www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Obchody XV lecia Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

4 września w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, odbyła sięuroczystość związana z XV-leciem funkcjonowania tej placówkiw obecnej siedzibie. Historia Domu sięga roku 1973, kiedy tozarządzeniem dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki SpołecznejUrzędu Miasta Stołecznego Warszawy został powołany PaństwowyDom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Nr 7 przy ul. Azaliowejw Marysinie Wawerskim. Przez wiele lat działał w budynkuzakonu sióstr Felicjanek przyjmując dorosłe osoby niepełnosprawneintelektualnie. Przez pewien czas był administracyjniepodporządkowany kierownictwu Państwowego Domu PomocySpołecznej w Warszawie Międzylesie przyjmując pod opiekęrównież niepełnosprawną intelektualnie młodzież. W 1990 rokuw wyniku zmian organizacyjnych w strukturach państwowych,Domy Pomocy Społecznej zostały przekazane z resortu zdrowiado Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i oddane pod bezpośredninadzór Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznejw Warszawie. W 1993 roku, w związku z przekazaniem tytułuwłasności obiektu zakonowi sióstr Felicjanek podjęto poszukiwanienowej siedziby nadającej się do zaadoptowania na potrzebyosób niepełnosprawnych. Wybór padł na znajdujący sięw stanie surowym budynek w Sadowej projektowany pierwotniepod potrzeby turystyczno-gastronomiczne. Dzięki intensywnymdziałaniom Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej zdniem 21 czerwca 1993 roku mieszkańcy mogli się przeprowadzićdo nowej siedziby. Reforma samorządowa w 1999 roku spowodowała,że uchwałą rady powiatu warszawskiego zachodniegoDom otrzymał nowy statut jednostki organizacyjnej powiatujako Dom Pomocy Społecznej w Sadowej przeznaczony dlaosób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie Dom zamieszkuje100 osób.

W ramach obchodów jubileuszu zorganizowane zostały zawody sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczyli mieszkańcyzaprzyjaźnionych Domów w Czubinie, Bramkach i Lesznie,osoby korzystające z zajęć terapii zajęciowej, środowiskowychdomów samopomocy z terenu naszego powiatu. Mszę w intencjimieszkańców domu odprawił ks. Dariusz Kosk, proboszczparafii w Dziekanowi Leśnym. Obchody zakończyło uroczystespotkanie z władzami powiatu, miasta i gminy. W imieniu wojewodymazowieckiego w spotkaniu uczestniczyła Halina Lipke,dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego UrzęduWojewódzkiego, władze samorządu powiatu warszawskiegozachodniego reprezentował starosta powiatu, Jan Żychliński.Samorząd gminy Łomianki reprezentował burmistrz, WiesławPszczółkowski.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządupowiatowego i miejsko-gminnego, pracownicy PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele oświaty oraz dyrektorzyjednostek pomocy społecznej i przedstawiciele organizacjipozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zorganizowane ze środków stowarzyszenia„Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, dzięki dofinansowaniaPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych orazdzięki życzliwości sponsorów: firm Polmo i Tiramisu z Łomianekoraz firmy Seni z Bydgoszczy. W organizacji spotkania brała równieżudział grupa wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącegow Łomiankach.

Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych zostali nagrodzenimedalami, dyplomami i nagrodami, a mieszkańców Domu hojnieobdarowano wspaniałymi prezentami, ufundowanymi przezsamorządy.

Gazeta Łomiankowska 19/2008

Obchody XV lecia Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *