www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni po 4 latach – co się udało, co nie?

Radnym obecnej – niebawem kończącej swoją kadencję – Rady Miejskiej w Łomiankach zadaliśmy trzy pytania. Dwa pierwsze dotyczyły autooceny prac w Radzie, trzecie ewentualnego ubiegania się o mandat radnego w kolejnej kadencji. Radni mieli możliwość dołączenia swojego aktualnego zdjęcia.

Pytania do WSZYSTKICH radnych wysłaliśmy 28.09.2010 roku z prośbą o odpowiedź do 03.10.2010 roku. W sugerowanym terminie „wyrobili się”” tylko: radna Sylwia Maksim-Wójcicka oraz radny Marian Porowski.
Na odpowiedzi czekaliśmy do 13.10.2010 r. (ponad dwa tygodnie) – kilkukrotnie przypominając radnym o możliwości zaprezentowania swoich dokonań. Niestety 4 z 15 radnych wogóle nie odpowiedziało…

Wszystkim, którzy znaleźli czas aby podzielić się ze swoimi wyborcami podsumowaniem czteroletniej pracy – udowadniając przy okazji, że rozumieją na czym polega praca w samorządzie – dziękujemy, reszcie – współczujemy 🙂

Kolejność poniższych prezentacji wynika z kolejności przysyłania odpowiedzi 🙂

redakcja@lomianki.info


SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Jakiekolwiek dokonania radnych podczas pełnienia ich roli w samorządzie są wypadkową wspólnej pracy Rady Miejskiej, współpracy jej z burmistrzem, z urzędnikami i z mieszkańcami.
Sukcesy, które uważam za najważniejsze, dotyczą głownie działań społeczno – edukacyjnych. Jest to np. doprowadzenie do, od lat oczekiwanej rozbudowy ośrodka zdrowia w Łomiankach, wybudowanie pierwszego z prawdziwego zdarzenia budynku komunalnego z ponad 30 mieszkaniami dla rodzin niezamożnych, zwiększenie środków przeznaczanych na działalność organizacji pozarządowych, w tym sportowych. Nie można zapominać również o środkach unijnych pozyskanych przez gminę na realizację projektów społecznych i edukacyjnych – to niemała kwota ponad 5,5 mln zł oraz o inwestycjach w szkołach, takich jak całkowita modernizacja szatni, remonty sal gimnastycznych, a także o budowie boisk wielofunkcyjnych (w tym w Dąbrowie Leśnej).

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Nie udało się doprowadzić do zmniejszenia ilości śmieci w lasach i nad Wisłą. Zmiany dokumentów regulujących prawa i obowiązki mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku nadal wymagają doprecyzowania. Brak jest w szkołach działań edukacyjnych dotyczących ekologii. Nadal wielu mieszkańców zimą spala w swoich piecach śmieci zawierające wiele substancji toksycznych. Druga sprawa nadal oczekująca na realizację to uruchomienie wewnątrzgminnej komunikacji, łączącej poszczególne osiedla w taki sposób aby np. mieszkańcy Dąbrowy Leśnej mogli bez problemów dojechać miejskim autobusem do sklepów przy ulicy Warszawskiej, skorzystać z basenu w niedzielę lub uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez dom kultury.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

Tak – zamierzam kandydować w najbliższych wyborach samorządowych ponieważ uważam, że wiedza, doświadczenie oraz nawiązane w trakcie ostatniej kadencji kontakty pozwolą mi sprawnie kontynuować rozpoczęte działania oraz racjonalnie i realnie oceniać różne pomysły i projekty planowane w gminie.


MARIAN POROWSKI

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Jako radny reprezentujący moich wyborców, uczciwie i w sposób zaangażowany realizowałem funkcje przedstawiciela mieszkańców. Złożyłem ponad 20 interpelacji. Wielokrotnie składałem uwagi do procedowanych uchwał i podczas wolnych wniosków .Za każdym razem starałem się, żeby wnoszone prze ze mnie propozycje były odzwierciedleniem woli wyborców.
M.in. byłem zaangażowany w:
– doprowadzenie wody do hydrantu dostępnego dla wszystkich mieszkańców przy kościele p.w. św.Marka
– asfaltowanie i oświetlenie ul.Kwiatowej
– oświetlenie ul.Partyzantów
– utworzenie Klubu Seniora w Dąbrowie jako filii Klubu Seniora w Łomiankach
– wsparcie wszelkich uroczystości i imprez organizowanych przez lokalną społeczność

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Jako radny niezależny, byłem w mniejszości. Razem z innymi radnymi złożyliśmy wniosek o utworzenie Klubu Radnych Niezależnych, który został odrzucony. Ponieważ uchwały wnosi albo Klub, albo przewodniczący Rady, nie będąc w Klubie nie miałem możliwości składania własnych propozycji uchwał.
Dlatego m.in. nie miałem wpływu na:
– zwiększenie środków z budżetu i złożenie wniosku o środki unijne na inwestycje wodno-kanalizacyjne
– dokończenie przebudowy terenu Ogródka Jordanowskiego i remontu klubu osiedlowego, oraz na utworzenie w tym klubie filii biblioteki
– poprowadzenie chodnika na ul. Akacjowej
– zorganizowanie całodziennej komunikacji autobusowej Dąbrowa-Łomianki
– powstanie hydrantów lub basenu z wodą dla potrzeb przeciwpożarowych

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

Nie


PIOTR RUSIECKI

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Obiecałem mieszkańcom naszej gminy zniesienie opłaty adiacenckiej, pomimo początkowego oporu części Rady Miejskiej udało się znieść zupełnie ten kolejny parapodatek.

1.Udało się obronić teren pod Orlik, przed zakusami prywatnego inwestora, dzięki temu mamy ogólnodostępne boisko dla dzieciaków i młodzieży.
2. Udało się odtworzyć uchwałę dotyczącą terenu boiska KS Łomianki, która zaginęła w gminie w poprzednich kadencjach, dzięki temu nasz lokalny klub działa i może dalej szkolić dzieci i młodzież odciągając od narkotyków i patologii.
3. Udało się także zwiększyć środki finansowe dla sołectw, o to zabiegaliśmy od 2005 roku jeszcze, gdy działałem w radzie sołeckiej. Teraz trzeba zwiększyć pieniądze dla osiedli z terenu miasta.
4. Udało się zwiększyć środki finansowe dla organizacji pozarządowych w ramach dotacji z urzędu miasta.
5. Składaliśmy wnioski i merytoryczne uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego także z pozytywnym skutkiem, niestety część została odrzucona przez burmistrza a plany opóźniane.
6. W tym roku Łomianki były zagrożone powodzią, udało się nam mieszkańcom obronić naszą gminę przed zalaniem, tylko nieliczni radni brali w tym czynny udział.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Na pewno nie udało się wybudować sieci wodno kanalizacyjnej w takim zakresie, w jakim planowaliśmy, pomimo że do każdego budżetu zgłaszałem poprawki w tej sprawie i wnosiłem o zwiększenie wydatków na wod-kan. Nie udało się uchwalić planów zagospodarowania przestrzennego na takim obszarze, na jakim powinny obowiązywać. Oba te strategiczne działania opóźniają zrównoważony rozwój naszej gminy i powinny stać się kluczowymi działaniami przyszłego burmistrza i Rady Miejskiej.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

Bardzo się nam tym zastanawiam. Przez ostatnie czterech lata moje życie zupełnie podporządkowałem pracy w samorządzie. Ostateczną decyzję w tej sprawie na pewno muszę skonsultować najpierw z rodziną i później mieszkańcami.


KRZYSZTOF WAWER

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

W trakcie kadencji stykałem się z wieloma problemami mieszkańców. Rozwiązaniu każdego poświęcałem czas i zrozumienie. Nie sposób więc zliczyć spraw bieżących, wymagających mojego szybkiego i odpowiedzialnego reagowania. Wywiązując się ze złożonych obietnic realizowałem wolę mieszkańców przez: zorganizowanie bezpłatnie destruktu do utwardzania naszych dróg, budowę placu zabaw dla dzieci, zatoki autobusowej przy PAN, spowalniaczy i zmianę organizacji ruchu na drodze dojazdowej do szkoły, odnowienie ul. Miłej (m.in. drogi do Kościoła), udrożnienie ul. Pogodnej, zakup autobusów KMŁ i wiele innych.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Niezależnie od wielu sukcesów – począwszy od dużych inwestycji po sprawy codzienne – nie wszystko udało się doprowadzić do końca. Jestem przekonany, że dzięki współpracy i zaufaniu zawsze można zrobić coś więcej, wpłynąć na poprawę warunków codziennego życia. Tej współpracy i zaufania zabrakło niestety ze strony większości rady i burmistrza dla tak ważnych spraw jak budowa wodociągu i kanalizacji oraz ujęcia wody pitnej dla wszystkich mieszkańców. Zabrakło jej także dla budowy oświetlenia naszych ulic. Polityka wzięła górę nad rozsądkiem. To dla mnie sygnał, że jest jeszcze wiele do zrobienia.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

W Łomiankach może i musi być lepiej. Korzystając ze zdobytych doświadczeń, jestem gotowy aktywnie reprezentować wolę mieszkańców w nowej kadencji Rady Miejskiej.


TADEUSZ KRYSTECKI

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Zadaniem radnego jest stanowienie prawa lokalnego i zgodnie z ustawą o samorządzie Gminy nadzór nad działalnością burmistrza. Cała obecna kadencja to ciągła wojna o normalność, walka z nepotyzmem i patologiami.

1. Udało się usunąć żonę pana burmistrza z urzędu zatrudnioną w przetargach publicznych po wygranych wyborach.
2. Udało się obronić grunty gminne przed oddaniem w prywatne ręce dzięki temu była możliwość wybudowania boiska Orlik.
3. Udało się zablokować budowę „”wodociągu do lasu”” do Marcpolu w gminie Izabelin, pomijającego mieszkańców Dąbrowy. Po zmianie uchwały wodociąg ma powstać najpierw dla naszych mieszkańców.
4. Udało się uchwalić stawkę zero za opłatę adiacencką, która dzieliła mieszkańców na lepszych i gorszych.
5. Udało się poprawić niedoróbki Mitexu po wybudowaniu ICDS, byłem członkiem komisji i skutecznie domagałem się usunięcia wad budowlanych.
6. …i wiele innych.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Nie udało się doprowadzić do normalnego funkcjonowania Rady Miejskiej, którą skłócił pan przewodniczący Zielski.
Nie udało się wyeliminować nepotyzmu z urzędu gminy.
Nie udało się zablokować sprawy zbycia gruntów Galmaru.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

Poważnie zastanawiam się nad tym. Obecnie mieszkańcy zwracają się do mnie z żądaniem abym kandydował i dalej pilnował spraw publicznych w gminie, ponieważ kolejny burmistrz zawiódł swoich wyborców.


KATARZYNA KUĆKOWSKA

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Po czterech latach mogę mieszkańcom spojrzeć prosto w oczy. Pracowałam uczciwie, z poświęceniem wykonywałem swoje obowiązki.
W moim okręgu wuborczym nie pamiętam tylu inwestycji, co przez ostatnie czterech lata. Ten kto mieszka w tej okolicy i kto mnie zna – wie ile czasu poświęciłem mieszkańcom, rozwiązując ich prblemy na miarę swoich możliwości. Jestem dumna z tego co zrobiłem, dalej będę służyła pomocą każdemu, kto jej potrzebuje.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Wśród sukcesów są porażki wynikające z czynników niezależnych ode mnie.
Na pewno! – Nie udało się zmienić mojej osoby z czego jestem dumna – zostałam sobą!

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

Tak.


HENRYK STANIAK

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Po latach, w których poprzednie władze zapominały o mieszkańcach Sadowej, nareszcie doczekaliśmy się zainteresowania władz i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Dzięki moim staraniom zrealizowano:
– Budowa wodociągu w ul. Turystycznej, Strzeleckiej i Jagodowej – to pierwsza z dużych inwestycji, na którą czekali mieszkańcy.
– Budowa chodnika wraz z wjazdami na posesję od ulicy Turystycznej do szkoły podstawowej oraz odbudowa jezdni po robotach wodociągowych.
– Przebudowa i modernizacja ulicy Turystycznej oraz Strzeleckiej.
– Nowy chodnik od ulicy Kolejowej do ulicy Jagodowej oraz nowy przystanek z wiatą przystankową.
– Budowa chodnika w ulicy Jagodowej.
– Przebudowa ulicy Miłej.
– Budowa boiska sportowego w Dziekanowie Leśnym.
I wiele innych inwestycji dla Sadowej, Dziekanowa Leśnego i całych Łomianek. Nie sposób wymienić w kilku słowach.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Kadencja Rady Miejskiej i Burmistrza 2006-2010 jest wyjątkowo aktywna w wykonywaniu zadań służących mieszkańcom. Każdy radny chciałby więcej. Mnie udało się zrobić to, co zaplanowałem.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

TAK


MARIAN LESZCZYŃSKI

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Najważniejszą sprawą do załatwienia dla moich wyborców była budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. I to zadanie razem z całą Radą Miejską i Burmistrzem udało się w większości zrealizować.
Podobnie budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Wspólne z Burmistrzem i całą radą udało mi się:
– Pięknie zmodernizować ulicę Warszawską. Wprawdzie odcinek centralny, ale nie od razu Kraków zbudowano.
– Zmodernizowano, łącznie z budową chodników ulice: Spacerową, Wiślaną, Wiejską, Włościańską, Dąbrówki, Mieszka, Jedności Robotniczej, Armii Poznań i inne, których wyszczególnienie wyczerpie określoną ilość znaków.
– Mój sukces to również budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej.
– Rozbudowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szpitalnej.
– Boiska i inne obiekty.
Udało się załatwić wiele spraw, na które w tym tekście brakuje miejsca.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Kadencja Rady Miejskiej i Burmistrza 2006-2010 jest wyjątkowo aktywna w wykonywaniu zadań służących mieszkańcom. Każdy radny chciałby więcej. Mnie udało się zrobić to, co zaplanowałem.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

TAK


EWA SIDORZAK

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Jest mi trudno odpowiadać na tak zadane pytanie. W samorządzie pracuję wiele lat i wiele „udało” się zrobić. Samorząd stał się moją pasją z chwilą transformacji ustrojowej naszego kraju. Od roku 1991 jestem aktywną i skuteczną przedstawicielką swoich wyborców. Cieszę się i jestem dumna, że mogłam współuczestniczyć, a często zainicjować działania uwieńczone sukcesem jak: wprowadzenie selektywnej segregacji odpadów, zablokowanie budowy spalarni śmieci, planowanej przy ul. Brukowej, powstanie filii Domu Kultury i Biblioteki, świetlicy oraz terenu zabaw dla dzieci, budowę- wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników na terenie Burakowa. Z determinacją walczę o budowę infrastruktury technicznej na terenie całej Gminy. Zmodernizowanie i rozszerzenie tras Komunikacji Miejskiej. Byłam głównym propagatorem budowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych przy ul. Kolejowej oraz ronda Warszawska-Brukowa.

Od wielu lat zabiegałam o dofinansowanie przez gminę ośrodka zdrowia. Dzisiaj uwieńczone sukcesem. – to tylko niektóre zadania wykonane z mojej inicjatywy.

Wykonywanie zadań inwestycyjnych, bo o tych głównie mówimy, to proces często długotrwały i nie można w wielu przypadkach określać go na poszczególne okresy. Niemniej jednak tylko w okresie ostatnich czterech lat w moim osiedlu:
– ułożono kostkę brukową na 2 drogach gruntowych ( Przełajowa, Przelotowa)
– zmodernizowano całą ul. Przyłuskiego – chodniki, wjazdy, nakładka asfaltowa.
– zbudowano chodnik na ul. Warszawskiej.
– zbudowano nowe odwodnienia w ul. Przyłuskiego i Czarneckiego
– wykonano infrastruktórę wod.kan w ul. Poniatowskiego
– obecnie trwa modernizacja jezdni wraz z budową chodników i odwodniem w ul. 11 Listopada

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Kadencja Rady Miejskiej i Burmistrza 2006-2010 jest wyjątkowo aktywna w wykonywaniu zadań służących mieszkańcom. Każdy radny chciałby więcej. Mnie udało się zrobić to, co zaplanowałam.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

TAK


BOGUSŁAW ORZECHOWSKI

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

Sądzę, że wszyscy rozumieją, iż bycie Radnym w pojedynkę nie może skutkować żadnymi poczynaniami. Rada jest ciałem kolegialnym i ja miałem to szczęście, że należałem do tej części Rady, która zdecydowała się zrobić to, co wszyscy widzą oraz wiedzą, że w tej kadencji zbudowano ok. 27 km kanalizacji. To również ten zespół postanowił zakupić 9 nowych autobusów w roku 2010.

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Należąc do tej części Rady biorę na siebie odpowiedzialność za to, że nie udało się beneficjentowi, jakim miał być ZWiK, pozyskanie środków unijnych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

NIE


BOGDAN KŁÓDKIEWICZ

1. Co się Pani / Panu UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat?

2. Czego się Pani / Panu NIE UDAŁO zrobić dla mieszkańców Łomianek w ciągu ostatnich czterech lat? Dlaczego?

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań radnych należy podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych i kontrolnych wobec urzędu gminy a także utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Dobry radny to ten, który potrafi zgłaszać na forum rady wnioski i zapytania ważne dla społeczności lokalnej (około 90 złożonych zapytań, wniosków, interpelacji), jak również informować o zagrożeniach wynikających z podjętych przez radę niewłaściwych decyzji. Skuteczność radnego nie zawsze ma przełożenie na efektywność rady, która podejmuje decyzje kolegialnie. Rada jest efektywna dla społeczności, kiedy jest otwarta na inicjatywy wszystkich radnych, którzy są reprezentantami mieszkańców. Udało się poprawić bezpieczeństwo na ulicy Rolniczej poprzez wybudowanie chodnika z udziałem powiatu. Umieszczono w wieloletnich planach inwestycyjnych zadania: budowa przedszkola w Kiełpinie, rekultywacja starorzecza Wisły (zespół jezior łącznie z rezerwatem przyrody Jezioro Kiełpińskie). Aktywny udział w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania, zawsze stając po stronie właścicieli gruntów. Na 10 punktów z mojego programu wyborczego zrealizowanych 9.

3. Czy zamierza Pani / Pan kandydować na kolejną kadencję Rady Miejskiej?

Tak.


PIOTR IWASZKO

BRAK ODPOWIEDZI


TOMASZ RUSINEK

BRAK ODPOWIEDZI


ADAM SALWOWSKI

BRAK ODPOWIEDZI


MAREK ZIELSKI

BRAK ODPOWIEDZI

Radni po 4 latach - co się udało, co nie?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *