www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ocena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr VI/24/2007Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. wsprawie uchwalenia budżetu Miasta i GminyŁomianki na rok 2007. dochody ogółem zostałyokreślone w kwocie 59.218.051 zł, a wydatki57.996.565 zł.

W trakcie realizacji budżetu, plan dochodówzwiększono do kwoty 65.033.923 zł, które zrealizowanezostały w wysokości 68.749.489 złczyli o 3.715.568 zł więcej, co stanowi 5,71%planowanych dochodów. Wydatki, którew wyniku uchwał zwiększono do kwoty64.444.189 zł, zrealizowane zostały w kwocie59.429.254 zł co stanowi 92,22% planuZasadnicze znaczenie na realizację przyszłychzadań inwestycyjnych mają należnościi zobowiązania. Na koniec 2007 roku należnościwyniosły 3.057.972 zł i dotyczyły głównienależności podatkowych (2.449.550 zł) Nauznanie zasługuje fakt, iż w stosunku do roku2006 nastąpiła znaczna poprawa dotyczącakonieczności ściągania przez gminę kwot należnych,co obrazuje wykres poniżej.

Zobowiązania ogółem to kwota38.870.932 zł, w tym:
– 13.756.527 zł to zobowiązania z lat ubiegłych,wynikające z rozliczania fin. zadania
– budowa ICDS, które w praktyce rzecz jasna,jest takim samym obciązeniem przyszłych dochodów,jak inny kredyt.
– 12.231.125 zł – kredyt z BGK zaciągniętyw latach poprzednich na budowę ICDS,
– 10.000.000 zł – pożyczka zaciągnięta wlatach poprzednich z NFOŚiGW na budowękanalizacji.

Na spłatę zadłużenia w 2007 r. wyasygnowanoz budżetu kwotę 8.000.000 zł. Stan zadłużeniaw stosunku do roku 2006 obrazujeponiższy wykres.

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły56,6% w stosunku do wykonanych dochodówi osiągnęły bezpieczny dla budżetupoziom. (w 2006 r. prawie 100% dochodów),DOCHODY zrealizowane zostały w wysokości68.749.489 zł co stanowi 105,7% planu.Zasadniczy wzrost – o 2.958.297 zł dotyczydochodów z podatków wykazanych przezmieszkańców Łomianek w zeznaniach PIT i CIT.

Dochody te mieszczą się w kategorii dochodywłasne Gminy, które stanowią główny trzonbudżetu i wynoszą 59.019.116 zł co stanowi85,85% wykonanych dochodów ogółem.

Największe znaczenie dla budżetu miałyudziały gminy w dochodach budżetu państwa(wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tegotytułu w 2007 r. wyniosły 36.837.386 zł i stanowiły53,58% wszystkich dochodów, w tym:z podatku dochodowego od osób fizycznychgmina uzyskała kwotę 34.365.474 zł (w 2006roku – 26.853.888 zł), a od osób prawnych -kwotę 2.471.912 zł (w 2006 r. – 1.528.960 zł).

Dochody z podatków i opłat lokalnychwyniosły łącznie 17.681.587 zł, co stanowi103,26% planu i 25,72% wszystkich dochodówbudżetu. W tym: dochody z podatkówod nieruchomości, rolny, leśny oraz od środkówtransportowych wyniosły 8.920.623 zł,co stanowi 12,98% ogólnej kwoty uzyskanychdochodów.

W roku 2007 nie zastosowano górnychstawek podatkowych w stosunku do mieszkańców,co zmniejszyło możliwe do osiągnięciadochody o 2.278.431 zł. Ponadtozwolniono mieszkańców z podatku od nieruchomościgruntowych stanowiących drogiogólnodostępne. Na uzasadniony wniosekpodatników, zastosowano ulgi w formieumorzenia zaległości podatkowych nakwotę 53.971,50 zł i odsetek – 9.210 zł. orazrozkładano zapłatę zaległości podatkowychna raty. Nie mniej jednak w dalszym ciąguznaczna część mieszkańców nie jest w staniedokonać płatności zgodnie z otrzymanądecyzją, o czym świadczą zaległości podatkowewyszczególnione w należnościach.

Z analizy wykonanych dochodów własnychwynika również, że dochody z podatku odczynności cywilnoprawnych – zwiększyły sięo 87% w stosunku do roku 2006 (wykonanie3.973.649zł) do kwoty 7.417.081 zł. co świadczyo zwiększonym obrocie na rynku kupna- sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomościoraz ma zasadniczy wpływ na strategięgminy. Strukturę najważniejszych dochodowi ich udział procentowy w dochodach ogółemprzedstawia wykres powyżej.

Dochody z majątku gminy zrealizowane wkwocie 2.675.646 zł stanowiły 3,89% uzyskanychdochodów ogółem i głównie dotyczyły:dochodów z najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych,użytkowania wieczystego (554.974zł) oraz z usług świadczonych przez ICDS włącznej kwocie 1.368.778 zł. Ponadto uzyskanodochody ze sprzedaży udziałów w RadiuMazowsze, zgodnie z wcześniej, niekorzystniedla gminy zawartą umową – 670.800 zł. Pozostałedochody własne zrealizowano w kwocie1.824.497 zł co stanowi 108,14 % planu.

Są to m.in.: ogłoszenia w „Gazecie Łomiankowskiej”– 160.307 zł, dotacje z tyt. uczęszczaniadzieci z innej gminy do przedszkoli w Łomiankach– 127.109 zł, wpłaty mieszkańców itp.

Dotacje i subwencje

W roku 2007 Miasto i Gmina Łomianki otrzymałydodatkowe dotacje celowe na zadaniawłasne w kwocie 239.759 zł, które wykorzystałyna zakup lektur do bibliotek szkolnych,zakup podręczników. dofinansowanie naukijęzyka angielskiego w klasach pierwszych,instalację w szkołach zestawu do monitoringuwizyjnego, pomoc w zakresie dożywianiadzieci oraz pomoc stypendialną o charakterzesocjalnym dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone dot. głównieOPS, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczeniazdrowotne, zasiłki społeczne i specjalistyczneusługi opiekuńcze – 2.706.653 zł orazzadania z zakresu USC, spraw obywatelskich,ewidencji działalności gospodarczej, obronęcywilną i prowadzenie rejestru wyborców– 128.732 zł.

Ponadto, z PFRON otrzymano środkiw kwocie 154.727 zł z tytułu utraconychdochodów w podatkach lokalnych oraz zMinisterstwa Sportu wykorzystano kwotę26.763 zł na zajęcia sportowe dla uczniówszkół łomiankowskich.

Subwencja oświatowa dla gminy wyniosła6.470.967 zł co stanowi 46% wydatków bieżącychzrealizowanych na oświatę i była napoziomie roku 2006.

Dalszy ciąg opracowania w następnych nr gazety.
Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak
Gazeta Łomiankowska nr 10/2008

Ocena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok

Ocena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...