www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XIX Sesja Rady Miejskiej – zaproszenie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 grudnia 2011 roku (czwartek), na godzinę 15.00 w auli ICDS przy ul. Staszica 2.

PORZĄDEK OBRAD:

I Otwarcie obrad.

II Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

III Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.

IV Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
3) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
5) programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
7) wyrażenia zgody na zamianę działek,
8) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego,
9) wyrażenia zgody na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
10) zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.,
11) udzielenia przez Gminę Łomianki pomocy finansowej w 2012 r. dla Gminy Stare Babice,
12) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
13) ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
14) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki,
15) zmiany uchwały Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej,
16) zmiany uchwały Nr XIX/118/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowa Południe,
17) zmiany uchwały Nr XXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne,
18) podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki.

V Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

VI Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VII Zamknięcie obrad Sesji.

redakcja@lomianki.info

XIX Sesja Rady Miejskiej - zaproszenie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *