www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LII Sesja Rady Miejskiej

LII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 29 czerwca 2010 roku (wtorek), o godzinie 10.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.


Przewidywany porządek obrad:

I.Otwarcie obrad.

II.Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej.

III.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)nadania nazwy ulicy (Bronisława Kamińskiego),
2)nadania nazwy ulicy (Grażyny Bacewicz),
3)zmiany Uchwały Nr XXVI/181/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zmiany nazwy ulicy,
4)wyrażenia zgody na nabycie działek (nr ew. 233/2 i 233/3),
5)wyrażenia zgody na nabycie działek (nr ew. 514/5 i 514/6),
6)wyrażenia zgody na nabycie działki (nr ew. 247/2),
7)powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
8)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich””,
9)przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2010-2014,
10)zmiany Uchwały Nr XXXI/217/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
11)zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej,
12)rozpatrzenia skargi na Radę Miejską w Łomiankach,
13)rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek,
14)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łomianki do projektu inwestycyjnego pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”” współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM – Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka,
15)przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki na lata 2010-2020,
16)przystąpienia Gminy Łomianki do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki””,
17)utworzenia okręgów wyborczych w gminie Łomianki,
18)wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy (zimowe utrzymanie dróg),
19)wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy (dowóz niepełnosprawnych dzieci),
20)trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
21)uchylenia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Warszawskim Zachodnim o przyjęciu przez Gminę Łomianki do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Warszawską w Łomiankach.
22)zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.

IV.Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między sesjami.

V.Interpelacje i wolne wnioski.

VI.Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

LII Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *