www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Monitoring gospodarki odpadami

Na zlecenie Wojewody Mazowieckiego powstał raport „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”. Został on przygotowany przez Fundację alter eko.

Podstawowym celem przeprowadzonego przez nas monitoringu było sprawdzenie wdrażaniaustawy odpadowej przez mazowieckie gminy i zidentyfikowanie najczęściej występującychnieprawidłowości. Poprzez kontakt z organami administracji publicznej, zgłaszanie bieżącychinterwencji odpadowych, a także obserwacje terenowe chcieliśmy sprawdzić funkcjonowaniewybranych gmin w zakresie prowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych i gospodarowaniaodpadami, w tym m.in. osiągniętych poziomów recyklingu. Dodatkowo, badaniem objęliśmyfunkcjonowanie warszawskiego portalu interwencyjnego oraz stan udostępniania mieszkańcompojemników do segregacji w trzech dzielnicach Warszawy. Monitoring realizowany był od marcado czerwca 2015 r.

Monitoring realizowany był od marca do czerwca 2015 r.

Badaniami objętych zostało 100 gmin: 50 wiejskich, 15 miejsko-wiejskich oraz 35 miejskich,w tym Warszawa. Wszystkich gmin na Mazowszu jest 314 (w tym 228 wiejskich, 51 miejskowiejskichi 35 miejskich).
Działania monitoringowe podzielone zostały na cztery oddzielne części, co pozwoliło na kompleksową ocenę wdrażania nowej ustawy o odpadach:
1. monitoring realizowania obowiązku prowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych w100 losowo wybranych gminach Mazowsza; metodologia: zapytania drogą e-mailową itelefoniczną kierowane do urzędów, orazsprawdzanie stron internetowych gmin;
2. monitoring wdrożenia systemu, na przykładzie trzech dzielnic M. St. Warszawy, w zakresieudostępnienia mieszkańcom pojemników do segregacji odpadów oraz sprawdzenie standardówdziałania firm śmieciowych w mieście; metodologia: terenowa analiza co najmniej 20 miejsc zkażdej dzielnicy, pozwalająca ocenić m.in. liczbę i rodzaj kontenerów i ich zgodność zobowiązującymi przepisami, przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami w celu zebrania ichopinii, kontakt e-mailowy, telefoniczny i/lub wizyty w firmach odbierających odpady w M. St.Warszawa;
3. monitoring funkcjonowania serwisu interwencyjnego dla mieszkańców, na przykładzieM. St. Warszawy; metodologia: zgłoszenie min. 20 interwencji i analiza rozstrzygnięciazgłoszonych spraw;
4. monitoring rocznych sprawozdań przekładanych przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego; metodologia: analiza 50 gmin w zakresie: rocznych sprawozdań składanych do urzędu marszałkowskiego w tym m.in.: masa poszczególnych odpadów i sposób ich zagospodarowania, osiągnięte poziomy recyklingu; działań kontrolnych prowadzonych przez gminę w podmiotach odbierających odpady komunalne.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem (PDF poniżej).

redakcja@lomianki.info


Załączone dokumenty:
Raport: Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu.pdf

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *