekorzystana dla mieszkańców inwestycja dot. „małej obwodnicy” została skutecznie wstrzymana.
W Dziekanowie Bajkowym zwodociągowano 4 ulice. Kolejne 3 posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia (realizacja w 2025 r.). Wybudowano infrastrukturę wod.-kan. w ul. Rolniczej. To ważne, bo przygotowana została w ten sposób główna arteria dla dalszych inwestycji wodociągowych w ulicach od niej odchodzących. Trwa realizacja inwestycji dot. przebudowy ul. Marii Kownackiej na odcinku 300 metrów od ul. Rolniczej. Będzie wodociąg, kanalizacja oraz przebudowana droga. Obecnie Urząd przygotowuje przetarg. Inwestycja ma powstać jeszcze w tym roku. Na terenie Dziekanowa Bajkowego na ukończeniu jest również budowa boiska do piłki nożnej.
Przez cały okres kadencji przewodniczyłem ponad 70. obradom prac Komisji Społecznej. Zorganizowałem dwie debaty z udziałem mieszkańców dotyczące służby zdrowia działającej w naszej gminie w ramach NFZ oraz debatę dotyczącą prowadzonego liceum. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Wspierałem swoimi działaniami Straż Miejską w prowadzonych akcjach usuwania z gminnych dróg porzuconych pojazdów (ponad 40 usuniętych pojazdów i dodatkowo 180 wszczętych postępowań). Ściśle współpracowałem z KDS ds. Zwierząt.
Uczestniczyłem w 92/93 posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej. W ramach interwencji mieszkańców składałem liczne wnioski i interpelacje. Na koniec, rzecz najistotniejsza. Informowałem Mieszkańców na bieżąco za pomocą strony www oraz mediów społecznościowych o wszystkich bieżących problemach, złożoności procesów inwestycyjnych, jak również wynikach pracy Urzędu oraz Rady Miejskiej.
Żałuję, że do tej pory nie udało się przyjąć uchwały krajobrazowej. Dostrzegam również spory problem w opóźnieniu realizacji inwestycji wod.-kan. na terenach wiejskich. Powodem jest skarżenie inwestycji przez pojedynczych właścicieli gruntów, którzy skutecznie blokują tę, jakże ważną, inwestycję.


MAGDALENA CŁAPIŃSKA

Jako radna postawiłam na rozwój infrastruktury sportowej i wsparcie wszelkich inicjatyw kulturalnych, ale inwestycja w pierwszą w Łomiankach halę pneumatyczną cały czas była dla mnie priorytetem. Dzięki konsekwentnym działaniom udało się ja zrealizować, a uczniowie mają możliwość korzystania z pełnowymiarowego boiska, bieżni i aktywności na powietrzu podczas zajęć WF również w okresie zimowym.
Byłam i jestem zainteresowana kwestiami bezpieczeństwa mieszkańców. Podjęłam szereg działań w tym obszarze, m.in. inicjatywy poprawy oświetlenia i oznaczenia przejścia dla pieszych przy kompleksie sportowym przy ul. Wiślanej czy wymiany zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
Zainicjowałam liczne projekty z udziałem znanych sportowców, takich jak Monika Pyrek, Cezary Trybański, Krzysztof Ignaczak, Iwona Niedźwiedź czy Otylia Jędrzejczak (wśród nich choćby Alternatywne Lekcje WF, Szyjemy Sport na miarę, Otylia Swim Cump).
Osobiście organizowałam działania charytatywne, pomagając najbardziej potrzebującym mieszkańcom, zarówno w okresie pandemii, jak i w trudnym czasie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie.
Aktualnie wspieram z całą mocą odradzanie się łomiankowskiej jadłodzielni. Nie zapominam też o domu dziecka w Dziekanowie Leśnym, którego wychowankom towarzyszę od początku istnienia placówki.
Podjęłam współpracę z ministrami i samorządowcami spoza naszej gminy, aby przenieść na nasz grunt sprawdzone pomysły i szukać sojuszników wśród sąsiadów. Moje zaangażowanie w promocję miasta zaowocowało m.in. wystąpieniem z prezentacją naszych lokalnych działań podczas panelu dyskusyjnego na europejskim kongresie sportowym w Zakopanem.
Od początku wspieram dostęp do kultury w Łomiankach. Inicjatywa Filharmonii dla uczniów z miejscowych szkół i przedszkoli, współpraca z uznanymi artystami promującymi Łomianki oraz wystawienie musicalu Naprawczak to tylko niektóre projekty, które wypełniły lukę i wniosły do miasta powiew świeżości.
Dobrym podsumowaniem kadencji jest wypracowanie kompromisu w sprawie uchwały budżetowej.


TOMASZ DĄBROWSKI

Niebawem po ponad 5 latach zakończy się VIII kadencja Rady Miejskiej w Łomiankach. Dla mnie był to przede wszystkim czas wytężonej pracy (byłem członkiem 4 komisji stałych) oraz nauki obowiązujących przepisów prawa i procedur obowiązujących w samorządzie. W 2018 roku do wyborów szedłem z obszernym programem i całą masą pomysłów. Szybko jednak zorientowałem się, że aby wprowadzić w życie jakiekolwiek zmiany musi być choćby nić porozumienia na linii Burmistrz – Radny – Sołtys/Przewodniczący Osiedla. Dzięki takiej współpracy oraz zaangażowaniu pracowników UM i mieszkańców dziś mogę cieszyć się ze zrealizowanych projektów takich jak: rozbudowany system monitoringu miejskiego, inteligentne przejścia dla pieszych, nowe pojazdy dla Straży Miejskiej, OSP Dziekanów Polski i OSP Łomianki. Szczególnie cieszę się z wybudowanego placu młodzieżowego w Dziekanowie Leśnym, budowanej świetlicy miejskiej oraz Pomnika poświęconego Lotnikom Amerykańskim, który powstał na kanwie współorganizowanej przeze mnie uroczystości poświęconej wydarzeniom z ‘44 roku. Nie wszystkie moje założenia udało się jednak zrealizować lub z ich realizacji nie jestem zadowolony. Tak jest chociażby z wprowadzonym z mojej inicjatywy programem „Łomianki – Miasto Przyjazne Weteranom”, mimo przyjętej uchwały RM w tej sprawie, organizacja i realizacja programu ze strony Urzędu pozostawia wiele do życzenia. Dzięki 5-letniej działalności samorządowej oraz współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w tym przede wszystkim Związkiem Kombatantów RP i BWP – Koło w Łomiankach chciałbym zrealizować jeszcze wiele przedsięwzięć na terenie naszej Gminy, dlatego też będę starał się o reelekcję.


JOANNA ZABŁODZKA ŁUDZEŃ, BRZEGORZ BRYK

Udało się nam:
– udzielenie właścicielom budynków, lokali mieszkalnych, spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty 98% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– podwyższenie dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli
– podwyższenie z 1% do 2% funduszu na nagrody dla nauczycieli
– wprowadzenie projektu budowy radiowęzła w 2 szkołach podstawowych w Łomiankach
– podniesienie ekwiwalentu dla strażaków
– współpraca przy tworzeniu programu opieki nad zwierzętami ( darmowa sterylizacja i czipowanie)
– skuteczne działania przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
– pomoc przy uzyskaniu różnych celowych dotacji rządowych (np. dotacja na wóz strażacki)
– interwencje w sprawach bieżących remontów (drogi opaskowej E7, ul. Prostej)
– zabezpieczenie wyjazdu z osiedla Równoległa
– przebudowa ul. Baonu Zośka
Nie udało się:
– wpłynąć na Władze Miejskie w celu ograniczenia wydatków bieżących na rzecz zwiększenia inwestycji
– zmobilizować Władze Miejskie do szerszego korzystania z dotacji w ramach rządowych programów (np. senior+, termomodernizacja)
– zrealizować wniosku o odwodnienie ulicy Konarskiego, budowy ul. Prostej
– zrealizować projekt kącika grillowego przy osiedlu Równoległa


AGNIESZKA ZDUNEK

Kończąca się właśnie kadencja każe zadać sobie pytanie – jak oceniam minione ponad 5 lat swojej pracy w Radzie Miejskiej. Czy mój mandat przyniósł jakąś wartość dla społeczności, głosami której zostałam do Rady wybrana? Czy nie zawiodłam oczekiwań wyborców, sąsiadów, lokalnej społeczności? Co się udało zrobić, a czego nie?
Zaczęłam swoją pracę w Radzie od starań o przebudowę placu zabaw w Dąbrowie Leśnej. Dziś mogę z dumą popatrzeć na ten, moim zdaniem, jeden z ładniejszych i najbardziej funkcjonalnych terenów rekreacyjnych w naszym mieście, pomimo swoich skromnych rozmiarów. Udało się również w tej kadencji przebudować kilka dróg w Dąbrowie, m.in. ul. Długą, Graniczną, Słoneczną. Mamy nowe przedszkole. Przez cały czas walczyłam o poprawę wentylacji i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie, co – przy dużym oporze władz – powoli i etapami jest realizowane. Wspólnie z Radą Rodziców z „Dwójki” staraliśmy się o poprawę bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły, doświetlanie przejść dla pieszych, montaż zabezpieczeń przy szkole, rozpoczęliśmy rozmowy o nowym parkingu. Corocznie, wraz z Zarządem Osiedla i Radą Rodziców, dwa razy w roku organizowaliśmy pikniki rodzinne na placu zabaw, przyczyniając się do integracji mieszkańców. Udało się doprowadzić do zamontowania ogrzewania w świetlicy osiedlowej, choć niestety, wskutek polityki zarządzającego nią Urzędu, nie stała się ona bardziej otwarta i wciąż daleko jej do bycia przyjaznym miejscem lokalnej aktywności mieszkańców.
Starałam się zawsze reagować na zgłaszane problemy i bolączki. Niestety, często natrafiałam na nie dającą się zrozumieć ścianę niechęci ze strony władz miasta i nie wszystko, co zaplanowałam, udało się osiągnąć. Wspomnę tylko o zdjęciu przez Burmistrz Łomianek z planów budżetowych inwestycji przebudowy ul. Żywicznej. Mimo moich starań do dziś ta ulica nie została przez Urząd wyremontowana. Nie wiem, czy mogłam zrobić coś więcej dla grupy mieszkańców z ul. Partyzantów i Alei Lip, których, przez urzędnicze zaniedbanie, nagle pozbawiono szans na dostęp do kanalizacji i wodociągu. Nie mam wpływu na powolność działań Urzędu w sprawie rozwiązania problemu ul. Asfaltowej, choć monituję, piszę, wspieram jak mogę mieszkańców w ich działaniach. Postulowałam wpisanie w plany inwestycyjne przebudowę dróg w najtrudniejszym rejonie Dąbrowy – kwartale Wąska, Brukowa, Dolna, Długa, jednak, mimo pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, Burmistrz nie umieściła tego zadania w projekcie WPF i budżetu.
Nie udało się więc zrealizować wszystkiego, co bym chciała, ale starałam się uczciwie wypełniać swój mandat, mając zawsze na uwadze dobro tych, których podjęłam się reprezentować.


GRZEGORZ LENARD

Kończącą się kadencję 2018-2023 oceniam negatywnie. Uważam ją za źle wykorzystaną dla Łomianek. Taka kadencja nigdy nie powinna się powtórzyć, ani w tej, ani w innej gminie. Trudno pisać o sukcesach i porażkach bieżącej kadencji. Praca w radzie to praca zespołowa. Radny jako jednostka, może składać wnioski, pisać interpelacje itp. Jednak przyjęcie uchwały, czy wniosku to decyzja całej Rady. Radny ma przede wszystkim służyć mieszkańcom i mam nadzieję, że spełniłem to zadanie. Co udało się zrealizować? Na pewno o wiele mniej niż bym chciał. Pomimo tego odnosząc się do sołectw (Dziekanów Bajkowy oraz Dziekanów Polski) udało się wyremontować plac zabaw oraz boisko przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym, wybudowano wodociąg w ul. Sienkiewicza, Baśniowej, Kopciuszka (w planach są pozostałe ulice), wybudowano sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ul. Waligóry, wybudowano sieć kanalizacyjną oraz brakującą wodociągową w ul. Rolniczej od Dziekanowa Bajkowego do Dziekanowa Nowego, zakupiono działkę pod budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44, wybudowano nową Szkołę Podstawową w Sadowej, aktualnie budowana jest świetlica miejska w Dziekanowie Leśnym. W budżecie na 2024 r.
dla Dziekanowa Bajkowego zaplanowana jest budowa ul. Kownackiej wraz z budową wodociągu i kanalizacji, czy budowa ul. Waligóry od ul. Kolejowej do placu zabaw, jak również prowadzone jest postępowanie przetargowe na remont ul. Przy Jeziorze. Uważam, że jest jeszcze wiele do zrobienia w całej Gminie, w związku z powyższym podjąłem decyzję, że będę starał się o reelekcję w najbliższych wyborach.


AGNIESZKA GAWRON-SMATER

Mijająca kadencja była czasem wielu wyzwań i niepewności. Mimo różnych trudności, starałam się być radną aktywną, reagującą na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Przy okazji różnych wydarzeń, współpracowałam z radami sołectw; Kiełpin oraz Kępa Kiełpińska. Dzięki moim staraniom udało się przeprowadzić w Kiełpinie remonty m.in. ul. Ogrodowej, Wiśniowej czy Brzósko. Od samego początku, ważny w moich działaniach był aspekt ochrony środowiska, dlatego już w 2019 roku wnioskowałam o utworzenia Gminnego Programu Gromadzenia Wody, który od kilku lat z powodzeniem jest realizowany w naszej gminie. Ponadto aktywnie uczestniczyłam w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. przyrody i zieleni w gminie Łomianki, niejednokrotnie jako opiekun wspierałam Młodzieżową Radę w uczestnictwie w różnego rodzaju projektach o tematyce ekologicznej. Jako radna angażowałam się w prace dotyczące działań urzędu, mających na celu rewitalizację Strugi Dziekanowskiej, gdzie zostało bardzo wiele wykonane oraz opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Dzięki moim staraniom, została wprowadzona uchwała dot. „Standardów zarządzania zielenią, ze szczególnym uwzględnieniem drzew w gminie Łomianki. To z czego nie jestem w pełni zadowolona, mimo trwających od kilku lat prac, to ciągły brak uchwalenia uchwały krajobrazowe, zmiany układu drogowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany MPZP Dziekanowa Polskiego


MICHAŁ NAFTYŃSKI

Ugrupowanie Mieszkańcy Łomianek z burmistrz Małgorzatą Żebrowską-Piotrak na czele obiecywało w kampanii wiele. W 15 minut do Warszawy okazało się klasyczną polityczną zagrywką z której śmieje się cała wieś. W materiałach czytamy Niezgoda na arogancję władzy – burmistrz pokazała Łomiankom jak wygląda prawdziwa arogancja. Pouczanie radnych i krzyczenie na nich to metody z XIX wieku. Niezgoda na niewydolny i przestarzały sposób zarządzania gminą – tu nic się nie zmieniło. Biurokracja wciągnęła Panią burmistrz. Niezgoda na zastępowanie informacji propagandą – tu przebiła chyba nawet poprzednią ekipę. Dział Promocji (Propagandy) z budżetem rocznym ponad miliona PLN opisywał w gazecie „sukcesy” władzy. Poza szkołą w Sadowej, której budowę poparli prawie wszyscy radni i remontem ulicy Fabrycznej niewiele się w Łomiankach zdarzyło w tej kadencji. Burmistrz starała się wybudować ratusz i przejęła od starostwa liceum. 3 razy nie otrzymała absolutorium od rady, a ludzie, którzy z nią szli do wyborów w większości odwrócili się od niej. Nie sprawdziła się podczas pandemii, a destabilizując radę doprowadziła do zdjęcia z funkcji przewodniczącego Adama Salwowskiego. Uosobienie arogancji i destrukcji. Oby już nigdy takiego burmistrza w naszej gminie nie było.


PIOTR BARTOSZEWSKI

W mojej ocenie kadencja 2018-24 była najgorszą kadencją w historii Łomianek. Małgorzata Żebrowska-Piotrak zaczynała ją z większością w Radzie Miejskiej, a kończy ją jako ta, która mocno zahamowała rozwój Łomianek. Główne porażki obecnej kadencji to:
1. Spowolnienie projektu wod-kan i budowy ulic wg kwartałów. Według założeń w tym roku cała Gmina miała mieć sieć wod-kan, po czym ruszyłaby budowa ulic. Tak się nie stało.
2. W tej kadencji powstają dwa wielkie blokowiska ponad 20 nowych bloków (wg szacunków ok. 1000 mieszkań), które mogą spowodować takie problemy jak: gigantyczne korki do Warszawy, brak ciśnienia wody w kranach, pogłębienie dwuzmianowości w szkołach i brak miejsc w przedszkolach dla wielu dzieci.
3. Zbyt małe tempo realizacji programu wymiany pieców-kopciuchów.
4. Niewystarczające tempo regulowania własności działek drogowych. Mieszkańcy brodzą w błocie, nie mogą doczekać się kanalizacji, normalnych dróg i oświetlenia.
5. Drastyczne podwyżki cen śmieci. Wielokrotny wzrost.
6. Niezadowalające, powolne tempo budowy ścieżek rowerowych.
7. Zaplanowanie obligacji na sam koniec kadencji w kwocie ponad 21 mln zł. Planowane zadłużenie Gminy ma wynieść 43,7 mln zł.
Moim zdaniem ta kadencja opóźniła rozwój Łomianek o 5 lat. Ilość problemów, która stanie przed kolejnym burmistrzem będzie dla niego nie lada wyzwaniem. Mieszkańcy muszą sobie zadać pytanie: „Kto jest w stanie temu podołać?”. www.radny.bartoszewski.pl


ADAM SALWOWSKI

NIE POPARŁEM ZADŁUŻANIA GMINY ŁOMIANKI poprzez sprzedaż przez obecną Burmistrz obligacji na kwotę 41,7 mln złotych. W moim przekonaniu budżet Łomianek można przygotować w taki sposób, aby realizować kluczowe dla mieszkańców inwestycje bez tak znacznego zadłużania miasta.
Zgłosiłem uchwały które przyjęła Rada Miejska w Łomiankach, a które umożliwiały przystąpienie do rozpoczęcia rozmów przez Gminę Łomianki o wykupie nieruchomości w celu realizacji takich inwestycji jak budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim i przedszkola samorządowego w Łomiankach Starych. Zgłosiłem również nowe projekty zadań inwestycyjnych do budżetów które były przyjęte przez Radę Miejską w Łomiankach, a umożliwiały przystąpienie do rozpoczęcia zadań inwestycyjnych takich jak; projekt i budowa ulic: Błotnej, Przy Jeziorze, Kownackiej, bez nazwy (od ul. Rolniczej w kierunku śluzy na wale Wiślanym), Wędkarskiej, Poziomkowej.
Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr. 819/3, oraz nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży.
Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie wraz z infrastrukturą sportową i boiska.
Niestety moje powyższe propozycje inwestycji nie spotkały się z akceptacją Pani Burmistrz i jej większością w Radzie Miejskiej w Łomiankach i zadania te zostały ostatecznie usunięte z budżetów, a więc zablokowane i nie zrealizowane do dziś.
W wyniku moich działań udało się zrealizować:
Budowa Wodociągu i Kanalizacji w ul. Rolniczej w Dziekanowie Nowym, Polskim i Bajkowym, zakup 2 nowych średnich wozów strażackich dla OSP w Łomiankach i OSP w Dziekanowie Polskim, aktualizacja projektu przebudowy i wzmocnienia wału przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łomianki od Burakowa aż do granicy z Gminą Czosnów, pozyskanie gruntów pod budowę nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej, przebudowa ul. Fabrycznej, projekt wraz z rozpoczęciem przebudowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, budowa obiektu sportowego do piłki nożnej tj. zaplecza sanitarnego oraz trybun (i możliwość pozyskania środków zewnętrznych na infrastrukturę sportową do 50% z Ministerstwa Sportu).
Mam nadzieję że, Radni nowej kadencji wykażą się pełnym zrozumieniem, a inwestycje będą rozłożone równomiernie na terenie całej gminy Łomianki.


JERZY SERZYSKO

W mojej ocenie, bez zagłębiania się w szczegóły, jest to kadencja zmarnowanych szans stworzenia czegoś nowego, innej jakości zarządzania, stylu ukierunkowanego na zrównoważony rozwój gminy, gospodarność, fachowość, szczerą i rzetelną otwartość na pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Cechy osobowe są często przyczyną wielu porażek a pycha, zarozumiałość i arogancja zgubiły już nie jedną władzę.


MARIA ZALEWSKA

Kadencja lat 2019-2023 to kadencja zatrzymanego rozwoju Łomianek w zakresie: budowy wodociągów i kanalizacji, budowy dróg, oświetlenia ulic, chodników i ścieżek rowerowych. Dla najmłodszych dalej brak żłobka, a dla starszych nie stworzono Klubów Seniora, ani Domu Seniora. Nie wykorzystano środków rządowych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Dojazd do Warszawy w dalszym ciągu nie został usprawniony. Nie poprawiono bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Jedynie maksymalnie podniesiono opłaty za odbiór odpadów oraz opłaty za wodę i ścieki.
Dochody gminy za lata 2019-2023 przekroczyły miliard złotych, wydatki lekko przewyższyły tę kwotę, ale wydatki (na rozwój) majątkowe – wyniosły (za cały okres) zaledwie 144 mln zł (14% całości wydatków), przy rosnącym zadłużeniu gminy do kwoty 47 mln zł (z uwzględnieniem obligacji przyjętych w budżecie na 2024 rok). W 2023 roku na inwestycje przeznaczono jedynie 10% budżetu.

 

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

7 komentarzy

 1. Tadeusz K.

  Radna Zalewska radni Naftyński , Bartoszewski jak zwykle nie na temat . Nic nie potrafią napisać o swoich dokonaniach , bo ich nie było , bo byli słabymi radnymi. Zupełnie zbędnymi w tej radzie . Szkoda na nich wydawać po 3 tyś. miesięcznie .
  Takie są fakty , które potwierdzili swoimi wypowiedziami . Jak to mówi młodzież – samozaoranie .
  A radni i radne , którzy nic nie napisali nie powinni być brani przez wyborców pod uwagę w najbliższych wyborach za brak szacunku do mieszkańców których ,,reprezentowali,,

  18
  3
  Odpowiedz
  • Zibi

   Radny Dąbrowski obecny kandydat na Burmistrz,też nie ma się czym pochwalić?

   3
   1
 2. Iwona

  Komitet Dialog ma w swoim programie „Co miesiąc każdy opublikuje sprawozdanie ze swojej pracy, by mieszkańcy mogli ocenić czy było to warte pieniędzy, które otrzymał”
  Pytanie wiec dlaczego radny Janusz Skonieczny nie napisał co zrobił w czasie kadencji? Czyżby już był w opozycji wobec własnego komitetu i jego postulatów?
  Inni potrafili, a on nie.

  4
  0
  Odpowiedz
  • Zibi

   Pan Skonieczny żyje we własnym i bardzo mocno wyimaginowanym świecie.Niech w nim zostanie

   3
   0
 3. Szokujące informacje na temat bloków ul. Chopina

  Dopiero dziś obejrzałem dyskusję o blokach na ul. Chopina. Bardzo ciekawe fakty pokazujące kto faktycznie zaniedbał zmiany planów zagospodarowania by nie powstały bloki .
  Z kalendarium wynika, że obecna burmistrz Żebrowska nie ma nic wspólnego z tymi blokami, a daty pokazują, że p.Dąbrowski i Rusiecki mogli za swojej kadencji coś jeszcze zrobić i jak mówi była radna Krzyżowska nie zrobił. CIekawa wypowiedź p.Dąbowskiego, ktora jest po wypowiedzi p.Krzyżowskiej i pani z Powiatu wszystko tłumaczą.

  Dlaczego o tym nikt głośno nie mówi i nie dementuje plotek którymi posługują się obecni kandydaci by zaatakować burmistrz Żebrowską?
  Jak widać wystaczy dobrze poszukać na Info Łomiankach by znaleźć prawdziwe informacje.

  8
  2
  Odpowiedz
  • Zibi

   To dopiero teraz się dowiedziałeś lub dowiedziałaś? Przecież w opowieści o „blokach postawionych przez obecną wła,dzę” chyba tylko nierozumni mieszkańcy wierzą.

   5
   1

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *