www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Plan zagospodarowania – Kiełpin

Burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kiełpin„”.


Łomianki, dnia 5 września 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„”Kiełpin””

Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 19 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach nr XII/68/2003 z dnia 7 października 2003 r. zawiadamiam:
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin” ograniczonego ulicami: Krzywą, Armii Poznań, Kolejową, Wiklinową i Rolniczą.

Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie w dniach od 12 września do 13 października 2008 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska 73 (wejście od ulicy Szkolnej) w godzinach od 12:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 17 września 2008 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 17:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Łomianek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, dokładnego oznaczenia nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2008 r.

Burmistrz Łomianek
Wiesław Pszczółkowski


źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Plan zagospodarowania - Kiełpin

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *