www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ocena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr VI/24/2007Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. wsprawie uchwalenia budżetu Miasta i GminyŁomianki na rok 2007. dochody ogółem zostałyokreślone w kwocie 59.218.051 zł, a wydatki57.996.565 zł.

W trakcie realizacji budżetu, plan dochodówzwiększono do kwoty 65.033.923 zł, które zrealizowanezostały w wysokości 68.749.489 złczyli o 3.715.568 zł więcej, co stanowi 5,71%planowanych dochodów. Wydatki, którew wyniku uchwał zwiększono do kwoty64.444.189 zł, zrealizowane zostały w kwocie59.429.254 zł co stanowi 92,22% planuZasadnicze znaczenie na realizację przyszłychzadań inwestycyjnych mają należnościi zobowiązania. Na koniec 2007 roku należnościwyniosły 3.057.972 zł i dotyczyły głównienależności podatkowych (2.449.550 zł) Nauznanie zasługuje fakt, iż w stosunku do roku2006 nastąpiła znaczna poprawa dotyczącakonieczności ściągania przez gminę kwot należnych,co obrazuje wykres poniżej.

Zobowiązania ogółem to kwota38.870.932 zł, w tym:
– 13.756.527 zł to zobowiązania z lat ubiegłych,wynikające z rozliczania fin. zadania
– budowa ICDS, które w praktyce rzecz jasna,jest takim samym obciązeniem przyszłych dochodów,jak inny kredyt.
– 12.231.125 zł – kredyt z BGK zaciągniętyw latach poprzednich na budowę ICDS,
– 10.000.000 zł – pożyczka zaciągnięta wlatach poprzednich z NFOŚiGW na budowękanalizacji.

Na spłatę zadłużenia w 2007 r. wyasygnowanoz budżetu kwotę 8.000.000 zł. Stan zadłużeniaw stosunku do roku 2006 obrazujeponiższy wykres.

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły56,6% w stosunku do wykonanych dochodówi osiągnęły bezpieczny dla budżetupoziom. (w 2006 r. prawie 100% dochodów),DOCHODY zrealizowane zostały w wysokości68.749.489 zł co stanowi 105,7% planu.Zasadniczy wzrost – o 2.958.297 zł dotyczydochodów z podatków wykazanych przezmieszkańców Łomianek w zeznaniach PIT i CIT.

Dochody te mieszczą się w kategorii dochodywłasne Gminy, które stanowią główny trzonbudżetu i wynoszą 59.019.116 zł co stanowi85,85% wykonanych dochodów ogółem.

Największe znaczenie dla budżetu miałyudziały gminy w dochodach budżetu państwa(wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tegotytułu w 2007 r. wyniosły 36.837.386 zł i stanowiły53,58% wszystkich dochodów, w tym:z podatku dochodowego od osób fizycznychgmina uzyskała kwotę 34.365.474 zł (w 2006roku – 26.853.888 zł), a od osób prawnych -kwotę 2.471.912 zł (w 2006 r. – 1.528.960 zł).

Dochody z podatków i opłat lokalnychwyniosły łącznie 17.681.587 zł, co stanowi103,26% planu i 25,72% wszystkich dochodówbudżetu. W tym: dochody z podatkówod nieruchomości, rolny, leśny oraz od środkówtransportowych wyniosły 8.920.623 zł,co stanowi 12,98% ogólnej kwoty uzyskanychdochodów.

W roku 2007 nie zastosowano górnychstawek podatkowych w stosunku do mieszkańców,co zmniejszyło możliwe do osiągnięciadochody o 2.278.431 zł. Ponadtozwolniono mieszkańców z podatku od nieruchomościgruntowych stanowiących drogiogólnodostępne. Na uzasadniony wniosekpodatników, zastosowano ulgi w formieumorzenia zaległości podatkowych nakwotę 53.971,50 zł i odsetek – 9.210 zł. orazrozkładano zapłatę zaległości podatkowychna raty. Nie mniej jednak w dalszym ciąguznaczna część mieszkańców nie jest w staniedokonać płatności zgodnie z otrzymanądecyzją, o czym świadczą zaległości podatkowewyszczególnione w należnościach.

Z analizy wykonanych dochodów własnychwynika również, że dochody z podatku odczynności cywilnoprawnych – zwiększyły sięo 87% w stosunku do roku 2006 (wykonanie3.973.649zł) do kwoty 7.417.081 zł. co świadczyo zwiększonym obrocie na rynku kupna- sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomościoraz ma zasadniczy wpływ na strategięgminy. Strukturę najważniejszych dochodowi ich udział procentowy w dochodach ogółemprzedstawia wykres powyżej.

Dochody z majątku gminy zrealizowane wkwocie 2.675.646 zł stanowiły 3,89% uzyskanychdochodów ogółem i głównie dotyczyły:dochodów z najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych,użytkowania wieczystego (554.974zł) oraz z usług świadczonych przez ICDS włącznej kwocie 1.368.778 zł. Ponadto uzyskanodochody ze sprzedaży udziałów w RadiuMazowsze, zgodnie z wcześniej, niekorzystniedla gminy zawartą umową – 670.800 zł. Pozostałedochody własne zrealizowano w kwocie1.824.497 zł co stanowi 108,14 % planu.

Są to m.in.: ogłoszenia w „Gazecie Łomiankowskiej”– 160.307 zł, dotacje z tyt. uczęszczaniadzieci z innej gminy do przedszkoli w Łomiankach– 127.109 zł, wpłaty mieszkańców itp.

Dotacje i subwencje

W roku 2007 Miasto i Gmina Łomianki otrzymałydodatkowe dotacje celowe na zadaniawłasne w kwocie 239.759 zł, które wykorzystałyna zakup lektur do bibliotek szkolnych,zakup podręczników. dofinansowanie naukijęzyka angielskiego w klasach pierwszych,instalację w szkołach zestawu do monitoringuwizyjnego, pomoc w zakresie dożywianiadzieci oraz pomoc stypendialną o charakterzesocjalnym dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone dot. głównieOPS, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczeniazdrowotne, zasiłki społeczne i specjalistyczneusługi opiekuńcze – 2.706.653 zł orazzadania z zakresu USC, spraw obywatelskich,ewidencji działalności gospodarczej, obronęcywilną i prowadzenie rejestru wyborców– 128.732 zł.

Ponadto, z PFRON otrzymano środkiw kwocie 154.727 zł z tytułu utraconychdochodów w podatkach lokalnych oraz zMinisterstwa Sportu wykorzystano kwotę26.763 zł na zajęcia sportowe dla uczniówszkół łomiankowskich.

Subwencja oświatowa dla gminy wyniosła6.470.967 zł co stanowi 46% wydatków bieżącychzrealizowanych na oświatę i była napoziomie roku 2006.

Dalszy ciąg opracowania w następnych nr gazety.
Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak
Gazeta Łomiankowska nr 10/2008

Ocena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok

Ocena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *