www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni ocenili Burmistrz Łomianek

29 czerwca w ICDS odbyła się LXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Radni – po debacie nad „RAPORTEM O STANIE GMINY ŁOMIANKI ZA ROK 2022 ” – oceniali pracę burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak i kierowanego przez nią Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.

Większość radnych zagłosowała przeciw udzieleniu burmistrz wotum zaufania za rok 2022 oraz za zatwierdzeniem sprawozdanie finansowego, natomiast w głosowaniu dotyczącym udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu taka sama liczba radnych była „za”, jak i „przeciw”.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2022.
ZA (5): Gawron-Smater Agnieszka, Krogulec Mateusz, Niecikowska Mariola, Wawer Krzysztof, Wroniewski Maciej
PRZECIW (13): Astrau Cezary, Bryk Grzegorz, Cłapińska Magdalena, Dąbrowski Tomasz, Dąbrowski Tomasz H., Etienne Marcin, Lenard Grzegorz, Naftyński Michał, Salwowski Adam, Skonieczny Janusz, Zabłocka-Łudzeń Joanna, Zalewska Maria, Zdunek Agnieszka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Pszczółkowska Maria, Serzysko Jerzy
NIEOBECNI (1): Bartoszewski Piotr
___________________

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok.
ZA (10): Cłapińska Magdalena, Dąbrowski Tomasz, Etienne Marcin, Gawron-Smater Agnieszka, Krogulec Mateusz, Lenard Grzegorz, Niecikowska Mariola, Pszczółkowska Maria, Wawer Krzysztof, Wroniewski Maciej
PRZECIW (6): Bryk Grzegorz, Naftyński Michał, Salwowski Adam, Skonieczny Janusz, Zabłocka-Łudzeń Joanna, Zdunek Agnieszka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): Astrau Cezary, Dąbrowski Tomasz H., Serzysko Jerzy, Zalewska Maria
NIEOBECNI (1): Bartoszewski Piotr
___________________

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
ZA (10): Cłapińska Magdalena, Dąbrowski Tomasz, Etienne Marcin, Gawron-Smater Agnieszka, Krogulec Mateusz, Lenard Grzegorz, Niecikowska Mariola, Pszczółkowska Maria, Wawer Krzysztof, Wroniewski Maciej
PRZECIW (10): Astrau Cezary, Bryk Grzegorz, Dąbrowski Tomasz H., Naftyński Michał, Salwowski Adam, Serzysko Jerzy, Skonieczny Janusz, Zabłocka-Łudzeń Joanna, Zalewska Maria, Zdunek Agnieszka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIEOBECNI (1): Bartoszewski Piotr

O komentarz na temat podjętych uchwał poprosiliśmy burmistrz Łomianek oraz wszystkich radnych RM. Otrzymane komentarze publikujemy poniżej.

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni głosowali w sprawach udzielenia burmistrzowi Łomianek wotum zaufania, sprawozdań – finansowego gminy i wykonania budżetu za 2022 r. oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący (Radę Miejską) prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium służy Radzie Miejskiej do kontrolowania wykonania budżetu przez burmistrza i potwierdza, że burmistrz zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium powinno odnosić się ściśle do wykonywania budżetu gminy (Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy Łomianki za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.), nie odnosi się do całokształtu działalności burmistrza. Jedynie negatywna ocena wykonania budżetu umożliwia nieudzielenie absolutorium. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (RIO), organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gminy, wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy Łomianki za 2022 r. (tak samo jak za rok 2018, 2019, 2020 i 2021).
A jednak w Łomiankach…
W trakcie sesji absolutoryjnej (29.06 br.) Janusz Skonieczny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił radnym pozytywne stanowisko komisji w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2022 r. Sam radny podkreślił, że głosował za udzieleniem absolutorium burmistrzowi w trakcie posiedzenia komisji, bo budżet został wykonany prawidłowo i zgodnie z prawem. W trakcie komisji nie było żadnego głosu przeciw. Podczas sesji i głosowania nad wnioskiem o absolutorium radni oddali 10 głosów za i 10 przeciw. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zagłosował… przeciw, czyli przeciw wnioskowi, który w trakcie komisji poparł i za pośrednictwem przewodniczącej rady przekazał do RIO celem zaopiniowania. Pan radny rozumie, czym jest absolutorium, ma świadomość prawidłowego wykonania budżetu, wie, że jedyną przesłanką do nieudzielenia absolutorium są nieprawidłowości w jego wykonaniu, a jednak głosuje przeciw. Nie rozumieją Państwo? Ja też nie. Pewne jest jednak, że kampania wyborcza zaczęła się na dobre i lokalna polityka bierze górę nad merytoryką i pracą na rzecz gminy i jej mieszkańców.

MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Przewodnicząca RM

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania – którą podejmuje się po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy. Dokument ten w szczególności odnosi się do realizacji polityki, strategii i uchwał rady. To jest bardzo subiektywna ocena. Pani Burmistrz nie otrzymała wotum zaufania stosunkiem głosów 13:5 bo rada uznała, że zawsze można było zrealizować lepiej, więcej, inaczej. Druga uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wiąże się ściśle z udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Podczas dyskusji żaden z radnych nie podważył stanu zrealizowanych dochodów i wydatków gminy w odniesieniu do zaplanowanych kwot. Nie dowiódł, że gospodarka finansowa za poprzedni rok budżetowy była wadliwa. Na tej podstawie oraz w związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok. Trzecia Uchwała o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium wiąże się z wykonaniem budżetu w zakresie kwotowym po ustaleniu czy doszło do naruszenia granic wydatków z winy Burmistrza. W tym stanie rzeczy niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu, ale absolutorium z tytułu wykonania budżetu już nie udzieliła. Dla mnie są to działania polityczne i co do zasady NIE bo NIE.

MARCIN ETIENNE
Radny RM

Absolutorium opiera się na przedłożonym przez skarbnik sprawozdaniu finansowym Gminy za poprzedni rok kalendarzowy. Nie ma tu znaczenia, czy środki wydatkowane były zgodnie z wolą mieszkańców, czy też nie. Ważne, by dokument nie zawierał błędów rachunkowych. Jeśli sporządzony został prawidłowo – absolutorium udziela się z „automatu”.
Nieco inaczej jest w przypadku wotum zaufania. Burmistrz powszechne zaufanie buduje na: gospodarnym zarządzaniu publicznymi środkami, prawidłowym i rzetelnym nadzorze nad inwestycjami, dobrych relacjach ze współpracownikami, jasnej komunikacji z mieszkańcami, dotrzymywaniu zobowiązań, a także zwykłej życzliwości wobec swoich mieszkańców. Zaufania takiego, w ocenie radnych, Burmistrzyni Łomianek – nie zbudowała.

Magdalena Cłapińska, Tomasz Dąbrowski, Grzegorz Lenard
Klub radnych HALO ŁOMIANKI

Startując 5 lat temu wspólnie do wyborów mieliśmy wspólne, jasne cele. Wśród nich był, zapisany we wspólnych założeniach programowych, m.in. PRZYJAZNY URZĄD, który cechować miała sprawna, dobra i życzliwa komunikacja z mieszkańcami. Niestety, już na początku kadencji, chcący aktywnie działać radni, zderzyli się z odwrotną rzeczywistością. Nasze wspólne cele nie tylko przestały być realizowane, ale w odczuciu radnych z Klubu Halo Łomianki zostały kompletnie porzucone. Przykładem takiego działania jest utrudnianie przez Burmistrz Łomianek sprawowania mandatu radnego poprzez zakaz współpracy urzędników oraz podwykonawców Urzędu z radnymi. Wielokrotnie tego doświadczamy. Tego typu działania są ze wszech miar szkodliwe. Są zaprzeczeniem wszystkich idei lokalnego samorządu. Kompromitują go. Psują ponadto relacje z radnymi oraz potencjalnymi partnerami, z którymi przyjdzie nam, mam nadzieję, nieraz jeszcze współpracować.
Radni z Klubu Halo Łomianki nie akceptują takiego działania. Dlatego też kolejny rok z rzędu nie udzielili Burmistrz Łomianek wotum zaufania.
ABSOLUTORIUM udziela się wtedy, kiedy budżet został wykonany przez Burmistrza. Nie odnosi się do całokształtu działalności burmistrza, ale ściśle do wykonywania budżetu gminy. Z pomocą radnych, podczas wielu zmian w budżecie naszej gminy w ciągu roku, ten budżet został zrealizowany. Dlatego w tym punkcie radni z Klubu Halo Łomianki zagłosowali pozytywnie.

mm. / red.

 

____________________
RAPORT O STANIE GMINY ŁOMIANKI ZA ROK 2022 (PDF)

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

9 komentarzy

 1. Larwa

  A reszta radnych jest niepiśmienna czy mają w dooopie mieszkańców Łomianek?
  Nadszedł najwyższy czas, by wymienić radnych!
  Różnię się z Etienem na poglądy, ale przynajmniej ma kontakt z mieszkańcami i za to szacun!

  12
  1
  Odpowiedz
 2. PW.

  A co pozostali mają napisać ? Głosujemy na nie bo nie ?
  Chociaż w sumie to by była akurat prawda 🙂
  Żebrowską chcą uwalić bo ma swoje zdanie i kobieta, A jak to żeby kobieta miała swoje zdanie ! To przecież niektórzy nie mogą tego przeboleć.

  5
  2
  Odpowiedz
  • MB

   Cała ekipa MPŻ do wymiany. Nie pamiętam tak kiepskiej ekipy rządzącej naszą gminą. Deweloperka na pierwszym miejscu a podstawowe potrzeby mieszkańców takie jak bezpieczeństwo-monitoring i drogi na końcu. Kumoterstwo i polityka to całe zło. Coś jak w naszym kraju. Łomianki to mała społeczność polityka i kumoterstwo nie powinno mieć miejsca. Potrzeba nam ludzi młodych bezpartyjnych i związanych mocno z naszą społecznością. Przydał by się na czele jakiś szeryf co wszystko ogarnie i będzie zarządzał naszym majątkiem w porozumieniu z mieszkańcami i ich podstawowymi potrzebami. Kontakt z podatnikami na pierwszym miejscu. Nic o Nas bez Nas. Ta ekipa często robiła coś po cichu np. Wywłaszczenia. Niegospodarność np. Ul. PROSTA Dąbrowa Zach. była przez poprzednich gospodarzy wykonana tzw. Destruktem który się utwardził jak asfalt a Pani MPŻ i jej podwładni ją zerwali i wysypano jakiś syf z którego się kurzy jak nigdy dotąd. Dobrze, że nie przeszła uchwała na dalsze zadłużanie Łomianek, chodzi o obligacje. Dużo by się rozpisywać co ta Pani zrobiła czego nie zrobiła i co zepsuła. Mam nadzieję, że ludzie przy zbliżających się wyborach wybiorą dobrze dla naszej społeczności. Jeszcze jedna uwaga uważajmy na tzw. Farbowane lisy. Mieszkam tu od ponad 20 lat i widzę jakie nazwiska się powtarzają. Chodzi o radnych. Powiązania rodzinne też ma miejsce. Wiadomo przecież, że to radni decydują o kierunkach rozwoju naszej Gminy.

   4
   2
 3. Anette

  Radny na którego głosowałam nie raczy się wypowiedzieć i wyłumaczyć swojej decyzji? Jest to dla mnie oczywista wskazówka na temat głosowania w najbliższych wyborach.
  Cezary Astrau, bye bye. Radny bezradny.

  4
  1
  Odpowiedz
 4. Raf

  W wypowiedziach radnego Michała Naftyńskiego jest brak treści. Może i brzmi to dobrze, kwieciście ale zupełnie nic nie wnosi. Słychać to już w pierwszych zdaniach. Brak argumentów merytorycznych.
  Widać, że się zachwyca tym jak mówi i brak mu czasu i chęci na zastanowienie się nad tym co mówi. Powinien występować na scenie.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Kolega :)

  Nafciarz zawsze był głównie gwiazdorem i wiedzą to wszyscy, którzy go znają dłużej niż pół godziny 🙂

  3
  0
  Odpowiedz
 6. Wyborca Tomasza H. Dąbrowskiego.

  Żebrowską można oceniać dobrze, można źle. Ja oceniam źle. Ale to kim jest były burmistrz Dąbrowski, jak się okazuje, to jest żałosne. I jego radni też.
  Widać, że bez P.R.usieckiego nie istnieje, nie ma nic do powiedzenia i chyba nie bardzo wie o co chodzi.

  Tomasz Dąbrowski miał być opozycją, a jest… no właśnie kim ? Jednym słowem — NIE WIEM

  Cieżko cokolwiek pisać. Wierzyłem, że będzie aktywnym radnym, a tu ZERO aktywności.

  Nawet nie potrafi się wypowiedzieć do swoich wyborców, których przecież jest jak pokazały ostatnie wybory prawie 50% głosujących.

  Dlaczego nie odpisuje na prośby komentarza do INFO Łomianki, jedynej niezależnej od władz i partii politycznych gazety w Łomiankach? Dlaczego nie korzysta z tej możliwości ?

  Wnioski nasuwają się same. Powinien przeprosić swoich wyborców i zająć się czymś innym !!!

  Opozycja „leży”, a Łomianki zasługują na więcej !

  3
  0
  Odpowiedz
  • AE.

   Jak się na to wszystko patrzy to niestety Żebrowska ma ,,większe jaja,, niż Dąbrowski. Pan Piotr powinien przejąć burmistrza i radnych i wziąć Łomianki ,,mocną ręką,, za ,,twarz,, i zrobić z tym pożądek.

   0
   0
  • do: Wyborca Tomasza H. Dąbrowskiego

   A kto to jest ten Tomas H. Dabrowski, a kto P.Rusecki?

   0
   0

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *