www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Finanse dla Łomianek w 2007 r.

Po trzech korektach na kolejnychetapach uchwalenia budżetu PowiatuWarszawskiego Zachodniego zaplanowanodochody na poziomie 73 851 264zł, a wydatki 77 664 602 zł. Deficytbudżetu, tj. różnica między dochodamii wydatkami wyniesie 3 813 318 zł, a zuwzględnieniem spłat rat kredytówosiągnie kwotę 5 821 478 zł. Zadaniai zakupy inwestycyjne zaplanowano nakwotę 11 749 288 zł, co stanowi 15%wszystkich wydatków, w tym na zadaniadrogowe zaplanowano kwotę około7 788 000 zł, co stanowi około 11% planowanegobudżetu.

W pierwotnym planie zadań inwestycyjnychdla Łomianek proponowano wykonanienakładki asfaltowej na ul. Rolniczej nadługości ok. 1 700 m za kwotę 659 532 zł,wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wiślanejna długości około 250 m za kwotę74 420 zł, dotację dla Liceum Niepublicznegonr 71 (Szkoła Mistrzostwa SportowegoPZ KOSZ) w wysokości 165 962 zł(w tym 69 532 zł – bursa) oraz dotacjępodmiotową dla Publicznego LO im. K.Wojtyły w kwocie 1 392 618 zł.

W wyniku wystąpień rad osiedlowychi mieszkańców zobligowano radnych PWZz terenu Łomianek do wystąpienia o korektęplanu zadań inwestycyjnych dotyczącychŁomianek. Rada PWZ przychyliłasię do naszych postulatów, oczywiściew ramach zaplanowanych uprzednio dlanas środków.

Do budżetu zadań inwestycyjnychPWZ na 2007 rok wpisano następującezadania dotyczące Łomianek:
Projekt modernizacji ul. Rolniczej odul. Wiślanej do granicy powiatu wrazz chodnikiem i odwodnieniem.
Budowa chodnika na ul. Rolniczej dogranicy powiatu.
Wykonanie nakładki na ul. Rolniczejod ul. Wiślanej do Rolniczej 26.
Modernizacja ul. Wiślanej na odcinkuWarszawska – Rolnicza (przekładkachodnika wraz z odwodnieniem ulicy).
Dodatkowo w autopoprawce ZarząduPWZ z dnia 23.01.2007 r. zarezerwowanokwotę 241 310 zł na zapłatę za zadanienie dokończone w 2006 r., tj. budowęchodnika na ul. Rolniczej od ul.Wiślanej do ul. Włościańskiej. Chodnikten wybudowano z bardzo dużymi odstępstwamiod projektu i dokumentacjitechnicznej, czyli byle jak. Zadanie dodziś nie zostało odebrane i rozliczone, ateraz PWZ ma problem, co z tym„wrzodem” zrobić.

Łącznie z ponad 70-milionowego budżetuPWZ odkrojono dla Łomianek około2 300 000 zł (tj. ~ 3%), a z zadań inwestycyjnychPWZ, zaplanowanych globalniena ponad 11 mln, dla Łomianek przypadaokoło 750 tys. zł (tj. ~ 6,5%). Podobnatendencja kształtowała się takżew latach poprzednich (w 2006 r. – 8,1%,2005 r. – 0,4%, 2004 r. – 6,7%).

Jednocześnie warto przypomnieć, żeliczba mieszkańców powiatu wynosi około95 tys., w tym mieszkańców Łomianekokoło 20 tys., co stanowi 20% populacjipowiatu. Jak z tego krótkiego zestawieniawidać środki, inwestycyjne powiatu lokowanew Łomiankach nie wykazują sprawiedliwego– proporcjonalnego rozkładuna poszczególnych mieszkańców powiatu,a szkoda.

JERZY SERZYSKO Radny PWZ
Nasze Łomianki 8/2007

Finanse dla Łomianek w 2007 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *