www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Inwestycje w edukację. Nadal za mało miejsc w szkołach

W sześciu łomiankowskich samorządowych szkołach podstawowych, czterech przedszkolach i w liceum ogólnokształcącym uczy się 3590 dzieci i młodzieży.

31 sierpnia oficjalnie oddano do użytku dwie nowe inwestycje – nowy budynek Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Leśnej oraz nowy budynek Szkoły Podstawowej w Sadowej. Koszt budowy przedszkola to 8, a szkoły 21 milionów złotych. Wybudowane nowe budynki pozwolą zarówno szkole jak i przedszkolu przenieść się ze starych, niespełniających wymagań dotychczasowy lokalizacji.

W oficjalnych przemówieniach, gratulacjach skierowanych do władz Łomianek i grona pedagogicznego placówek oraz przecięciu wstęg uczestniczyli m.in. mieszkańcy, przedstawiciele osiedla i sołectwa, samorządowcy z Łomianek, Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przedstawiciele województwa i władz centralnych oraz urzędnicy. Wszyscy z chęcią zwiedzali nowe obiekty.


UROCZYSTOŚĆ W PRZEDSZKOLU

– Kiedy patrzymy na tę świeżo oddaną do naszej dyspozycji nowoczesną placówkę, wspaniale wyposażone sale, to towarzyszą mi dwa uczucia – zachwytu i wdzięczności. Zachwytu nie tylko nad efektem, który dziś można podziwiać, ale też nad tempem i zakresem prac. Drugie uczucie to wdzięczność. Dziękuję Pani Burmistrz, Pani współpracownikom i Radzie Miejskiej. To dzięki Państwa decyzji mogła rozpocząć się ta imponująca inwestycja, dedykowana najmłodszym mieszkańcom Łomianek – dzieciom. […] Zobaczyć ich radość będzie dla nas największą nagrodą i potwierdzeniem, że warto było – mówiła Marzena Pręgowska, dyrektor Przedszkola Samorządowej w Dąbrowie Leśnej.

UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE

– To ważny dzień dla nas wszystkich. Jesteśmy świadkami spełniania marzeń i stwarzania możliwości kolejnym pokoleniom. Mieszkańcy wsi Sadowa przez lata czuli się trochę zapomnieni. Wciąż jednak wierzyli w to, że i oni będą mogli być dumni z nowoczesnej szkoły, a ich dzieci dostaną szansę rozwoju na najwyższym poziomie. Przez lata w maleńkim budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej wykształciło się kilka pokoleń wartościowych ludzi. Nauczyciele i dyrektorzy tej placówki zrobili wszystko, by uczące się w niej dzieci miały jak najlepszy start w przyszłość. Wszyscy marzyli jednak o nowoczesnej placówce na miarę potrzeb. Dziś właśnie tę placówkę otwieramy – mówiła burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Zarówno, najintensywniej zabiegający o realizację tej inwestycji, broniący w poprzednich kadencjach Szkoły w Sadowej przed zamknięciem – radny Marcin Etienne, jak i sołtys wsi Sadowa Alicja Siemianowska, radny PWZ Wiesław Pszczółkowski, radny Michał Naftyński, którego dzieci uczyły się w Sadowie, wspominali byłą dyrektor szkoły śp. Joannę Cackowską

– Ja tę szkołę traktuję jako pomnik dla wspaniałej, nieocenionej, kochanej przez wiele osób dyrektor Joanny Cackowskiej, która niestety nie doczekała otwarcia tej nowej szkoły – mówił Marcin Etienne, o byłej dyrektor, która ma zostać wkrótce upamiętniona tablicą w nowym budynku.

Obecna dyrektor szkoły – Ewa Kot – podkreśliła, że nowy budynek to efekt wielu lat starań, determinacji i ogromnego zaangażowania wielu osób. – Cieszę się, że dzisiejszą uroczystość mogą uświetnić swoją obecnością ci, dzięki którym udało się spełnić marzenia o większej, nowoczesnej szkole. Imponujący budynek wraz z wyposażeniem to powód do satysfakcji i radości. To dowód, że marzenia się spełniają, a władze samorządowe wsłuchują się w głos mieszkańców i reagują na ich potrzeby – podkreślała dyrektor.

KIEDY KOLEJNE INWESTYCJE?

Uczniowie, nauczyciele oraz administracja placówek oświatowych na dobre wystartowali z rokiem szkolnym 2023-2024. O krótką charakterystykę, walory i perspektywy rozwoju zapytaliśmy dyrekcje wszystkich łomiankowskich szkół.
Z informacji wynika, że każda z placówek ma swoją specyfikę, w każdej organizowane są wydarzenia integrujące społeczność szkolną. Dyrekcje i nauczyciele przykładają dużą wagę do wolontariatu i działań aktywizujących dzieci i młodzież w różnych dziedzinach. Pełne informacje przekazane przez dyrekcje szkół można znaleźć poniżej.

Bolączką łomiankowskiego systemu edukacji jest występujący w większości szkół system dwuzmianowy. Ograniczone zasoby lokalowe nie pozwalają te rozwinąć skrzydeł łomiankowskiemu liceum.

Wniosek jest oczywisty. Konieczna jest budowa – już, teraz – nowej szkoły.

Gmina pozyskała działkę przeznaczoną na cele oświatowe w Łomiankach Dolnych przy ulicy Brzegowej. W maju tego roku Urząd Miejski zaprezentował założenia przedsięwzięcia „Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych”. Opracowanie – jak twierdzi projektant wykorzystując wielkość działki, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy ogólne – zakłada, że w szkole podstawowej będzie mogło się uczyć w klasach I-III – 150 uczniów, w klasach IV-VII – 300 uczniów, a w liceum 240 uczniów. Szacowany koszt (na maj 2023 r.) realizacji inwestycji to około 40 milionów złotych netto, czyli ponad 50 milionów złotych brutto. Mając na uwadze inflację, koszty te będą się z czasem zasadniczo zwiększać.

Podczas prezentacji, jak i podczas późniejszych dyskusji na Sesjach Rady Miejskiej radni mieli uwagi do pomysłów zaprezentowanych przez burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak. Padały argumenty, z jednej strony, że szkoła powinna być większa, z drugiej, że powinna być kameralna… i że generalnie trzeba nad założeniami dalej dyskutować.

Czy gminę Łomianki będzie w ogóle stać na budowę takiego obiektu? Czy polityka rządu, której efektem jest brak środków unijnych, którymi można by współfinansować taką inwestycję, się zmieni? Jak długo będą trwały, niestety czasami jałowe, dyskusje? Poczekamy – zobaczymy. Oby podczas tego czekania system dwuzmianowy nie zmienił się na trzyzmianowy.

/ mm.


 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach funkcjonuje 35 oddziałów, w tym 4 oddziały przedszkolne. Klasy I-III pracują w systemie dwuzmianowym.
Uczniowie uczestniczą w licznych wydarzeniach integrujących społeczność szkolną, m.in. w Biegu Pamięci Narodowej, Ekologicznym Pikniku Rodzinnym.
W najbliższym czasie planowana jest modernizacja części sportowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach
brak informacji

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

W bieżącym roku w szkole uczy się 730 uczniów w 33 oddziałach. W szkole występuje dwuzmianowość.
Główne kierunki rozwoju szkoły to:
Sport i dwujęzyczność, czyli kontynuowanie kierunków rozwoju szkoły w aspekcie klas sportowych (koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców, pływania – dziewcząt i chłopców) i dwujęzycznych w języku angielskim.
Edukacja patriotyczna i wychowanie patriotyczne, czyli kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów historią, w tym historią lokalną i współpraca ze środowiskiem kombatanckim.
Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, czyli kształtowanie postaw wrażliwości na krzywdę innego człowieka, tolerancji i szacunku oraz organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, kształtowanie wrażliwości na zdobycze kultury i na sztukę.
Zdrowie i bezpieczeństwo, czyli dbanie o bezpieczeństwo w szkole, poza nią, w drodze do szkoły, profilaktyka uzależnień, umiejętność zachowania się w obliczu różnych zagrożeń oraz stopniowe wdrażanie ucznia w tematykę udzielania pierwszej pomocy już od klasy pierwszej.
Edukacja ekologiczna, czyli działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzenie gotowości działania w celu ochrony środowiska i powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, czyli aktywny udział rodziców w planowaniu i opiniowaniu pracy szkoły, współpraca z instytucjami wspierającymi edukację dzieci i młodzieży w tym z  Kołem Kombatantów RP i BWP w Łomiankach, środowiskiem Armii Krajowej Grupy Kampinos i innymi organizacjami.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Szkoła rozpoczyna rok szkolny 2023/2024 z 22 oddziałami (19 w szkole podstawowej i 3 w oddziale przedszkolnym). Rozpoczęliśmy pracę przekraczając liczbę 500 uczniów.
W szkole w tym roku zostanie dokończony ostatni etap remontu łazienek (część przy sali gimnastycznej). W szkole w dalszym ciągu będą realizowane innowacje: edukacja filmowa oraz programowanie oraz rozszerzenia od klasy IV.
Będzie to kolejny jubileuszowy rok dla nas, gdyż 25 maja 2023 roku będziemy odchodzili 70-lecie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim

W szkole dzieci uczą się w piętnastu oddziałach szkolnych oraz dwóch przedszkolnych. Zajęcia organizowane są w systemie dwuzmianowym. Od godz. 7.00 do 17.00 dzieciom zapewniana jest opieka świetlicowa.
Sale szkolne zostały odnowione i wyposażone w nowe meble, są przestronne i nowoczesne. W każdej z nich znajduje się zestaw multimedialny. Na korytarzach szkolnych znajdują się miejsca wyposażone w kanapy i okrągłe stoliki. Z tych miejsc wyciszenia najchętniej korzystają starsi uczniowie. W szkolnej szatni znajdują się jednoosobowe kodowane szafki, w których uczniowie mogą pozostawiać strój gimnastyczny oraz podręczniki i przybory szkolne.
W placówce rozwijane są postawy społeczne, wolontariackie, czytelnicze, ekologiczne. Aktywnie działa samorząd uczniowski oraz szkolny klub wolontariusza. Uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach i projektach. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dzieci korzystają z zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej. W bieżącym roku szkolnym w szkole zaplanowane są też liczne koła przedmiotowe. Od klasy szóstej uczniowie uczą się drugiego języka obcego jako obowiązkowego.
Największą bolączką szkoły są problemy lokalowe. To one generują konieczność pracy w systemie dwuzmianowym.

Szkoła Podstawowa w Sadowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów

Szkoła to nowoczesny obiekt oddany do użytku 1 września 2023 roku. Znajdują się tu przestronne sale lekcyjne, jasne, duże korytarze, sala gimnastyczna z szatniami, gabinety specjalistów – pedagoga, logopedy, psychologa, sala SI, nowoczesne szatnie z szafką dla każdego ucznia, jadalnia, świetlica, łazienki.
Szkoła dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odział przedszkolny zajmuje część budynku z pięknie umeblowaną salą zajęć, szatnią i łazienką. Za budynkiem jest boisko do piłki ręcznej, piłki plażowej oraz teren do zabaw ruchowych.
Placówka funkcjonuje w godz. 7:00-17:00. Świetlica szkolna działa w godz. 7:00-8:00 i od zakończenia zajęć edukacyjnych do godz. 17:00.
Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym dla uczniów klas I-IV oraz oddziału przedszkolnego. Obecnie na zajęcia uczęszcza 72 uczniów.
W bieżącym roku szkolnym będą odbywały się uroczystości, apele i imprezy zgodnie z kalendarzem wydarzeń, a uczniowie będą kontynuować udział w zaplanowanych projektach, olimpiadach i konkursach. O bezpieczeństwo wychowanków, o ich wszechstronny rozwój, zadba kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęci pomocą specjalistów.
W naszej nowoczesnej, wyczekanej i wymarzonej szkole będzie się wiele działo.

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

We wrześniu 2023 roku ponad 100 uczniów rozpoczęło naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach. W tym roku mamy 4 oddziały, uczniowie z oddziału przygotowawczego zakończyli w czerwcu swoją edukację w naszej placówce.
Tegoroczna rekrutacja do klasy pierwszej pokazała, że szkoła cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.
W tym roku szkoła będzie obchodziła 25-lecie. Naszym największym marzeniem – rozwiązującym problemy, z którymi się borykamy – jest nowa siedziba szkoły. Wówczas moglibyśmy rozszerzyć ofertę edukacyjną np. wprowadzić nowe profilowania czy dwujęzyczne bądź integracyjne klasy. Aby nasze marzenia się spełniły!

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

10 komentarzy

 1. Waldek Sapieszkin

  Wszystkie miasta i gminy dostają po dpie od rządów PiSu. Jak dalej będą u władzy to nic też nie będzie ze środków KPO.
  Wybory już za trzy tygodnie, więc wszystko w naszych rękach.

  8
  2
  Odpowiedz
  • PRawdziwy

   Jak do Łomianek wróci Burmistrz Piotr Rusiecki to środki od PiSu też wrócą. I dobrze, że nie dają teraz tej pseudo ekipie. Jak grzyby po deszczu będą rosły nowe inwestycje. Zbudujemy szkoły, żłobki, przedszkola, ratusz, boiska, lodowiska. A jak się komuś to znowu nie będzie podobało to niech się wyprowadzi bo tu trzeba to trzymać mocną ręką jak Prezes Jarosław Kaczyński. Takich nam trzeba prawdziwych mężczyzn a nie bab

   1
   5
  • Do PR

   Panie PRawdziwy może nadszedł czas łyknąć tabletki?

   0
   0
  • unasbezzmian

   Panie PRawdziwy. Poprzednia władza tak wybudowała szkołę w DL, że od razu zaczęły odchodzić płytki na schodach zewnętrznych, grzyb wylazł ze ścian w najniższej kondygnacji, szafki rdzewieją bo taka ich „jakość”. A w części nowej szkoły nie ma żadnej wentylacji, nawet śladowej, w tym zaduchu można siekierę zawiesić. Beztlenowe wychowanie?
   Poprzednia władza w ogóle była zdania, że wszelkie pieniądze wydane na edukację, to pieniądze stracone. Za to… STADION! Dobrze, że nie kosmodrom…
   Szkoła w Sadowej miała być zlikwidowana.
   I jeszcze jedno – nasze władze to ani nie PiS ani nie PO. Tylko niewiadomoco. Zawsze tak było. To po prostu nasze władze, „na miarę naszych możliwości” 🙂

   3
   1
  • Mama

   Obecnie są poprawiane błędy Rusieckiego i Dąbrowskiego w Dąbrowie Leśnej . Ile dodatkowo wydano już pieniędzy na poprawki po tych panach?
   Ciekawe kiedy będzie potrzebne remont Al. Chopina po tym jak woda tam stoi po każdych opadach. Już po tej zimie?

   1
   1
  • Tata

   Każdy kto buduje może zrobić jakieś błąd. Pan Burmistrz Piotr Rusiecki wybudował szkołę na Dąbrowie Leśnej. MŻP niczego nie wybudowała to nie mogła błędu zrobić. Czygoś mamo nie rozumiesz?

   0
   1
  • Kaśka

   Pisanie o tym, że Żebrowska nic nie wybudowała pod artykułem w którym jest informacja , że wybudowała szkołę i przedszkole to manipulacja na najwyższym poziomie.
   Coś jak główny manipulator Łomianek z czasów Tomasza H.Dąbrowskiego 🙂

   2
   0
  • z Dąbrowy Leśnej

   Dyrekcja naszej szkoły w Dąbrowie Leśnej nie potrafi nic napisać. Nie dziwi nic. Od lat to samo.

   4
   0
  • BABA

   Panie Piotrze PRrawdziwy chyba pana plan związany z”PiSem” się nie powiedzie. Obraźliwe pokrzykiwania nie pomogły pana ulubieńcowi i oby tak samo odbiły się panu czkawką.
   Nikt panu nie będzie proponował wyprowadzki, ale niech już pan zaprzestanie męczyć Łomianki swoją osobą.

   0
   0
 2. unasbezzmian

  Ja mam takie pytanie do Pan Burmistrz i komórki oświatowej w UMIG. Kiedy nauczyciele będą mieli czas dla uczniów w tej szkole???
  Bo póki co zajmują się nie nauczaniem a ogarnaniem bałaganu.
  Gmina otworzyła budynek z klucza i „raźta se sami”. Tak jakby nauczyciele byli od organizowania imprez dla władz i gości władz, układania, ustawiania, zawieszania, porządkowania i przygotowywania dokumentów urzędowych. Czy to aby przypadkiem nie są pracownicy którzy mają KONKRETNY zakres obowiązków? Wystarczająco obfity jak na ochłapy które dostają za użerania się z „przyszłością narodu” i co gorsza z ich rodzicami, którzy uważają, że szkoła ma ich zastąpić?
  Budynek jest fajny, ale szkoła to nie budynek. Budynek to dodatek. Na razie organizacyjenie jest słabo, żeby nie powiedzieć dosadniej. Organizacja jest zadaniem gminy a nie pracowników placówki!
  Tak, wiem, mogłbym zadać pytanie burmistrzowi na lomianki.pl. Ale kilka razy zadawałem i temu i poprzedniemu. Zawsze konsekwentnie… bez odzewu.

  3
  1
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *