www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Obchody XV lecia Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

4 września w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, odbyła sięuroczystość związana z XV-leciem funkcjonowania tej placówkiw obecnej siedzibie. Historia Domu sięga roku 1973, kiedy tozarządzeniem dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki SpołecznejUrzędu Miasta Stołecznego Warszawy został powołany PaństwowyDom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Nr 7 przy ul. Azaliowejw Marysinie Wawerskim. Przez wiele lat działał w budynkuzakonu sióstr Felicjanek przyjmując dorosłe osoby niepełnosprawneintelektualnie. Przez pewien czas był administracyjniepodporządkowany kierownictwu Państwowego Domu PomocySpołecznej w Warszawie Międzylesie przyjmując pod opiekęrównież niepełnosprawną intelektualnie młodzież. W 1990 rokuw wyniku zmian organizacyjnych w strukturach państwowych,Domy Pomocy Społecznej zostały przekazane z resortu zdrowiado Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i oddane pod bezpośredninadzór Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznejw Warszawie. W 1993 roku, w związku z przekazaniem tytułuwłasności obiektu zakonowi sióstr Felicjanek podjęto poszukiwanienowej siedziby nadającej się do zaadoptowania na potrzebyosób niepełnosprawnych. Wybór padł na znajdujący sięw stanie surowym budynek w Sadowej projektowany pierwotniepod potrzeby turystyczno-gastronomiczne. Dzięki intensywnymdziałaniom Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej zdniem 21 czerwca 1993 roku mieszkańcy mogli się przeprowadzićdo nowej siedziby. Reforma samorządowa w 1999 roku spowodowała,że uchwałą rady powiatu warszawskiego zachodniegoDom otrzymał nowy statut jednostki organizacyjnej powiatujako Dom Pomocy Społecznej w Sadowej przeznaczony dlaosób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie Dom zamieszkuje100 osób.

W ramach obchodów jubileuszu zorganizowane zostały zawody sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczyli mieszkańcyzaprzyjaźnionych Domów w Czubinie, Bramkach i Lesznie,osoby korzystające z zajęć terapii zajęciowej, środowiskowychdomów samopomocy z terenu naszego powiatu. Mszę w intencjimieszkańców domu odprawił ks. Dariusz Kosk, proboszczparafii w Dziekanowi Leśnym. Obchody zakończyło uroczystespotkanie z władzami powiatu, miasta i gminy. W imieniu wojewodymazowieckiego w spotkaniu uczestniczyła Halina Lipke,dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego UrzęduWojewódzkiego, władze samorządu powiatu warszawskiegozachodniego reprezentował starosta powiatu, Jan Żychliński.Samorząd gminy Łomianki reprezentował burmistrz, WiesławPszczółkowski.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządupowiatowego i miejsko-gminnego, pracownicy PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele oświaty oraz dyrektorzyjednostek pomocy społecznej i przedstawiciele organizacjipozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zorganizowane ze środków stowarzyszenia„Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, dzięki dofinansowaniaPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych orazdzięki życzliwości sponsorów: firm Polmo i Tiramisu z Łomianekoraz firmy Seni z Bydgoszczy. W organizacji spotkania brała równieżudział grupa wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącegow Łomiankach.

Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych zostali nagrodzenimedalami, dyplomami i nagrodami, a mieszkańców Domu hojnieobdarowano wspaniałymi prezentami, ufundowanymi przezsamorządy.

Gazeta Łomiankowska 19/2008

Obchody XV lecia Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...